Monday, June 5, 2017

รวมบทขอขมากรรมสั้น #03

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยพร่ำสอนผู้อื่น หรือเคยเป็นเหตุ ในการเคี่ยวเข็ญกดดันผู้อื่น ในการเรียนการศึกษา ในศาสตร์ต่าง ๆ เคยเป็นเหตุให้เกิดความวกวนสาละวนในการใช้ปัญญา ในการใช้ทิฏฐิ ความเห็นความหมาย ในการวิเคราะห์ วิจัย วิจารณ์ ในทฤษฎี ในวิชา ในศาสตร์ต่าง ๆ เคยหลงจริงจังกับสิ่งเหล่านี้จนกลายเป็นการตอกย้ำหรือก่อให้เกิดการตอกย้ำในปัญญา ก่อให้เกิดความหมกมุ่น วกวนสาละวน แก่ตนเองและผู้อื่นมาในทุกภพทุกภพทุชาติ หนี้กรรมหนี้แรงงานทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เคยติดค้างต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อศาสตร์ต่อวิชาทั้งหลาย ต่อแนวทางทั้งหลาย ต่อลูกศิษย์และบริวารทั้งหลาย อันไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม เป็นไปด้วยความหมกมุ่นสาละวนร่วมกันมาในทุกภพทุกชาติ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอองค์มหาบารมีทรงเป็นประธาน ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อลูกศิษย์หรือบริวารทั้งหลาย หรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

-----------------------------------------

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม
กรรมใด ๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยปฏิเสธปฏิฆะ เคยเพิกเฉยเมินเฉย
ในการโปรดสรรพสัตว์บางหมู่เหล่า บางชั้นภูมิ เคยอคติ เคยตั้งแง่รังเกียจเดียดฉันท์
เคยด่าทอประนามหยามเหยียด เคยประจาน พร่ำบ่นก่นด่า เคยใช้อธิวาสนาบารมี
จากคุณพระรัตนตรัย จากองค์มหาบารมี จากผู้โปรดสัตว์ ไปใช้ในทางที่ผิด ในการกีดกันขัดขวาง
ปิดกั้นปิดบัง เข่นฆ่า ปราบปราม เอาชนะคะคาน กดขี่ข่มเหง หรือย่ำยี เบียดเบียนรังแก
ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตาม ไม่ให้คลี่คลายสว่างไสวในพระสัจธรรม
จนกลายเป็นกรณีกรรมที่ต้องมาชดเชยชดใช้ หรือต้องมาแก้ไขร่วมกัน ณ กาลปัจจุบัน
ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

-----------------------------------------

กรรมใด ๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กับองค์มหาบารมี กับผู้โปรดสัตว์ กับคุรุครูบาอาจารย์ ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ เป็นไปด้วยเลสนัยแอบแฝง ด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจ ด้วยการเพิกเฉยเมินเฉย ด้วยการมองข้ามหัว ด้วยความหยิ่งยโสโอหัง ด้วยความอิจฉาริษยา ด้วยทิฏฐิ ด้วยปัญญา ด้วยการหากินหาผลประโยชน์ ความมุ่งร้ายทำร้ายทำลาย การกดข่ม การจำกัด การบีบบังคับผู้อื่น ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ความพยาบาทอาฆาต ความไม่หวังดีต่าง ๆ

กรรมที่เคยแข่งบารมี แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น การไล่ล่าบริวาร การผูกมัดผูกพันบริวารทั้งหลายเอาไว้ใช้งาน การตัดรอน การตัดกำลังบารมีผู้อื่น ด้วยวิธีการต่าง ๆ การยุแยงตะแคงรั่ว ใส่ร้ายป้ายสี การสร้างความเข้าใจผิด เสี้ยมให้เกิดการแตกแยกแตกสามัคคี ความร้าวฉานในหมู่คณะ การกีดกันขัดขวาง การใช้อภิญญา ตบะ ฌาน ญาณ กำลังสมาธิ เข้าแทรกแซง ข่มเหงรังแก ทำร้ายทำลาย หรือตามรังควาญกลั่นแกล้งผู้อื่น ที่เคยกระทำต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต่อการโปรดสัตว์ ต่อการเผยแพร่พระสัจธรรม ต่อหมู่เหล่าผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย ต่อพุทธบริษัท ต่อลูกหลานบริวารของผู้อื่นทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน ขอให้กรรมทั้งหลาย พึ่งเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อลูกศิษย์หรือบริวารทั้งหลาย หรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

--------------------------------------

#บทประกาศสละประกาศถอนทิฏฐิมานะ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ทิฏฐิมานะทั้งหลาย ความหลงยึดติด ความห่วงหวงในคติ-อคติทั้งหลาย ในอุดมคติ อุดมการณ์ ในชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในผู้คนทั้งหลาย ในปัญญา ในการวิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ทั้งหลาย ความปรารถนาดี ตัณหาความอยากดีทั้งหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม ความพยาบาทอาฆาต ความผูกใจเจ็บทั้งหลาย อันเป็นเหตุให้เหนียวแน่น กับการยึดติดในธรรมทั้งหลาย ก่อให้เกิดกรรมซ้อนธรรมไม่จบไม่สิ้น ก่อให้เกิดการเอาชนะคะคาน การเบียดเบียน ทั้งหลาย เป็นเหตุให้ปลงได้ยาก วางได้ยาก ยอมได้ยากทั้งหลาย ขอส่งคืนธรรมทั้งหลายสู่สุญญตา ทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และขออโหสิกรรม ต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่ได้หลงกระทำมาแล้ว นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ตามที ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ต่อคู่กรณีกรรมทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

No comments:

Post a Comment