Sunday, May 6, 2018

บทประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมต่อครอบครัวและบริวาร


ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ ในหนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย กรรมในลักษณะหนี้แรงงาน ช่วงใช้ไหว้วานผู้อื่น การปรนเปรอทั้งหลายจนเกินความจำเป็น หนี้กรรมในการเบียดเบียนทรัพย์สินเงินทอง อาหารการกินที่อยู่ที่อาศัย ปัจจัยสี่ กรรมที่เคยผิดต่อคำมั่นสัญญาทั้งหลาย ที่เคยติดค้าง ต่อวัดวาศาสนา องค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ คุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อครอบครัว วงศ์ตระกูล สามีภรรยา บุตรธิดา พี่น้องวงศ์วาร ลูกหลานบริวาร ญาติสนิทมิตรสหายที่พ่วงพันสัมพันธ์กันมาทั้งหมดทั้งสิ้น รวมถึงอกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยกระทำต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมา นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน จนเป็นเหตุแห่งพันธะภาระ ที่ผูกมัดผูกพัน ต้องมาวกวนอยู่กับการชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย จนไม่สามารถคลี่คลายสว่างไสวตาม หรือโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีได้

ขอชดเชยชดใช้ทั้งหมดทั้งสิ้น ต่อทุกรูปทุกนาม ที่พ่วงพันสัมพันธ์กันมา ในทุกลักษณะกรรม ทุกประเภทกรรม ที่เคยมีมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร ขอให้มีส่วน ในอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการบวชด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส

No comments:

Post a Comment