Sunday, June 11, 2017

สัจธรรมจาก Facebook#73

ไม่ว่าเธอทั้งหลายพยายามที่จะหลุดพ้นมากเพียงใด มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงแห่งธรรมชาติที่มันว่างเปล่าอยู่แล้วตลอด อนัตตาอยู่แล้วตลอด ไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้วตลอดเลยแม้แต่น้อย

ก็ในเมื่อทุกอย่างล้วนอนัตตาอยู่แล้วตลอด เธอทั้งหลายจะเอาตัวเองมาจากไหนในการหลุดพ้นจากสิ่งที่มันหลุดพ้นในตัวมันเองอยู่แล้วอีกเล่า

นี่ก็หมายความว่า เงื่อนไขที่เธอทั้งหลายตั้งให้ตัวเองว่าจะต้องทำกิจแบบนั้นแบบนี้ให้บริบูรณ์พร้อมเสียก่อนจึงจะหลุดพ้นได้ จึงเป็นเพียงแต่อุปาทานบนสักกายทิฏฐิ ที่ก่อให้เกิดความติดขัดข้องคา ไม่หลุดพ้นไปตามธรรมชาติเดิมที่ล้วนแล้วแต่เป็นไปของมันเองเสียที

--------------------------------------------

เพราะเธอปฏิเสธความเสื่อมอันเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย จึงเป็นทุกข์
เพราะเธอปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา จึงเป็นทุกข์
เพราะเธอปฏิเสธความที่มันยึดไม่ได้ จึงเป็นทุกข์

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลาย ที่มีอยู่แล้ว เป็นอยู่แล้ว และดำเนินไปอยู่แล้ว เป็นธรรมดา
แม้ว่าเธอทั้งหลายจะรับรู้หรือไม่ก็ตาม จะยอมรับหรือปฏิเสธมันก็ตาม จะดิ้นรนขัดขืนอย่างไรก็ตาม มันก็จะเป็นแบบนี้ของมันเองอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

เมื่อทุกชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้ธรรมชาติเดียวกันอย่างเท่าเทียมไม่มีข้อยกเว้น แล้วเธอทั้งหลายจะทุกข์กับมันทำไม จะกังวล จะห่วงหวง จะปฏิฆะขัดเคืองดิ้นหนี้ดิ้นสู้สิ่งที่เป็นธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วไปเพื่ออะไร ให้เป็นทุกข์ซ้ำซ้อนอีก

ก็เพียงแค่เธอทั้งหลายปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามจังหวะแห่งธรรมชาติ
สอดคล้องกลมกลืนไปกับธรรมทั้งหลายโดยไม่แข็งขืน ไม่ปฏิเสธ หรือหลงรู้สึกไปกับมัน เมื่อนั้นความหลงสำคัญตนในสภาวะต่าง ๆ จะจางคลายหายไปเอง และเธอก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรที่เธอจะยึดว่าเป็นเธอได้เลย
ในท่ามกลางท่วงทำนองแห่งการเปลี่ยนแปลงอันไร้ตัวตนนั้น เธอก็จะพบว่าทุกสิ่งล้วนบริบูรณ์อยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเอง ไม่มีใครสมควรจะทุกข์กับอะไรอีกเลย

----------------------------------------------

ช่วงวันหยุดนี้มีแต่คนหนีไปพักร้อน หนีฝ่าความร้อนไปในท่ามกลางความร้อนระหว่างทาง แล้วก็ไปร้อนที่พักร้อน อยู่เพื่อดับร้อน แล้วก็วิ่งฝ่าความร้อนกลับมาร้อนต่อที่บ้านอีก ตกลงไอ้ที่ร้อนนี่ไม่น่าจะใช่อากาศแล้ว มันเป็นที่ใจต่างหากที่ร้อน ร้อนไปด้วยตัณหา ตัณหามันหลอกให้ไปหาของเย็น แต่ตัวมันนั่นแหละที่ทำให้ร้อนเร่า ๆ อยู่ตลอดเวลา ร้อนแบบนี้ต่อให้อยู่ในห้องแอร์เย็น ๆ วิวสวย ๆ ก็ยังร้อน หยุดวิ่งตามตัณหา ตามอารมณ์ทั้งหลายเดี๋ยวมันสงบเอง หมดเย็นหมดร้อนหมดความดิ้นรนกันไปเอง ไม่ต้องพยายามที่จะ slow life อะไรอีกเลย

--------------------------------------------

#อนัตตา #สุญญตา #สักกายทิฏฐิ #สัจธรรม #นิพพาน
สิ่งต่าง ๆ ทั้งหลาย การกระทำต่าง ๆ ความทุกข์ เวทนาเจียนตาย ความพยายามที่จะหลุดจะพ้น หรือแม้กระทั่งโมหะอวิชชาที่ทำให้เธอทั้งหลายตื่นตระหนกไปกับปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่ได้สัมผัสผ่านผัสสะอายตนะ ล้วนแล้วแต่ไม่เคยบิดเบือน หรือกระทบกระเทือนต่อพระสัจธรรมความเป็นจริง...ที่เป็นจริงอยู่แล้วตลอดเลยแม้แต่น้อย

ความเป็นจริงที่ว่านี้คือ ไม่มีใครทุกข์แม้แต่คนเดียว ไม่มีใครติดแม้แต่คนเดียว ไม่มีใครหลุดพ้นแม้แต่คนเดียว ความเป็นจริงนี้เป็นความจริงอันเป็นนิรันดร์ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าเธอทั้งหลายจะเห็นด้วยหรือขัดแย้งก็ตาม

เมื่อไม่มีใครเลยสักคนที่มีตัวตนจริงในสังสารวัฏนี้ แล้วเธอทั้งหลายจะเอาใครอีกเล่าไปหลุดไปพ้น จากความที่ไม่ได้ติดจริงอยู่ตั้งแต่แรก

ความพยายามทั้งหลาย ความดิ้นรนทั้งหลายที่จะหลุดจะพ้นของเธอนั้น ก็เป็นเหตุมาจากที่เธอทั้งหลายหลงเห็น หลงรู้ หลงเข้าไปยึดสภาวะทั้งหลายว่าเป็นเธอนั่นเอง

ในเมื่อเธอทั้งหลายถูกมายาแห่งตนหลอกเอาขนาดนี้แล้ว เธอยังจะเอาตัวตนที่ไหนไปหลุดไปพ้นอีก...ก็ไม่มี มีแต่เรื่องโกหกตัวเองไปวัน ๆ เท่านั้น

เพียงแค่เธอทั้งหลายจะปล่อยให้สิ่งต่าง ๆ ดำเนินไปของมันเอง จะติดก็เป็นเรื่องของมัน จะหลุดก็เป็นเรื่องของมัน จะเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องของมัน จะเสื่อมสลายไปก็เป็นเรื่องของมัน จะยึดหรือไม่ยึดก็เป็นเรื่องของมัน ยอมที่จะให้มันเป็นไปอย่างนั้นของมันเอง

เมื่อหยุดแทรกแซงจังหวะการดำเนินไปแห่งธรรมทั้งหลายอันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้ว มายาการที่เคลือบแฝงการรับรู้จะจางคลายลงไปเอง เมื่อเธอสอดคล้องกับธรรมทั้งหลายโดยบริบูรณ์ เธอก็จะได้แจ้งเองว่า ในท่ามกลางสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป เสื่อมไป และยึดถือเอาไม่ได้นั้น ไม่มีส่วนไหนเลยที่เป็นเธอ ไม่มีส่วนไหนเลยที่เป็นสิ่งอื่น และจะไม่มีเธอหลงไปขัดแย้งกับสิ่งที่ไม่ใช่เธออีกต่อไป

-----------------------------------------

นักปฏิบัติทั้งหลายพยายามพากเพียร
ฝึกจิตฝึกสติ รวมจิตเป็นหนึ่งเดียว
เพื่อให้ถึงธรรมชาติเดิมแท้ของจิตที่ไม่ปรุงแต่งอะไรเลย
แต่จะมีใครรู้ว่า จริงๆแล้ว จิตเดิมแท้นั้น ไม่เคยมีความแตกต่าง ไม่เคยแบ่งแยกตัวมันเองออกจากสิ่งอื่นเลย แม้ในขณะที่เธอทั้งหลายหลงไปทุกข์ หลงไปสุข หลงไปเพลิดเพลิน หลงไปปฏิบัติเพื่อรวมจิต หรือหลงว่าตนมีสมาธิก็ตาม
เมื่อจิตเดิมแท้ของทุกคนล้วนไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย
สิ่งที่เธอหลงรู้ หลงเห็น หลงเข้าใจ หลงปฏิบัติ หลงดิ้นรนออกจากทุกข์ จึงเป็นเพียงความหลง หลงแบ่งแยกสิ่งนี้ออกจากสิ่งอื่น หลงว่าสิ่งนี้ทำให้เธอทุกข์ สิ่งนั้นทำให้เธอสุข จึงหลงพยายามเอาตัวเธอให้พ้นไปจากทุกข์ แล้วดิ้นรนไปหาความสุข
ก็ตัวเธอเองทั้งหลายเหล่านั้นมาจากไหน ในเมื่อจิตเดิมแท้นั่นไม่มีความเป็นอะไร ไร้เพศ ไร้นาม ไร้ความแตกต่างจากสิ่งอื่น ไร้เธอ ไร้เขา มันก็เป็นแต่ความหลงว่าเป็นเธอหรือไม่ใช่เธอเองทั้งนั้น ที่หลงมีหลงเป็นต่อสิ่งต่างๆ
การจะพ้นจากทุกข์ได้จึงไม่ใช่ไปดิ้นรนที่จะออกจากมัน ยิ่งไม่ใช่ที่การหาความสุขด้วยซ้ำ
แต่ให้เข้าใจความเป็นจริงว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เธอรับรู้และมีความหมายกับมันนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงความหลงไปเองของเธอทั้งสิ้น เธอเพียงแค่อย่าไปหลงกลในมายาเหล่านั้น อย่าให้ค่าให้ความหมายต่อสิ่งเหล่านั้น ยอมปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเอง ไม่ดิ้นรนไปตามมายาโมหะแห่งตนที่หลอกหลอนเอาในทุกขณะรู้ขณะเห็น ไม่ปักใจและไม่ปฏิเสธต่อสิ่งต่าง ๆ ยอมที่จะให้มันเป็นไปของมันเองตามธรรมชาติอันว่างเปล่านั้นโดยไม่ปรุงแต่งเรื่องราวซ้อนธรรมอีก
เมื่อเธอทั้งหลายนอกเหนือมายาโมหะแห่งตนได้ เธอก็จะตรงต่อความเป็นจริงที่ว่าสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เคยแบ่งแยกแตกต่างเลยตั้งแต่แรก และเธอก็จะได้รู้ว่าตัวเธอเองจริง ๆ ก็ไม่มี คนอื่น ๆ ก็ไม่มี เป็นแต่เพียงมายาโมหะที่ปรากฎขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว แล้วทำให้เธอหลงว่าสิ่งต่าง ๆ นั้นเป็นเธอเป็นเขา เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ที่โลดแล่นไปบนความว่างเปล่าไร้ความหมายเหล่านั้นเสียเอง
แล้วเธอก็จะตระหนักในความเป็นจริงเองว่า ไม่มีกิจที่เธอจะทำให้มันจบได้เลย เพราะมันเป็นเช่นนั้นของมันเองอยู่แล้วโดยธรรม แม้จะมีเธอหรือไม่มีเธอก็ตาม

No comments:

Post a Comment