Friday, January 5, 2018

บทขอขมากรรมสำหรับหนี้แรงงาน 2

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยกดขี่ข่มเหง เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ ทรยศหักหลัง ดูถูกดูหมิ่น รังเกียจเดียดฉันท์ เหยียบย่ำซ้ำเติม แบ่งแยกแตกต่าง หรือเลือกปฏิบัติ ทั้งทางกาย วาจาใจ ต่อข้าทาสบริวาร ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้น้อยทั้งหลาย เคยใช้แรงงานผู้อื่นจนเกินความจำเป็น หาผลประโยชน์โดยมิชอบในแรงงานหรือผลประโยชน์ของผู้อื่น เคยฉ้อฉลคดโกง หรือเบียดเบียนในการใช้แรงงาน ในค่าจ้างแรงงาน ในผลตอบแทนทั้งหลาย กรรมที่เคยใช้เงื่อนไขข้อบังคับ ข้อสัญญา คำสัญญา คำสัตย์สาบาน เงื่อนไขความจำเป็นทั้งหลาย ในการบีบบังคับ บีบคั้นกดดันผู้อื่น หรือผูกมัดผูกพันผู้อื่น ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่การงาน เพื่อผลประโยชน์แห่งตน หรือต่อการรับใช้ตน จนกลายเป็นกรรม เป็นพันธะภาระ ผูกมัดผูกพันไม่จบไม่สิ้น กรรมที่เคยปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม เคยเล่นพรรคเล่นพวก ปิดกั้นปิดบัง ฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยว กีดกันขัดขวาง ตัดโอกาสของผู้อื่น ในความเจริญก้าวหน้าทั้งหลาย ในกุศลวิบาก ในบุญบารมีทั้งหลายที่พึงได้รับ หรือในการสร้างบุญบารมีทั้งหมดทั้งมวล ทั้งทางโลกและทางธรรม กรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่ยังเป็นการเป็นการกีดกันขัดขวาง หรือผูกมัดผูกพันข้าพเจ้าทั้งหลาย จนกลายเป็นพันธะภาระ เป็นเงื่อนไขที่ฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยว สร้างความลังเล ไม่สมุจเฉทเด็ดขาด ต่อความคลี่คลายสว่างไสว ต่อการบวช การสละ การเกื้อกูลต่อพระศาสนา ต่อการโปรดสัตว์ อย่างอาจหาญ กว้างขวางไร้ขอบเขตตามองค์มหาบารมี ที่เคยกระทำต่อทุกรูปทุกนาม ทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษ และอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวล ต่อข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้อโหสิกรรม ต่อทุกรูปทุกนาม ที่ได้เคยกระทำกรรมต่อข้าพเจ้าเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรม หรืออกุศลกรรมก็ดี ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรมอย่างหมดจิตหมดใจซึ่งกันและกัน นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอา ในผู้คนทั้งหลาย ในความเห่อเหิมอหังการ ในความโลภความไม่พอทั้งหลาย ในผลประโยชน์ทั้งหลาย ที่มาพร้อมเงื่อนไข ข้อผูกมัดผูกพัน หรือโอกาสในการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นทั้งหมดทั้งสิ้น ความยึดติดในมายาคติ อุดมคติ อุดมการณ์ ความลังเล ความห่วงหวงในการเป็นการอยู่ทั้งหลาย หรือ เงื่อนไขในการใช้ชีวิตทั้งหลาย ตามความเคยชิน ที่เคยตอกย้ำมาในทุกภพทุกชาติ ขอประกาศสละประกาศถอน ในทุก ๆ เงื่อนไข ที่ยังกีดกันขัดขวาง ฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ตรงต่อพระสัจธรรม ไม่ให้คลี่คลายสว่างไสว ไม่ให้บวช ไม่ให้สละ ไม่ให้เกื้อกูลต่อพระศาสนา หรือไม่ให้ได้โปรดสัตว์ อย่างกว้างขวาง ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย
และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อข้าทาสบริวารทั้งหลาย ต่อลูกหนี้กรรมทั้งหลาย หรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขต ตามองค์มหาบารมี ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย

ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

เวอร์ชั่นแรกอยู่ใน "รวมบทขอขมากรรมสั้น#05"

No comments:

Post a Comment