Tuesday, March 13, 2018

บทประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม (มี DOWNLOAD)

บทประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม บทนี้ค่อนข้างยาวนะครับ เรียกว่า ชดใช้แบบเทหมดหน้าตักกันเลย ใครติดขัดข้องคาเยอะ ลองใช้บทนี้ควบคู่กับการขอขมากรรมดูนะครับ การกล่าวประกาศชดใช้ก็ให้เป็นไปด้วยการสละอย่างหมดใจจริง ๆ นะครับ อย่าไปคาดหวังผลแม้แต่นิดเดียว

Tuesday, February 27, 2018

บทขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมเกี่ยวกับการปิดบังพระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ 4

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ หมู่เหล่าอริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน

Tuesday, January 30, 2018

คุยข้างเดียว#67 ขึ้นปีที่ 8 ของเว็บ rombodhidharma.netวันที่ 30 ม.ค. 53 ถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของ rombodhidharma.net และปีนี้เป็นการเข้าสู่ปีที่ 8 ของเว็บไซท์

เราผ่านการเปลี่ยงแปลงมาเยอะมานับตั้งแต่เริ่มทำ การปรับเปลี่ยนแต่ละครั้ง ก็เรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของสังสารวัฏและบารมีที่ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการโปรดสัตว์

ความเปลี่ยนแปลงของสัจธรรม live นับจากนี้เป็นต้นไป เราจะมีแค่สอนโพล่ง และพาโพล่งกันตรงนั้นสด ๆ ระหว่างรายการ หรือไม่ก็เป็นการขอขมากรรมเพื่อปลดล็อคกรรมที่ปิดกั้นปิดบังพระสัจธรรมอยู่ จะไม่มีการให้ปัญญา ให้ความเข้าใจกันอีกต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพื่อให้มันลัดสั้นที่สุด พร้อม ๆ กับโปรดด้วยอานุภาพไปด้วย พักหลัง ๆ ญาติธรรมหลายท่านคงจะรู้และเข้าใจเพราะ ผมแทบไม่ได้ตอบปัญหาอะไรเท่าไหร่ นอกจากแนะนำให้โพล่งไป ว่างไป ไร้ไป ดับให้ไป กว้าง ๆ