Sunday, May 6, 2018

บทขอขมากรรมสั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม


ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยหลงบำเพ็ญ ในตบะ ฌาน ญาณ สติ สมาธิ ในอิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดช อภิญญา ในการปฏิบัติธรรม เอาธรรมทั้งหลาย หรือเคยเป็นเหตุเป็นปัจจัย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการถ่ายทอด พร่ำสอน ส่งเสริมสนับสนุน หรือชักชวน ในการทำให้ผู้อื่น ต้องหลงวกวนในการบำเพ็ญธรรมเอาธรรมเหล่านี้ทั้งหลาย กรรมที่เคยเพิกเฉยเมินเฉย ดื้อดึงดื้อรั้น หรือปฏิเสธต่อพระสัจธรรม ต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบารมี หรือของคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย หลงเอาแต่การบำเพ็ญเฉพาะตัว ไม่เปิดใจ ไม่เปิดอายตนะ ในการรับฟังพระสัจธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริง

กรรมที่เคยปฏิเสธ เพิกเฉยเมินเฉย ความเย่อหยิ่งทนงตน การไว้ตัวถือตัว ที่เคยมีต่อสังสารวัฏ หรือในการโปรดสรรพสัตว์ ไม่ว่าจะต่อหมู่หนึ่งเหล่าใด จนกลายเป็นความคับแคบในตัวมันเอง กลายเป็นการปิดกั้นปิดบัง ต่ออานุภาพความสว่างไสว ต่อการสละการเกื้อกูลทั้งหลาย ไม่สามารถโปรดสัตว์ได้อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขตตามองค์มหาบารมีได้

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ตัณหาความพึงพอใจ ความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอาในตบะ ฌาน ญาณ สติ สมาธิ อิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดช คุณวิเศษ หรือในการปฏิบัติ ในธรรม ในนิพพาน การทรงนิ่งในจิต ในการปลีกวิเวก ความสันโดษ การจมแช่ หรือความพึงพอใจในธรรมารมณ์ ในความสุข ความสงบอันละเอียดแห่งจิตทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน สิ่งทั้งหลาย อุปาทานในธรรมทั้งหลายที่ยังเป็นเหตุเป็นเชื้อ เป็นปัจจัย ในการกีดกันขัดขวาง ต่อการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งสิ้น

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ในหนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช การสละ การเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวาง ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอให้ทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิ ทั้งที่สัมพันธ์กันมาหรือไม่ก็ดี พึงมีส่วนในอธิวาสนา บุญบารมีทั้งหมดทั้งสิ้นไปตลอดกาลนานเทอญ
อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โสสส

No comments:

Post a Comment