Thursday, November 2, 2017

ขอขมากรรม ณ เขาตรีอูล 19 ต.ค. 60

นำขอขมากรรมโดย หลวงพ่อโพธิศรีสุริยะ เขมรโต

น้อมในองค์พุทธปฐม น้อมในองค์มหาพุทธะในทุก ๆ มหาพุทธเกษตร
องค์พุทธะในทุก ๆ พุทธันดร โพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย ภาคส่วนหน่อเนื้อพุทธางกูรทั้งหมดทั้งมวล

กรรมหนึ่งกรรมใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในหน่อเนื้อพุทธางกูรทั้งหลาย ในโพธิสัตว์ทั้งหลาย มหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย ภาคส่วนแห่งมหาโพธิสัตว์ทั้งหมดทั้งมวล ผู้มีอธิวาสนาบารมี ที่ติดตามในการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายแห่งพุทธองค์ ที่มีมาในทุกยุคทุกสมัย ในทุก ๆ พุทธันดร ในทุก ๆ พุทธเกษตร

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายลงมาแล้ว ไม่เป็นแบบอย่าง แก่โลกธาตุสังสารวัฏทั้งหลาย ในการนำพาให้จบตาม ดับตาม วางตาม ว่างตาม โดยนิพพานอยู่แล้วตาม แต่นำมานำพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้หลงวกวนอยู่ในการใช้ชีวิต ติดในรูปทั้งหลาย ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัสทั้งหลาย ในการเป็นการอยู่แบบสังสารวัฏทั้งหลาย แบบโลก ๆ ทั้งหลาย

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ไม่เป็นแบบอย่างที่เหมาะควร ใช้บารมีไม่ถูกต่อบารมี ไม่ถูกต่อเนื้อหาของพระนิพพาน ไม่ตรงต่อสัจธรรม

และกรรมอันใด ที่ลงมาแล้วมาทะเลาะเบาะแว้งกันเอง ขัดแย้งกันเอง เข่นฆ่าประหัตประหาร เบียดเบียนทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน ไม่เป็นแบบอย่าง หรือนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย แบ่งพรรคแบ่งพวก ยุยงส่งเสริมให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกัน

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังติดจิตติดใจ ในเรื่องของการกระทบกระทั่งกระเทือน ไม่พออกไม่พอใจ เกิดความพยาบาทอาฆาต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในเหล่าบรรดาผู้โปรดเหมือนกัน

น้อมกราบขออโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ต่อองค์มหาบารมีผู้เป็นประธานในของทุกภาคส่วน ต่อองค์มหาบารมีที่ทรงเป็นประธานในทุก ๆ พุทธันดร ต่อองค์มหาบารมีที่ทรงเป็นประธานในทุก ๆ พุทธเกษตร

และกรรมทั้งหลายทั้งปวง ข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่มีมาต่อกันและกันทั้งหมดทั้งสิ้น น้อมกราบขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน และขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ในสิ่งที่เข้าไปกระทำ หรือในสิ่งที่ถูกกระทำทั้งหมดทั้งสิ้น จะไม่ขอติดจิตติดใจอีกต่อไป ขอเป็นผู้โปรดสรรพสัตว์ร่วมกัน ไปในทุกพุทธันดร ทุกภพทุกชาติ ในทุก ๆ พุทธเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงของทุกหมู่ทุกเหล่า พึงเป็นอโหสิกรรมร่วมกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

DOWNLOAD MS-WORD
DOWNLOAD PDF

DOWNLOAD PDF for Kindle
DOWNLOAD บทขอขมากรรม


No comments:

Post a Comment