Tuesday, March 13, 2018

บทประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม (มี DOWNLOAD)

บทประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม บทนี้ค่อนข้างยาวนะครับ เรียกว่า ชดใช้แบบเทหมดหน้าตักกันเลย ใครติดขัดข้องคาเยอะ ลองใช้บทนี้ควบคู่กับการขอขมากรรมดูนะครับ การกล่าวประกาศชดใช้ก็ให้เป็นไปด้วยการสละอย่างหมดใจจริง ๆ นะครับ อย่าไปคาดหวังผลแม้แต่นิดเดียว


บทประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม

(บอกกล่าว) ขอให้จิตญาณทั้งหลาย ในทุกภาคส่วน น้อมประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ประกาศสละประกาศถอน และขอขมากรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ต่อเจ้ากรรมนายเวร ต่อคู่กรณีกรรม ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งสิ้น ที่เคยมีมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อกรรมที่เคยเบียดเบียน เคยทรมาน เข่นฆ่าประหัตประหาร หรือเป็นเหตุแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกข์ทรมานทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจของผู้อื่น หรือสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อกรรมที่เคยใช้เล่ห์เหลี่ยม ฉ้อฉลคดโกง เอารัดเอาเปรียบ ทางด้านทรัพย์สินเงินทอง อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ที่อาศัย ด้านแรงงาน ด้านค่าจ้างแรงงาน ตำแหน่งหน้าที่ การใช้แรงงานผู้อื่น ในการหาผลประโยชน์จนเกินสมควร และหนี้ในทรัพย์สินเงินทอง หรืออสังหาริมทรัพย์ ที่เคยติดค้างต่อผู้อื่นทั้งหลาย

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อกรรมที่เคยกระทำต่อแผ่นดิน ต่อประเทศชาติ ต่อแว่นแคว้นดินแดนอื่น ต่อธรรมชาติ ต่อทรัพย์สินของส่วนรวม ต่อประชาชนคนหมู่มาก ด้วยการฉ้อฉลคดโกง การทรยศหักหลัง การติดสินบน การเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ การแย่งชิง หรือทำร้ายทำลายในทุกรูปแบบ

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อกรรมที่เคยโกหกหลอกลวง เคยปลุกปั่น บีบคั้นกดดัน สร้างความหวาดกลัวหวาดผวา ความวิปริตผิดเพี้ยน เคยสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ความน้อยเนื้อต่ำใจ เคยเป็นเหตุในความวกวน สาละวน ความร้อนรน ความบีบคั้นกดดัน ความคับแค้น ต่อผู้อื่นทั้งหลาย

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อกรรมที่เคยปิดกั้นปิดบัง ฉุดรั้งขัดขวาง กักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่น ไม่ให้ทำบุญทำกุศล ไม่ให้บวช ไม่ให้สละ ไม่ให้ตรงต่อพระสัจธรรม ทำให้เสื่อมจากเพศบรรชิต ไม่ให้โปรดสัตว์อย่างกว้างขวาง ตามองค์มหาบารมี

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อพันธะภาระ คำมั่นสัญญา คำสัตย์สาบาน ปณิธานทั้งหลาย คำปวารณาตน คำบนบานศาลกล่าว การติดสินบน การครอบขันธ์ครอบครู เงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันที่เคยให้ไว้ต่อผู้อื่น หรือสิ่งอื่นทั้งหลาย ทั้งภาคทิพย์ภาคหยาบ อันไม่ตรงต่อพระสัจธรรม

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อหนี้บุญคุณ ต่อพ่อแม่บุพการี ต่อสามี-ภรรยา ลูกหลานบริวาร ต่อครอบครัววงศ์ตระกูล หรือบริวารข้ารับใช้ทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณในสังสารวัฏทั้งหลาย ที่เคยสัมพันธ์กันมาทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม หนี้บุญคุณ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ ทั้งภาคทิพย์ภาคหยาบ ต่อสำนักนิกาย ต่อสรรพวิชา ต่อศาสตร์ ต่อวิถีวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้เคยเผยแพร่ เคยพร่ำสอน เคยถ่ายทอด ฝึกฝน เคี่ยวเข็ญ ตั้งเอา ต่อบริวาร ต่อลูกศิษย์ทั้งหลาย อันไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่ยังเป็นไปโดยความหลงหมกมุ่นมัวเมาในตัวเอง หรือที่เคยเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องหลงมัวเมา ต่อทั้งโลกียวิสัย ต่อผัสสะอายตนะ ต่อสิ่งเสพติด สิ่งมึนเมา ความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลาย

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อกรรมที่เคยใช้อธิวาสนาบารมีในทางที่ผิด จนเป็นเหตุแห่งความลุ่มหลงมัวเมา วกวนสาละวน เกิดการเบียดเบียนทำร้ายทำลาย ทั้งต่อตนเองและหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย หรือก่อให้เกิดมิจฉาศรัทธา ความวิปริตผิดเพี้ยนไปจากเนื้อหาพระสัจธรรม

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อกรรมที่เคยมุ่งร้ายจองเวรจองกรรม สร้างความอาฆาตพยาบาท ผูกใจเจ็บ การสาปแช่งต่อผู้อื่นทั้งหลาย

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อกรรมที่เคยกระทำคุณไสยมนต์ดำ เวทย์มนต์คาถาอาคม อวิชชา เดรัจฉานวิชา เพื่อการเบียดเบียน การสะกด การเข่นฆ่าทำร้ายทำลายผู้อื่น เพื่อผลประโยชน์ของตนโดยมิชอบ

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อกรรมที่เคยแทรกแซง ปลุกปั่น ยุยงส่งเสริม สร้างความแตกแยกแตกสามัคคี ก่อการกระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง กินแหนงแคลงใจกัน ต่อหมู่เหล่า หมู่คณะ ต่อครอบครัวตนเองและผู้อื่น ต่อพระศาสนา ต่อหมู่สงฆ์ ต่อหมู่เหล่าผู้โปรด หรือต่อลูกหลานองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อกรรมที่เคยจาบล่วงเกิน ลังเลสงสัย วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ ปฏิเสธปฏิฆะ พร่ำบ่นก่นด่า ต่อพระสัจธรรม ต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมี

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อกรรมที่เคยหาอยู่หากิน ลักขโมย หาผลประโยชน์กับพระศาสนา กับวัดวาอาราม กับศาสนาสถาน กับรูปปั้นรูปเหมือน รูปเคารพ สื่อคำสอน สื่อพระสัจธรรม แห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อกรรมที่เคยทำร้ายทำลายวัดวาศาสนา ต่อสมบัติของพระศาสนา ขององค์มหาบารมี ต่อศาสนาสถาน ต่อที่อยู่ที่อาศัยของพระสงฆ์นักบวช หรือขององค์มหาบารมี พระธาตุ สถูปเจดีย์ รอยพระบาท รอยพระหัตถ์ รูปเคารพ รูปปั้นรูปเหมือนขององค์มหาบารมีทั้งหมดทั้งสิ้น

ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ต่อกรรมที่เคยจาบจ้วงล่วงเกิน ล่วงละเมิด ประมาทปรามาส ลบหลู่ดูหมิ่น ด่าทอประณามหยามเหยียด อาฆาตพยาบาท มุ่งร้ายทำร้ายทำลาย การสัมผัสสัมพันธ์ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ ด้วยกาย วาจา ใจ ต่อองค์คุณเบื้องสูง ต่อองค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยสงฆ์ อริยเจ้า ต่อนักบวชนักพรต ผู้ทรงศีลทรงธรรม ต่อพุทธสาวก พุทธสาวิกา ต่อหน่อเนื้อพุทธางกูร ต่อบุคคลต้องห้ามทั้งหลาย ต่อองค์มหาบารมี ต่อภาคส่วนขององค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่ได้เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมา กับทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ จนกลายเป็นเวรเป็นกรรม ที่ต้องมาวนเวียนชดใช้ นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าดวงจิตที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเหล่านั้น จะยังพยาบาทอาฆาต จองเวรจองกรรม หรือยอมยกโทษ อโหสิกรรมต่อข้าพเจ้าทั้งหลาย หรือไม่ก็ตาม ก็ขอให้ดวงจิตที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมี บุญบารมีในทุก ๆ ทัศ จงได้มีส่วนในการตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม มหากุศลอันเกิดจากการปลงการวาง การจบตามดับตาม โพล่งตาม คลี่คลายสว่างไสวตาม จงมีส่วนในการโปรดสัตว์ อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขต ตามเหล่าองค์มหาบารมีทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย อย่างไร้เงื่อนไข ไปตลอดกาลนาน

ขอให้ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ จงคลี่คลายสว่างไสว ทะลุทะลวง หลุดพ้นจากทุกข์โทษหรือพันธนาการแห่งกรรมทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย พระสัจธรรม ด้วยความสมุจเฉทเด็ดขาด ไม่ติดขัดข้องคาในตัวมันเอง โดยฉับพลัน นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ความมุ่งหวังตั้งเอา ความหลงยึดติด ในสรรพสิ่ง สรรพธาตุ สรรพธรรมทั้งหลาย ต่อสิ่งอุปโลกน์ใช้ชั่วคราวทั้งหลาย ต่อตัณหาความอยากดีทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งหลาย ต่อความลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมา ต่อโลกียสุข โลกียธรรม โลกียวิสัย ความติดเนื้อต้องใจในผัสสะอายตนะ หรือสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลาย ความรัก ความห่วงหวง ความปรารถนาดีทั้งหลาย ต่อครอบครัว วงศ์ตระกูล ต่อพ่อแม่พี่น้อง ญาติสนิทมิตรสหาย ลูกหลานบริวาร สามีภรรยาทั้งหลาย ความห่วงหวงในทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ต่อคติ-อคติ ต่อค่านิยมอุดมการณ์ทั้งหลาย ต่อความพยาบาทอาฆาต ความผูกใจเจ็บ การจองเวรจองกรรมทั้งหลาย การยึดมั่นในคำสาปแช่ง คำมั่นสัญญา คำปวารนา คำปฏิญาณตน คำสัตย์สาบาน คำบนบานศาลกล่าว ทั้งหลายที่เคยให้ไว้ต่อดวงจิตอื่น ต่อวิถีวิธีการ หรือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความหลงยึดติดต่อวิถีหรือแนวทางทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม ความหลงยึดติดในพระสัจธรรม ในคุณพระรัตนตรัย ในองค์คุณเบื้องสูง องค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย อันก่อให้เกิดเป็นมิจฉาศรัทธาความหลงงมงายทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน ความมุ่งหวังตั้งเอา ความหลงยึดติด ต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม ยังเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ ความวกวนสาละวน ไม่ได้เป็นแบบอย่าง ในการให้การสละ แก่สังสารวัฏทั้งปวง ขอส่งคืน ทุกสิ่งทุกอย่าง สู่สุญญตา ทั้งหมดทั้งสิ้น เพื่อไม่ให้เป็นความหลงยึดติดอีกต่อไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน ขอโปรดทรงยกโทษ และอโหสิกรรม  ต่อกรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าได้หลงกระทำมา ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ตาม ต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ต่อสังสารวัฏแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย ต่อองค์คุณทั้งหลาย หรือทุกกรณีกรรม ที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการให้การสละ ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวล นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้อโหสิกรรม อย่างหมดจิตหมดใจ ต่อลูกหนี้กรรมทั้งหลาย ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ยังติดค้างในหนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลายต่อข้าพเจ้า ไม่ว่าจะในลักษณะหนึ่งลักษณะใดก็ตาม ที่เคยมีมาในทุกภพทุกชาติ ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส

DOWNLOAD MS-WORD FILE
DOWNLOAD PDF FILE
DOWNLOAD PDF For Kindle
DOWNLOAD บทขอขมากรรมทั้งหมด


No comments:

Post a Comment