Wednesday, June 14, 2017

รวมบทขอขมากรรมสั้น#05

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหลงสร้างเรื่องสร้างราว ให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยกแตกสามัคคี ก่อให้เกิดความรังเกียจซึ่งกันและกัน ในหมู่คณะ สร้างความอิจฉาริษยา ความแบ่งแยกแตกต่าง สร้างความหวาดระแวง ความน้อยอกน้อยใจซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการติฉินนินทา ใส่ร้ายป้ายสี ความสับสนสาละวน ความเข้าใจผิดต่อผู้อื่นทั้งหลาย ไม่ว่าจะกระทำด้วยญาณวิถี อิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดช อภิญญา คุณไสยมนต์ดำ หรือที่กระทำด้วยกาย วาจา ใจก็ดี ในการใช้เล่ห์เพทุบาย การปั่นหัว ให้ผู้คนทั้งหลาย ต้องออกห่างจากพระสัจธรรม ออกห่างจากองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อลูกศิษย์หรือบริวารทั้งหลาย หรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

-------------------------------------

#บทขอขมากรรมสำหรับหนี้แรงงาน

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกดขี่ข่มเหง เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ ทรยศหักหลัง ดูถูกดูหมิ่น รังเกียจเดียดฉันท์ แบ่งแยกแตกต่าง หรือเลือกปฏิบัติ ทั้งทางกาย วาจา ใจ ต่อข้าทาสบริวาร ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้น้อยทั้งหลาย เคยใช้แรงงานผู้อื่นจนเกินความจำเป็น หาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในแรงงานผู้อื่น เคยฉ้อฉลคดโกง หรือเบียดเบียนในการใช้แรงงาน ในค่าจ้างแรงงาน ในผลตอบแทนทั้งหลาย กรรมที่เคยปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างไม่เป็นธรรม กรรมที่เคยเล่นพรรคเล่นพวก ปิดกั้นปิดบัง ฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยว ตัดโอกาสของผู้อื่น ในความเจริญก้าวหน้าทั้งหลาย ในการสร้างบุญบารมีทั้งหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม ที่เคยกระทำต่อทุกรูปทุกนาม ทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อข้าทาสบริวารทั้งหลาย ต่อลูกหนี้กรรมทั้งหลาย หรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

------------------------------------------

#บทขอขมากรรมสำหรับความผิดปกติทางจิตประสาท

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทรมาน เป็นเหตุแห่งการตอกย้ำวกวน เป็นเหตุแห่งการจมแช่ในทุกขเวทนา ในความคิดปรุงแต่ง ในสัญญาความจำ ในความหดหู่ซึมเศร้า ในความหวาดกลัวหวาดผวา ในความคลั่งแค้น ที่เคยกระทำต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กรรมที่เคยปิดกั้นปิดบัง บีบคั้นกดดันผู้อื่น อาละวาด พร่ำบ่นก่นด่า ข่มขู่คุกคาม ทำร้ายทำลายผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ อย่างรุนแรง กรรมที่เคยเป็นเหตุแห่งความมึนเมา วิปริตผิดเพี้ยน ประสาทหลอน และความคลุ้มคลั่งของผู้อื่น อันเกิดจากวิธีการทรมานต่าง ๆ สุรายาเมา ยาพิษ หรือสิ่งเสพติดทั้งหลาย นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร จนกลายเป็นความผูกพยาบาทอาฆาตแค้น อย่างรุนแรง จนทำให้ต้องมารับวิบาก เป็นอาการทางจิตประสาทในปัจจุบัน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อข้าทาสบริวารทั้งหลาย ต่อลูกหนี้กรรมทั้งหลาย หรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

-----------------------------------------

#บทขอขมากรรมสำหรับคนคิดมาก

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยเป็นเหตุแห่งความตอกย้ำวกวน ความหลงจริงจัง หลงตั้งเอา ในความคิด ในคติ-อคติ ในอุดมการณ์ ในค่านิยม ในทิฏฐิ ความเชื่อ ความเห็นความหมาย ในปัญญา ในสัญญาความจำ ในสมมติ ในเรื่องราว ในตรรกะ ในเหตุในผล ในเงื่อนไขต่างๆ ในความถูกผิด ในการวิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ ในความเพ้อฝัน ในการพร่ำสอนผู้อื่น ต่อสิ่งที่เกินความจำเป็น ในความรู้สึก ในอารมณ์กรรม ความโหยหา ความห่วงหวงทั้งหลาย ในตัวเอง หรือที่กระทำต่อผู้อื่นทั้งหลาย จนก่อให้เกิดเป็นอนุสัยความคิดมาก ความตอกย้ำ วกวนต่อสมมติธรรมทั้งหลายอันหาสาระมิได้ ที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อลูกหนี้กรรมทั้งหลาย หรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

No comments:

Post a Comment