Monday, June 19, 2017

บทขอขมากรรมสั้นสำหรับคณะผู้โปรด

กรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยยุแยงตะแคงรั่ว การใช้เล่ห์กล คุณไสยมนต์ดำต่อหมู่คณะ การเสี้ยมให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ โกหกหลอกลวง มีเลสนัยแอบแฝง มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ต่อหมู่คณะ สัมผัสสัมพันธ์กับหมู่เหล่าด้วยธาตุไม่บริสุทธิ์ เป็นไปด้วยความพยาบาทอาฆาตแค้น ความผูกใจเจ็บจ้องจะเอาคืน การแข่งขันเอาชนะคะคานกันในหมู่คณะ การดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกัน ความไม่ลงรอยกัน เจตนาให้แตกสามัคคี มุ่งทำร้ายทำลาย แทรกแซง ครอบงำหรือบ่อนทำลายกิจการงานของส่วนรวม กีดกันขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง เอารัดเอาเปรียบ ตัดรอนบั่นทอน กิจในการโปรดสัตว์ หรือความคลี่คลายสว่างไสวของสรรพสัตว์ทั้งหลาย หรือจ้องหาผลประโยชน์โดยมิชอบ จากกิจการโปรดสัตว์ หรือจากหมู่คณะ และอกุศลกรรมใด ๆ ที่เคยกระทำต่อหมู่คณะ ต่อการโปรดสัตว์ของเหล่าองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ในทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะกี่กัลป์กี่กัป กี่พุทธันดรก็ตามที

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงเป็นประธาน ขอให้กรรมทั้งหลาย ทั้งที่กล่าวมาแล้วก็ดี หรือยังไม่กล่าวถึงก็ดี แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และขอประกาศสละประกาศถอนความมุ่งหวังตั้งเอา ความหลงยึดติด ในลาภยศสรรเสริญ ในความพยาบาทอาฆาตแค้น ความผูกใจเจ็บ ความขัดเคือง ตัณหาความอยากดีทั้งทางโลกและทางธรรม ที่มีมาในทุกภพทุกชาติ

กรรมใดๆ ที่หมู่เหล่าแห่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ได้เคยกระทำกับข้าพเจ้าเอาไว้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้อโหสิกรรม ในทุกๆ กรณีกรรม อย่างหมดจิตหมดใจ เพื่อไม่ให้เป็นเวรกรรมกันอีกต่อไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ต่อทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่เคยพ่วงพันสัมพันธ์กันมา ในลักษณะของศัตรูคู่อาฆาต ฝ่ายตรงข้าม คู่กรณีกรรม เจ้ากรรมนายเวร หรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา ต่อพระสัจธรรม และให้มีส่วนในบุญบารมีที่เคยกระทำมาในทุกๆ ทัศ แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกีดกันขัดขวาง ต่อความคลี่คลายสว่างไสวในพระสัจธรรมซึ่งกันและกัน ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

No comments:

Post a Comment