Friday, June 2, 2017

รวมบทขอขมากรรมสั้น #02

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆ ที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจ เป็นไปด้วยความคาดหวังตั้งเอาในตัวบุคคลอื่นทั้งหลาย ดื้อดึงดื้อรั้นด้วยทิฏฐิมานะแห่งตน ไม่เปิดใจรับฟังความเป็นจริง กรรมที่เคยพยายามจะเอาชนะคนอื่นด้วยความดีทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความอึดอัดขัดเคือง เกิดความลังเล รู้สึกผิดทั้งหลาย กรรมที่เคยให้คำมั่นสัญญาเลื่อนลอยต่อบุคคลอื่นทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายจงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

--------------------------------------

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทรงเป็นประธาน

กรรมใด ๆ ที่เคยดื้อรั้นดื้อดึง ต่อล้อต่อเถียง ด้วยทิฏฐิมานะ ด้วยความเชื่อแห่งตน เพิกเฉยเมินเฉย ต่อพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ทั้งที่แสดงออกก็ดีหรือไม่แสดงออกก็ดี จนกลายเป็นกรรมปิดกั้นปิดบัง ไม่สามารถที่จะคลี่คลายสว่างไสวตามองค์มหาบารมีได้ ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ความถือดียึดดี ความอหังการ ความดื้อรั้นดื้อดึงในธรรมทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ในความคิดความเชื่อ ในคติ-อคติแห่งตน ในวิถีวิธีการแห่งตน ความยึดมันในการวิจัยธรรม อันเป็นเหตุให้ปิดกั้นปิดบัง และบิดเบือนพระสัจธรรมทั้งหลาย ไม่ให้เข้าใจตรงต่อความเป็นจริง ขอส่งคืนสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

-----------------------------------------

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใด ๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยหลง วิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ วิเคราะห์หรือพิจารณาธรรม หลงตีความผิด ๆ หลงให้ค่า หลงตีความบิดเบือนในเนื้อหาพระสัจธรรม ตามทิฏฐิ ตามคติแห่งตนเพื่อสนองกิเลสตัณหาอุปาทานแห่งตน เพื่อผลประโยชน์ของตน และบุคคลอื่นทั้งหลายโดยมิชอบ หรือเพื่อสร้างมิจฉาศรัทธา เป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องเข้าใจผิดในเนื้อหาพระสัจธรรม จนกลายเป็นการปฏิเสธปฏิฆะ จนกลายเป็นการปิดกั้นปิดบัง ความสว่างไสวของตนเองและผู้คนทั้งหลาย ต่อพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย

ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

---------------------------------------

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใด ๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยใช้เล่ห์เหลี่ยมารยา ใช้อำนาจบาตรใหญ่ การโกหกหลอกลวง ในการฉ้อฉลคดโกง ทรยศหักหลัง ในการเบียดบังเอา แย่งชิงเอา ยึดเอา ทรัพย์สินเงินทอง ทรัพย์สมบัติของพระศาสนา ของแผ่นดิน ของประเทศชาติบ้านเมือง หรือของบุคคลอื่นทั้งหลายเอามาเป็นของตนโดยมิชอบ ไม่ว่าจะกระทำการทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเอง ใช้ให้บุคคลอื่นกระทำแทนก็ตาม หรือเป็นผู้ถูกใช้ให้ไปกระทำก็ตาม จนก่อให้เกิดความเคียดแค้นอาฆาตทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละชดเชยชดใช้ในหนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ที่มีต่อการบวช การสละ และการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนาทั้งหลาย ต่อการโปรดสัตว์ทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย พึงมีส่วนโดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โสNo comments:

Post a Comment