Tuesday, November 7, 2017

บทเชื่อมโยงบารมีองค์คุณเบื้องสูง 3

บทนี้เป็นบทที่ผมใช้บนเขาตรีอูลทริปล่าสุด ตุลาคม 60 ครับ เผื่อท่านใดที่ได้ไปกราบพระพุทธบาท รูปเคารพองค์มหาบารมีในที่ต่างๆจะได้ใช้ การกล่าวบทนี้ต่อหน้าองค์คุณ จิตจะต้องสละหมดใจจริงๆนะครับ ไม่งั้นท่านก็ไม่เชื่อมโยงบารมีให้

บทเชื่อมโยงบารมีองค์คุณเบื้องสูง 3

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย คณะผู้โปรดทั้งหลาย ที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมาในการโปรดสัตว์ ตามเหล่าองค์มหาบารมีทุกๆพระองค์ นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขอมอบกายถวายชีวิต ต่อพระสัจธรรม ต่อการโปรดสัตว์ตามเหล่าองค์มหาบารมี

ข้าพเจ้าทั้้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงตั้งเอา ความหลงยึดติด ความโลภในอธิวาสนาบารมีทั้งหลาย ตัณหาความอยากดีทั้งทางโลกและทางธรรม ความปรารถนาในลาภยศสรรเสริญทั้งหลาย ความถือดียึดดี ทิฐิมานะ ความอหังการ ความหยิ่งยโสโอหังทั้งหลาย หรือสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดทั้งมวลอันจะนำไปสู่การใช้บารมีในทางที่ผิด อันก่อให้เกิดความหลงวกวน หมกมุ่นมัวเมา ก่อให้เกิดการเบียดเบียน ความคับแคบ เป็นอุปสรรคขัดขวางความคลี่คลายสว่างไสวต่อหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย หรือเป็นเหตุแห่งทุกข์โทษต่อสังสารวัฏแห่งสรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้น

กรรมใด ๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยปฏิเสธปฏิฆะ มีทิฐิอคติ เพิกเฉยเมินเฉย กีดกันขัดขวาง ต่อการโปรดสรรพสัตว์บางหมู่เหล่า เคยดูถูกเหยียดหยาม ตำหนิติเตียน เคยแทรกแซง ใส่ร้ายป้ายสี หลอกลวงบิดเบือน ครอบงำ เคยสร้างความแตกแยกแตกสามัคคี เคยเบียดเบียน บีบคั้นกดดัน หรือทรมาน เข่นฆ่าทำร้ายทำลาย เคยปราบปราม ก่อให้เกิดทุกข์โทษ สร้างความพยาบาทอาฆาตแค้น จองเวรจองกรรม ต่อสรรพสัตว์บางหมู่เหล่า จนเป็นเหตุปิดกั้นปิดปิดบัง สร้างความยากลำบากในการโปรดสัตว์ ไม่ได้เป็นไปอย่างกว้างขวางไร้ขอบเขต

กรรมที่ได้เคยกระทำหรือเป็นเหตุ อันก่อให้เกิดการแตกแยกแตกสามัคคี การปิดกั้นปิดบัง การก่อกวน การปั่นหัว การกีดกันขัดขวาง การบีบคั้นกดดัน การตัดรอนบั่นทอนกันเองในหมู่เหล่าผู้โปรดสัตว์ หรือต่อหมู่เหล่าอื่นทั้งหลาย การแก่งแย่งแข่งขัน เอาชนะคะคาน แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ชิงดีชิงเด่น การแย่งชิงบริวารต่อกัน จนทำให้เป็นอุปสรรคขัดขวาง การโปรดสัตว์ ไม่สามารถกว้างขวางไร้ขอบเขต ตามเหล่าองค์มหาบารมีทั้งหลายได้

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว อย่างหมดจิตหมดใจ ต่อพระพักตร์แห่งเหล่าองค์มหาบารมีทุก ๆ พระองค์ ที่ประดิษฐาน ณ ที่แห่งนี้ ขอโปรดทรงยกโทษ และอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวล อันเป็นอุปสรรคขัดขวางในการโปรดสัตว์ตามเหล่าองค์มหาบารมีทั้งหลาย ที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้น ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร ขอให้กรรมทั้งหลายเหล่านี้ พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และหากวันหนึ่งวันใด ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ถูกครอบงำจากภาคมืดภาคมาร ในการนำบารมีแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ไปใช้ในทางที่ผิด ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดทุกข์โทษ ความวกวนแก่สังสารวัฏแห่งหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขออธิษฐานปิดอธิวาสนาบุญบารมี ในการโปรดสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อไม่ให้เป็นเหตุ เป็นเชื้อ เป็นปัจจัย ที่ภาคมืดภาคมาร จะนำไปสร้างความวกวน ก่อความเสียหาย ต่อบริวาร ต่อสังสารวัฏและหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อีกต่อไป

และขอน้อมบารมีองค์คุณเบื้องสูง ทั้งหมดทั้งมวล องค์มหาบารมีทุก ๆ พระองค์ ได้โปรดทรงรองรับ เป็นกำลัง  เป็นอานุภาพ ความเด็ดเดี่ยวอาจหาญ เป็นปัจจัยเกื้อหนุน ในการโปรดสัตว์แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้า ในการก้าวข้ามอุปสรรค เงื่อนไข ข้อจำกัดทั้งหลาย

ขอทรงโปรด เชื่อมโยงหมู่เหล่าภพภูมิต่าง ๆ ทั้งที่น้อมยอมรับต่อพระสัจธรรมก็ดี หรือยังปฏิเสธปฏิฆะต่อพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมีก็ดี ไม่ว่าจะเคยเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมาหรือไม่ก็ดี ไม่ว่าจะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมาในลักษณะหนึ่งลักษณะใดก็ดี ที่เคยมีมาแล้วนับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และที่จะมีต่อไปในอนาคตกาลอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย ลูกหลานบริวาร ผู้มีคุณ ตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายในทุกหมู่ ทุกเหล่า ทุกชั้น ทุกภูมิ ตลอดจนถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมในทุก ๆ เขตแดน จงได้มีส่วนในความคลี่คลายสว่างไสวในเนื้อหาแห่งพระสัจธรรม อันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงได้มีส่วนในอานุภาพแห่งความทะลุทะลวง อาจหาญสมุจเฉทเด็ดขาดในตัวมันเอง ไม่ติดขัดข้องคาต่อสิ่งใด และได้มีส่วนในการโปรดสัตว์ ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งที่เคยมีมาแล้วนับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และที่จะมีต่อไปในอนาคต ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โสสส

No comments:

Post a Comment