Thursday, November 30, 2017

บทขอขมากรรมการตอกย้ำอุปาทาน 2

บทนี้เป็นบทที่ปรับปรุงจากเวอร์ชั่นแรก และยาวขึ้นครับ ครอบคลุมทุกรายละเอียดประเด็นกรรม บทนี้เป็นอีกบทหนึ่งที่สำคัญ เพราะสิ่งตอกย้ำอุปาทานทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนเป็นเหมือนคลื่นรบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลา ทำให้ยากที่จะโพล่งออก กว้างออกได้ ใครฟุ้งซ่าน ตอกย้ำตอกยึด ก็ใช้บทนี้ขอขมากรรมบ่อย ๆ เดี๋ยวมันคลายออกเอง และเตือนเหมือนเดิม ขอขมากรรมก็ให้เป็นไปอย่างหมดจิตหมดใจนะครับ ไม่ต้องตั้งเอาอะไรทั้งนั้น

----------------------------------

บทขอขมากรรมการตอกย้ำอุปาทาน 2

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใด ๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหมกมุ่น หลงวกวน หลงจริงจัง ย้ำคิดย้ำทำ ตอกย้ำอุปาทานในตนเอง เคยเป็นเหตุ หรือเคยชักนำผู้อื่น ให้หลงตอกย้ำอุปาทานแห่งตน ตอกย้ำในกรรมอนุสัย ในจริตราคะ โมหะตัณหา อุปาทานแห่งตน ในทิฐิมานะ ความเชื่อ ความเห็นความหมาย การเปรียบเทียบ เทียบเคียงทั้งหลาย ในคติ-อคติ ในอุดมคติ อุดมการณ์ทั้งหลาย ในปรากฏกาณ์ ในสถานการณ์ทั้งหลาย ในอารมณ์ความรู้สึก ในผัสสะอายตนะทั้งหลาย ในพฤติกรรม ในการละเล่น ในความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลาย ในเวทนา ในความทุกข์ ความสุขทั้งหลาย ในความเบื่อหน่ายเอือมระอา ความโกรธแค้น ความผูกใจเจ็บ ความพยาบาทอาฆาตจองเวรจองกรรม ความหดหู่ซึมเศร้า ความหวาดกลัวหวาดผวา ความปฏิเสธปฏิฆะทั้งหลาย ในวัตถุสิ่งของ ในทรัพย์สมบัติ ในของมีค่า ในสิ่งสวยงามทั้งหลาย ในสถานที่ ในบ้านเมือง ในแว่นแคว้นดินแดนทั้งหลาย ในตัวตนบุคคลทั้งหลาย การตอกย้ำในสภาวธรรม ในปัญญา  ในการคิดปรุงแต่ง ในสัญญาความจำ ในปมด้อย-ปมเด่น ตัณหาความอยากได้ อยากดี อยากมี อยากเป็น ในความเห่อเหิมอหังการทั้งหลาย ความลุ่มหลงมัวเมาต่อสิ่งต่าง ๆ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในสภาวะจิตหนึ่งสภาวะจิตใดก็ตามที จนเกิดเป็นทุกข์ อึดอัดขัดเคือง น้อยอกน้อยใจ ท้อแท้หมดกำลังใจ วกวนสับสนสาละวน จมแช่ ตึงเครียดกดดัน เก็บกดหดหู่ ซึมเศร้า ความห่วงหวง โหยหาอาลัยอาวรณ์ ติดขัดข้องคาอยู่ในสภาวะหนึ่งสภาวะใด พฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใด สิงหนึ่งสิ่งใด อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใด สถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใดซ้ำ ๆ ไม่สามารถคลี่คลายออกด้วยตัวมันเองได้

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอองค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรม ต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่ได้เคยตอกย้ำมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร ขอให้กรรมทั้งหลายเหล่านี้ พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และกรรมใด ๆ ที่ผู้อื่น ได้เคยเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ต้องหลงตอกย้ำวกวนในจิตในใจ ในความลุ่มเหลงหมกมุ่นมัวเมา ในอารมณ์ความรู้สึก ในเวทนา ในปัญญา ในทิฐิมานะ ความเชื่อ ความเห็นความหมาย ในความคิด ในความพยาบาทอาฆาตแค้น การจองเวรจองกรรม ความห่วงหวง อาลัยอาวรณ์ หรือในโมหะ ตัณหา อุปาทานทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งทางกาย วาจา ใจ ที่มีต่อสรรพสิ่ง สรรพธาตุ สรรพธรรม ทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอยกโทษและอโหสิกรรม ต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวล ต่อทุกชีวิตจิตวิญญาณ ที่เคยมีส่วนร่วม ในการกระทำกรรมทั้งหลายเหล่านี้ ขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวล จงเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอา ความหลงจริงจัง หลงหมกมุ่นมัวเมา การตอกย้ำวกวน ความห่วงหวง อาลัยอาวรณ์ ในทิฐิความเชื่อ ความเห็นความหมาย ในคติ-อคติ ในค่านิยมอุดมการณ์ ในปรากฎการณ์ทั้งหลาย ในสถานการณ์ทั้งหลาย ในอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลาย ในผัสสะอายตนะ ในความเพลิดเพลินทั้งหลาย ต่อสภาวะทั้งหลาย ในสิ่งของวัตถุ ทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ในสถานที่ทั้งหลาย ในตัวตนบุคคลทั้งหลาย ในการนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลาย ในพฤติกรรมทั้งหลาย ในจริตราคะ กรรมอนุสัยทั้งหลาย ในโมหะตัณหาอุปาทานต่อสรรพสิ่ง สรรพธาตุ สรรพธรรมทั้งหลาย ทั้งทางกาย วาจา ใจ ในสภาวะจิตหนึ่งสภาวะจิตใด หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที เพื่อไม่ให้เป็นเชื้อโมหะตัณหาอุปาทาน ต่อไปในภายภาคหน้า ขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่าง สู่สุญญตา ทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ที่มีต่อเจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ความไม่ยึดติดทั้งหลาย ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา ต่อสังสารวัฏ และการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขต ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวร บริวารทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมี ที่มีมาในทุก ๆ ทัศ ในการให้การสละ และการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมี ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส

No comments:

Post a Comment