Sunday, August 13, 2017

บทขอขมากรรมสำหรับคำชะโนด

บทขอขมากรรมนี้ผมเขียนขึ้นใช้สำหรับโปรดเหล่านาคา นาคีทั้งหลายในพื่้นที่คำชะโนด แต่จริง ๆ ก็สามารถใช้ได้กับนาคานาคีในพื้นที่อื่น ๆ ได้ด้วย

------------------------------

บทขอขมากรรมสำหรับคำชะโนด

ขอให้จิตญาณของเหล่านาคานาคี พญานาคทั้งหลาย จิตญาณภาคทิพย์ภาคหยาบในบริเวณคำชะโนด เมืองลับแล เมืองบาดาล ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับสถานที่แห่งนี้ในทุก ๆทาง รวมถึงทุกชีวิตจิตวิญญาณ  ที่ยังสถิตอยู่ในบริเวณแห่งนี้และบริเวณโดยรอบ ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกภาคส่วน ตั้งแต่อเวจีมหานรก จนถึงพรหมโลก รวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม ในทุก ๆ เขตแดน ให้น้อมใจขอขมากรรม ประกาศสละบวช และทำมหาสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกัน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน องค์คุณหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม แด่การโปรดสัตว์ตามเหล่าองค์มหาบารมีทั้งหลาย

กรรมใด ๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย และบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหมดทั้งสิ้น ได้เคยปฏิเสธปฏิฆะ เคยเพิกเฉยเมินเฉย ประมาท ปรามาส พาดพิง วิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ ต่อพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ต่อการโปรดสัตว์ของเหล่าองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยปิดกั้นปิดบัง ผูกมัดผูกพัน กีดกันขัดขวาง กักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่น หรือคนในครอบครัว ในวงศ์ตระกูล ไม่ให้บวช ไม่ให้สละ ไม่ให้โปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขต ตามเหล่าองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยหลงตอกย้ำบำเพ็ญ หลงหมกมุ่นตอกย้ำในการปฏิบัติเอาทำเอา ในพลังอำนาจแห่งตบะ ฌาน ญาณ อภิญญา อิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดช คุณวิเศษทั้งหลาย จนกลายเป็นอัตตาซ้อนธรรม เพิกเฉยเมินเฉยต่อพระสัจธรรม ต่อคำสอนขององค์มหาบารมี กรรมที่เคยจมแช่ในตบะ ฌาน จนกลายเป็นความเหนียวหนืดเหนียวแน่นในตัวมันเอง

กรรมที่เคยปฏิเสธ เคยกีดกัน เคยแบ่งแยกหมู่เหล่าอื่นที่แตกต่างจากตน จนกลายเป็นการยึดติดในพวกพ้อง ในหมู่คณะ กรรมที่เคยหมกมุ่นในการเป็นการอยู่ ในบุญทาน ในวาสนาบารมี ความพึงพอใจแห่งตน ไม่สามารถที่จะกว้างขวางไร้ขอบเขต ตามองค์มหาบารมีได้

กรรมที่เคยเรียกร้องร้องขอ อธิษฐานขอ อ้อนวอนขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ในสิ่งที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม ยังเป็นไปเพื่อกิเลสตัณหาอุปาทานของตน จนกลายเป็นหนี้กรรมหนี้บุญคุณ กรรมที่เคยสนองต่อการเรียกร้องร้องขอ อธิษฐานขอ อ้อนวอนขอโชคขอลาภ ต่อผู้คนทั้งหลาย จนกลายเป็นความหลงยึดติด หลงศรัทธา มิจฉาทิฐิ หลงงมงายทั้งหลายในหมู่ผู้คนทั้งหลาย

กรรมที่เคยใช้คุณไสยมนต์ดำ อิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดช อภิญญา ตบะ ฌาน ญาณ พลังสติ สมาธิ ในการก่อกรรมทำเข็ญ การเบียดเบียน การเข่นฆ่าทำร้ายทำลาย การแทรกแซง บีบคั้นกดดัน กักขังหน่วงเหนี่ยว อกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยกระทำทั้งทางกาย วาจา ใจทั้งหลาย ที่เคยกระทำต่อผู้อื่น หรือหมู่เหล่าอื่นทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอน้อมองค์มหาบารมีทรงเป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และกรรมใด ๆ ที่หมู่เหล่าแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้เคยติดหนี้เวรหนี้กรรม กับข้าพเจ้าทั้งหลายเอาไว้ ไม่ว่าจะภพหนึ่งชาติใดก็ตาม ข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษ อโหสิกรรม ทั้งหมดทั้งมวล ให้แก่ลูกหนี้กรรมทั้งหลาย ขอให้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ในตัวบุคคลอื่นทั้งหลาย ความรักความหวงแหนในหมู่เหล่าพวกพ้องแห่งตน ความตั้งเอาในอภิญญา ตบะ ฌาน ญาณ สติ สมาธิ อิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดช อำนาจจิตทั้งหลาย ความเคียดแค้นชิงชัง ความผูกใจเจ็บ ความพยาบาทอาฆาตแค้น คำสาปแช่ง คำสัตย์สาบาน คำสัญญา เงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันที่มีต่อผู้อื่นหรือหมู่เหล่าอื่นทั้งหลาย ความลังเลสงสัย ที่มีต่อพระสัจธรรม และองค์มหาบารมีทั้งหลาย ในความเชื่อ ความศรัทธา ความหลงงมงาย ทิฐิมานะทั้งหลาย ที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม อันก่อให้เกิดความหลงหมกมุ่นจริงจัง ความวกวนทั้งหลาย ตัณหาในความดี ในอธิวาสนาบารมี ความอยากดีทั้งทางโลก และทางธรรมทั้งหลาย

และขอถอดถอนอำนาจแห่งคุณไสยมนต์ดำ คาถาอาคม เวทย์มนต์อาถรรพ์ทั้งหลาย ที่เคยตอกย้ำ เคยสะกดครอบงำสถานที่ หรือกักขังดวงวิญญาณทั้งหลาย ให้ต้องตกค้าง ทุกข์ทรมานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป ขอส่งคืน ทุกสิ่งทุกอย่าง สู่สุญญตา ทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม หนี้บุญคุณทั้งหลาย ต่อหมู่เหล่าเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ความไม่ยึดติดทั้งหลาย ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วน ในการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย โดยทั่วกัน นับตั้งแต่กาลบัดนี้ ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส

คำพาประกาศสละบวช

ด้วยผ้าไตรจีวรทั้งหลายเหล่านี้ ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน ในการสละออกบวช แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลาย ตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

โส โส โส

คำถวายมหาสังฆทาน

(บอกกล่าว) และขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ น้อมถวายมหาสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้โดยพร้อมเพรียงกัน

(ว่าตาม) หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย หมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย หมู่เหล่าแห่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ทั้งในภาคหยาบก็ตาม ภาคทิพย์ก็ตาม ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร

ขอน้อมถวาย ซึ่งมหาสังฆทาน จตุปัจจัยไทยทานทั้งหลาย ขอน้อมถวายต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อองค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ อริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย องค์มหาบารมีทั้งหลาย จะกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม กี่พุทธันดรก็ตาม ขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย และบุพการีผู้มีคุณทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ทุกชีวิตจิตวิญญาณ พึงมีส่วน ในการถวายมหาสังฆทาน ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ และในทุก ๆ ครั้ง ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต หรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตาม

ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ
โส โส โส

ปล.เมื่อกล่าวคำถวายจบแล้วก็หยาดน้ำอุทิศบารมีให้ทุกชั้นทุกภูมิได้มีส่วนโดยทั่วกันด้วย

No comments:

Post a Comment