Wednesday, June 7, 2017

รวมบทขอขมากรรมสั้น#04

#บทประกาศสละประกาศถอนปฏิปทา

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม
และขอประกาศสละประกาศถอน ปฏิปทาทั้งหลาย ปณิธานทั้งหลาย อุดมคติ อุดมการณ์ ความเชื่อ ความศรัทธาทั้งหลาย ความหลงยึดติด ในวิถีวิธีการ ในวิชา ในอวิชชา ในศาสตร์ต่างๆ ในความเป็นสำนักนิกาย หรือความเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม หรือเป็นไปด้วยความวกวน สาละวน ก่อให้เกิดความหลงหมกมุ่นมัวเมา หลงยึดติด ในหมู่เหล่าลูกหลานบริวาร หมู่เหล่าผู้คนทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลายขออโหสิกรรม ต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เคยกระทำมาแล้วนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ขอให้ลูกหลานบริวารในสายบารมีแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย สรรพสัตว์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือไม่ก็ตาม ทั้งหมดทั้งสิ้น ในทุกชั้นทุกภูมิ พึงมีส่วน ในการประกาศสละประกาศถอน ในความคลี่คลายสว่างไสวต่อพระสัจธรรม พึงมีส่วนในการบวชการสละ การเกื้อกูล ต่อพระศาสนา ต่อพระสัจธรรม พึงมีส่วนในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ
อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

------------------------------------

#บทอุทิศบารมีปลดปล่อยจิตญาณที่ถูกพันธนาการจากภาคมืดหรือไสยศาสตร์

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้น จากการเสียสละ การเกื้อกูล ต่อเหล่าองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อเหล่าคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อพระศาสนา ต่อพระสัจธรรม ขออุทิศบุญบารมีทั้งหลายในทุก ๆ ทัศ ที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้น อธิวาสนาบารมีที่เคยมีต่อองค์มหาบารมีทุก ๆ พระองค์ มหากุศลอันเกิดจากการปลงการวาง การจบตามดับตาม ว่างตาม ตรงต่อพระสัจธรรม คลี่คลายสว่างไสวตามเหล่าองค์มหาบารมีทั้งหลาย ที่เคยมีมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ให้แก่หมู่เหล่าจิตญาณทั้งหลายที่ถูกพันธนาการ ถูกสะกด ให้ต้องมาเป็นทาสรับใช้ ภาคมืดภาคมาร หรือโดยอำนาจแห่งคุณไสยมนต์ดำทั้งหลาย รวมถึงจิตญาณทั้งหลาย ทั้งที่พ่วงพันกันมา กับวงจรแห่งพันธนาการเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ อันทำให้ต้องมาถูกกักขังจองจำ หรือไปเบียดเบียนทำร้ายทำลายกันในทุกภพทุกชาติ ขอให้มีส่วนในบุญกุศลผลทาน และอธิวาสนาบารมีที่มีมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อความไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องไม่คา เพื่อเป็นกำลังในการหลุดพ้น ทะลุทะลวงจากพันธนาการแห่งอำนาจคุณไสยมนต์ดำ คาถาอาคม พันธะภาระที่มีต่อภาคมืดภาคมารเหล่านั้น ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

-------------------------------------

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหลงสร้างเรื่องสร้างราว ให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยกแตกสามัคคี ก่อให้เกิดความรังเกียจซึ่งกันและกัน ในหมู่คณะ สร้างความอิจฉาริษยา ความแบ่งแยกแตกต่าง สร้างความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการติฉินนินทา ใส่ร้ายป้ายสี ความสับสนสาละวน ความเข้าใจผิดต่อผู้อื่นทั้งหลาย ไม่ว่าจะกระทำด้วยญาณวิถี อิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดช อภิญญา คุณไสยมนต์ดำ หรือที่กระทำด้วยกาย วาจา ใจก็ดี ในการใช้เล่ห์เพทุบาย การปั่นหัว ให้ผู้คนทั้งหลาย ต้องออกห่างจากพระสัจธรรม ออกห่างจากองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อลูกศิษย์หรือบริวารทั้งหลาย หรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

-------------------------------------

บทให้อโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆ ที่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย หมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง สัมผัสสัมพันธ์ ต่อข้าพเจ้า ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ มีเจตนาแอบแฝง มีวาระซ่อนเร้น กลั่นแกล้งรังแก มุ่งร้ายทำร้ายทำลาย เป็นไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ความหลอกลวง การบิดเบือน การใส่ร้ายป้ายสี ติฉินนินทา การดูถูกเหยียดหยาม การแก่งแย่งแข่งขัน การแย่งชิง การสะกด การครอบงำ หรือเคยกระทำคุณไสยมนต์ดำ ทำของ ใช้เวทย์มนต์คาถาอาคมทั้งหลาย การเบียดเบียนในทุกรูปแบบ ตลอดจนถึง อกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่เคยกระทำต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเอาไว้ ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอยกโทษ ให้อโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวล ต่อทุกรูปทุกนาม ทุกชีวิตจิตวิญญาณ อย่างหมดจิตหมดใจ เพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรม ต่อกันและกัน อีกต่อไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ต่อทุกดวงจิต ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่เคยมีต่อพระสัจธรรม ที่เคยมีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา และบารมีในทุก ๆ ทัศ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยสั่งสมมา ในทุกภพทุกชาติ ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

--------------------------------------

บทอุทิศบารมีสำหรับวันพระวันโกน
ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้น จากการเสียสละ การเกื้อกูล ต่อเหล่าองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อเหล่าคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อพระศาสนา ต่อพระสัจธรรม ขออุทิศบุญบารมีทั้งหลาย ในทุก ๆ ทัศ ที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้น อธิวาสนาบารมี ที่เคยมีต่อองค์มหาบารมีทุก ๆ พระองค์ มหากุศลอันเกิดจากการปลงการวาง การจบตามดับตาม ว่างตาม ตรงต่อพระสัจธรรม คลี่คลายสว่างไสวตามเหล่าองค์มหาบารมีทั้งหลาย ที่เคยมีมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ให้แก่จิตญาณทั้งหลาย ทั้งภาคทิพย์ภาคหยาบ ตั้งแต่อเวจีมหานรก จนถึงพรหมโลก หมู่เหล่าสัมภเวสีทั้งหลาย ที่ยังตกค้างในพื้นที่ต่างๆ จิตญาณทั้งหลายที่ถูกพันธนาการ ถูกสะกด ถูกครอบงำ หรือถูกบังคับ ให้ต้องมาเป็นทาสรับใช้ โดยอำนาจแห่งคุณไสยมนต์ดำ โดยภาคมืดภาคมาร หรือเป็นการใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย รวมถึงจิตญาณทั้งหลาย ทั้งที่พ่วงพันกันมา กับวงจรแห่งพันธนาการเหล่านั้น หรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นภาคมืดภาคมารเองก็ตาม ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ อันทำให้ต้องมาถูกกักขังจองจำ ตอกย้ำวกวน หลงในความยึดติด หรือไปเบียดเบียนทำร้ายทำลายกัน ในทุกภพทุกชาติ ขอให้มีส่วนในบุญกุศลผลทาน และอธิวาสนาบารมี ที่มีมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้มีส่วนแห่งการตื่นพร้อมตื่นโพล่ง ตรงต่อพระสัจธรรม ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อความไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องไม่คา เพื่อเป็นกำลัง เป็นอานุภาพ ในการหลุดพ้น ทะลุทะลวง จากพันธนาการ แห่งอำนาจคุณไสยมนต์ดำ คาถาอาคม หนี้เวรหนี้กรรม ความหลงยึดติดแห่งตน พันธะภาระที่มีต่อทุก ๆ ภาคส่วน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส


--------------------------------------

บทขอขมากรรมสั้นเรื่องคู่

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆ ที่คู่กรณีกรรมแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมา ในรูปแบบของคู่รัก คนรัก สามี ภรรยา หรือที่ได้เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง สัมผัสสัมพันธ์ ผูกมัดผูกพัน ต่อข้าพเจ้า มาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ทั้งที่เต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ดี ที่มีมาอย่างลึกซึ้งยาวนาน จนกลายเป็นความเหนียวหนืดเหนียวแน่น ในความรักความผูกพัน ความหวงแหน ความห่วงหวง ความหึงหวง ความปรารถนาดี ความวิตกกังวล จนกลายเป็นการฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยวซึ่งกันและกัน ไม่ให้คลี่คลายสว่างไสว ไม่ให้ตรงต่อพระสัจธรรม ตลอดจนถึงกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม ทั้งหมดทั้งมวล ที่เคยกระทำซึ่งกันและกันมา จนกลายเป็นพันธะภาระผูกพัน กีดกันขัดขวางต่อกันและกัน ไม่จบไม่สิ้น

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอยกโทษ ให้อโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวล ต่อทุกรูปทุกนาม ทุกชีวิตจิตวิญญาณ อย่างหมดจิตหมดใจ เพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรม ต่อกันและกัน อีกต่อไป ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ความรักความผูกพัน ความยึดติด ความหวงแหน ความห่วงหวง ปรารถนาดี คำมั่นสัญญา คำสัตย์สาบาน เงื่อนไขข้อผูกมัดทั้งหลาย ที่เคยมีมาแล้วต่อทุกรูปทุกนาม นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย หนี้บุญคุณทั้งหลาย ต่อทุกรูปทุกนาม ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่เคยมีต่อพระสัจธรรม ที่เคยมีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา และบารมีในทุก ๆ ทัศ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยสั่งสมมา ในทุกภพทุกชาติ ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

No comments:

Post a Comment