Saturday, April 22, 2017

บทขอขมากรรมเปิดพระสัจธรรมสู่ทุกชั้นภูมิ (พร้อมบทถวายมหาสังฆทาน)

บทขอขมากรรมบทนี้ เป็นบทที่เขียนขึ้นใหม่โดยใช้โครงสร้างของบทขอขมากรรมคุณไสยมนต์ดำ 4 (ที่ไม่เคยคลอดออกมาให้เห็น แต่เคยใช้ไปครั้งหนึ่งตอนปลดล็อคกรรมออนไลน์วันที่ 11 ก.พ. 60) มาเรียบเรียง ปรับโครงสร้าง และเขียนเพิ่มเติม เขียนไปเขียนมา ออกมายาวเหยียด และครอบคลุมกรรมทั้งภาคทิพย์ภาคหยาบอย่างพิสดาร แบบไม่ตั้งใจ ก็เลยกลับไปใช้ชื่อคุณไสยมนต์ดำ 4 ไม่ได้อีกแล้ว ทีแรกก็ใช้ในงานปลดล็อคกรรมหลายครั้ง ในชื่อบทขอขมากรรมสลายพันธนาการทุกชั้นภูมิ แต่ก็ยังไม่เคยถูกอัพเดตขึ้นเว็บ และใช้นำขอขมากรรมมาตั้งแต่ก.พ.จนถึง มี.ค.60 พอผมกลับจากวัดร่มโพธิธรรมช่วงปลายเดือนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกในเนื้อหา จนบริบูรณ์ ก็ขอตั้งชื่อว่าเป็นบทขอขมากรรมเปิดพระสัจธรรมสู่ทุกชั้นภูมิก็แล้วกัน

หลัก ๆ ของบทนี้จะเป็นการปลดล็อค สลายพันธนาการ สลายกำแพงกรรมที่เชื่อมโยง หรือปิดกั้นปิดบังระหว่างภาคทิพย์และภาคหยาบที่มีการดึงไปดึงมา ทวงกันไปทวงกันมา กีดกันขัดขวางกันมาไม่จบสิ้น อันเป็นเหตุหนึ่งที่ฉุดรั้งไม่ให้คลี่คลายสว่างไสวในพระสัจธรรมได้

อีกทั้งยังเป็นบทที่เปิดให้บางชั้นภูมิที่เคยทำกรรมปิดกั้นปิดบังพระสัจธรรมให้สามารถรับพระสัจธรรมได้โดยทั่วกัน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังสารวัฏ ณ ปัจจุบันด้วย
และบทขอขมากรรมนี้จะมีการถวายมหาสังฆทานด้วย เพราะกรณีกรรมที่รวมในบทขอขมากรรมนี้ เกี่ยวพันกับทุกชั้นภูมิ โดยเฉพาะภูมิต่ำ ภาคมืดภาคมาร ซึ่งมีกรรมปิดบังมาก จึงต้องอาศัยมหาสังฆทานและผ้าไตรในการทำพิธี เพื่อให้กำลังในการคลี่คลายความเหนียวหนืดเหนียวแน่นที่เป็นอยู่

การขอขมากรรมก็ให้กล่าวออกมาด้วยความสำนึกในกรรมทั้งหมดทั้งมวลอย่างหมดใจ ใจก็ยอมที่จะชดใช้ให้ไปด้วยอธิวาสนาบารมีที่ตนมีนะครับ ไม่ต้องเสียดาย ดีกว่าเอาตัวไปลำบากใช้ ส่วนเวอร์ชั่นเสียงกล่าวนำก็รอไปก่อนนะครับ จะค่อย ๆ ทยอยออกมาให้ได้นำไปใช้กัน

บทขอขมากรรมนี้ ใช้ที่ไหนก็ได้นะครับ และถ้าจะทำมหาสังฆทานก็ใช้ผ้าไตรหนึ่งชุดครับ แต่ถ้าไม่ได้ทำมหาสังฆทานก็กล่าวแค่บทขอขมากรรมก็เพียงพอแล้วครับ

บทขอขมากรรมเปิดพระสัจธรรมสู่ทุกชั้นภูมิ (พร้อมบทถวายมหาสังฆทาน)

ขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณ ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกภาคส่วน ตั้งแต่อเวจีมหานรก จนถึงพรหมโลก รวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม ในทุก ๆ เขตแดน น้อมใจขอขมากรรม ประกาศสละบวช และทำมหาสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกัน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน องค์คุณหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม กรรมใด ๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยปฏิเสธปฏิฆะ เคยเพิกเฉยเมินเฉย ในการโปรดสรรพสัตว์บางหมู่เหล่า บางชั้นภูมิ เคยอคติ เคยตั้งแง่รังเกียจเดียดฉันท์ เคยด่าทอประนามหยามเหยียด เคยประจาน พร่ำบ่นก่นด่า เคยใช้อธิวาสนาบารมี จากคุณพระรัตนตรัย จากองค์มหาบารมี จากผู้โปรดสัตว์ ไปใช้ในทางที่ผิด ในการกีดกันขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง เข่นฆ่า ปราบปราม เอาชนะคะคาน กดขี่ข่มเหง หรือย่ำยี เบียดเบียนรังแก ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตาม ไม่ให้คลี่คลายสว่างไสวในพระสัจธรรม จนกลายเป็นกรณีกรรมที่ต้องมาชดเชยชดใช้ หรือต้องมาแก้ไขร่วมกัน ณ กาลปัจจุบัน หรือใช้บารมีทั้งหลายเพื่อสนองกิเลสตัณหาอุปทานของผู้คนทั้งหลาย ก่อให้เกิดมิจฉาศรัทธา มิจฉาทิฏฐิ ก่อให้เกิดความลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมา ความหลงวกวน กระเสือกกระสน โหยหาอาลัยอาวรณ์ ก่อให้เกิดการเบียดเบียน ก่อกรรมทำเข็ญ เอารัดเอาเปรียบ ต่อหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยบิดเบือนดัดแปลง ต่อเติมวิถีวิธีการต่าง ๆ การปฏิบัติต่าง ๆ ต่อคำสอนขององค์มหาบารมี อันไม่ตรงต่อพระสัจธรรม เป็นไปเพื่อการสร้างมิจฉาศรัทธา มิจฉาทิฏฐิ ความหลงวกวน หลงงมงายต่อหมู่เหล่าผู้คนทั้งหลาย

กรรมที่เคยด่าทอสาปแช่ง เคยรบกวนรังควาญ สร้างความรำคาญ จุกจิกจู้จี้ จ้ำจี้จ้ำไช ซักไซ้ไล่เรียง ล้อเล่นล้อเลียน ยั่วยวน ล่อลวงหลอกลวง การปั่นหัว โปรยประโยชน์ แทรกซ้อนแทรกแซง เปรียบเทียบเทียบเคียง ดื้อรั้นดื้อดึง ต่อล้อต่อเถียง ทิฏฐิมานะ ข่มขู่คุกคาม หรือเคยน้อยใจ เคยผิดหวัง เคยคัดง้างกับพระสัจธรรม กรรมที่เคยกักขังจองจำ ด่าทอ ประนามหยามเหยียด ล่ามโซ่ตีตรวน เฆี่ยนตี โบยตีทุบตี เบียดเบียนทรมาน ทำร้ายทำลาย เข่นฆ่า เคยใช้อิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดช พลังอภิญญา ตบะ ฌาน ญาณ ทั้งหลาย ในการกลั่นแกล้งรังแก หลอกล่อหลอกลวง มุ่งร้าย ทำร้ายทำลาย หรืออกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่กระทำต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ ต่อบุคคลอื่นทั้งหลาย

กรรมที่เคยแอบแฝง ลักลอบ หรือหากินหาผลประโยชน์ กับพระศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรูปสร้างเหรียญ การสร้างวัตถุมงคล ตัดเศียรพระพุทธรูป การลักขโมย ทำลายสมบัติของพระศาสนา การปล้นสดมภ์ การหากินกับของสังฆทาน ของสงฆ์ หรือสมบัติของพระศาสนา ของวัดวาอาราม ศาสนาสถาน พุทธสถาน ขององค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย โดยมิชอบ

กรรมที่เคยใช้ญาณวิถี อิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดช ในการสะกด ในการล่อลวงหลอกลวง สร้างมายาทางภาพและเสียง แทรกซ้อนแทรกแซงในความคิด ในอารมณ์ความรู้สึก เพื่อปั่นหัวฉุดรั้งผู้อื่น ให้เกิดความลังเลสงสัย ให้หลงข้าใจผิด หลงวกวนสาละวน ฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยว กีดกันขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง ล่อลวงหลอกลวง ใส่ร้ายป้ายสี สร้างเรื่องอื้อฉาว เพื่อตัดรอนบั่นทอนอธิวาสนาบารมีของผู้อื่น กีดกันให้ไกลห่างจากพระสัจธรรม จากองค์มหาบารมี จากผู้โปรดสัตว์ หรือจากคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ไม่ให้บวช ไม่ให้สละ ไม่ให้เกื้อกูล ไม่ให้โปรดสัตว์ ไม่ให้สร้างบุญบารมี ไม่ให้เผยแพร่พระศาสนา ขัดขวางการบรรลุธรรม หรือขัดขวางต่อการโปรดสัตว์ ขององค์มหาบารมี ของผู้โปรดสัตว์ ของคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยยุแหย่ ยุแยงตะแคงรั่ว สร้างเรื่องสร้างราว ตีสองหน้า ปั่นหัว หาเรื่องหาราว บ่อนทำลาย ก่อให้เกิดความแตกแยก แตกสามัคคี สร้างความขัดแย้งในหมู่เหล่าพุทธบริษัท พุทธสาวก พุทธสาวิกา ในหมู่เหล่านักบวช ในหมู่เหล่าผู้โปรดสัตว์ ในศาสนา ในวัดวาอาราม ในศาสนสถานทั้งหลาย

กรรมที่เคยผูกมัดผูกพัน ตั้งเงื่อนไขกำกับ บีบคั้นกดดัน กักขังหน่วงเหนี่ยว กีดกันขัดขวาง จำกัดเสรีภาพของคนในครอบครัวในวงศ์ตระกูล ผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ข้าทาสบริวาร ลูกหนี้กรรมทั้งหลาย เพื่อเอาไว้ใช้งาน ไว้คอยสนองกิเลสตัณหาอุปาทานของตน เอาไว้เพื่อรองมือรองเท้าตน จนเกินความจำเป็น จนก่อให้เกิดความอึดอัดขัดเคือง ความสับสนสาละวน กลายเป็นหนี้เวรหนี้กรรม หนี้แรงงาน หนี้บุญคุณ เป็นเหตุให้มาอยู่โยง เฝ้าชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ไม่จบไม่สิ้น

กรรมที่เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ดี ในการสัมผัสสัมพันธ์กับภาคทิพย์ กับไสยศาสตร์มนต์ดำ ภาคมืดภาคมาร อบายภูมิทั้งหลาย ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ ด้วยอกุศลเจตนา ในการใช้คาถาอาคม การใช้อักขระอาคม เวทย์มนต์ ธรรมภาคมืด การแปลงร่างสวมรอย เดรัจฉานวิชชา อวิชชาทั้งหลาย ใช้พลังอภิญญา ตบะ ฌาน ญาณ ในการสะกดจิต ดลจิตดลใจ บิดเบือนจิต ปิดกั้นครอบงำจิตผู้อื่น สาปแช่งด้วยความมุ่งร้าย กรรมที่เคยทำของ เสกของใส่ผู้อื่น เพื่อการทำร้ายทำลาย จนเกิดความเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือล้มตายในที่สุด กรรมที่เคยครอบขันธ์ ครอบครู ทรงเจ้าเข้าผี ครอบครองใช้ร่างของผู้อื่น หรือตั้งตัวเป็นองค์ทรง เป็นเจ้าสำนัก เจ้าลัทธิ เจ้านิกายเพื่อการสร้างมิจฉาศรัทธา มิจฉาทิฏฐิ อันผิดไปจากเนื้อหาพระสัจธรรม ล่อลวงหลอกลวงผู้อื่น ก่อให้เกิดความหลงงมงาย กรรมที่เคยข่มขู่คุกคาม บีบบังคับ กระทำทรมานผู้อื่น หรือดวงจิตอื่น ด้วยเวทย์มนต์คาถา เพื่อกดขี่เอาไว้ เป็นข้าทาสบริวารทั้งหลาย กรรมที่เคยสะกดให้ผู้อื่น ต้องลุ่มหลงมัวเมา ในสิ่งต่าง ๆ ทำให้ประสาทหลอน วิกลจริตผิดเพี้ยน กรรมที่เคยกักขังหน่วงเหนี่ยว ช่วงใช้วิญญาณทั้งหลาย ให้ไปรบกวนรังควาญ ทำร้ายทำลายคู่กรณีกรรม ที่เคยกระทำต่อองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ คุรุครูบาอาจารย์ นักบวชนักพรต ผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย ต่อผู้มีอธิวาสนา ต่อพ่อแม่ บุพการี ต่อคนในครอบครัว ต่อลูกหลานบริวาร วงศาคณาญาติ หรือบุคคลอื่นทั้งหลาย หรือใช้อวิชชาต่าง ๆ เหล่านี้ ในการต่อสู้แย่งชิง เอารัดเอาเปรียบ เอาชนะคะคาน หรือเข่นฆ่า ทำร้ายทำลาย กับหมู่เหล่าอื่นทั้งหลาย

กรรมที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการเผยแพร่ การพร่ำสอนผู้อื่น หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่น ต้องลุ่มหลงมัวเมา ในการปฏิบัติธรรมเอาธรรม เอาสติ เอาสมาธิ อภิญญา ตบะ ฌาน ญาณ เดรัจฉานวิชชา อวิชชา คุณไสยมนต์ดำ คาถาอาคม เวทย์มนต์ทั้งหลาย

หนี้กรรมหนี้บุญคุณ สินบนติดค้าง เงื่อนไขข้อผูกมัด พันธะภาระ หรือความช่วยเหลือ ที่เคยติดค้างต่อภาคทิพย์ และภาคหยาบทั้งหลาย ติดค้างต่อคุรุครูบาอาจารย์ ติดค้างต่อคำสอน ต่อวิชชา ต่ออวิชชา ต่อศาสตร์ต่าง ๆ ต่อสำนักนิกายต่าง ๆ ที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม หนี้กรรมที่เคยอธิษฐานขอพร การบนบานศาลกล่าว อ้อนวอนขอ เรียกร้องหรือร้องขอ ในสิ่งที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อเทพเทวา ต่อภาคมืดภาคมาร ต่อจิตญาณภูมิต่ำ เพื่อนำไปสนองกิเลสตนเอง เพื่อความสะใจส่วนตน จนกลายเป็นหนี้กรรมหนี้บุญคุณ เป็นพันธนาการผูกมัด ที่คอยกีดกันขัดขวาง ฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยว ความคลี่คลายสว่างไสว ความหลุดพ้น หรือการสละการเกื้อกูล การโปรดสัตว์ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย

กรรมที่เคยตอกย้ำ เคยปรนเปรอในผัสสะอายตนะ ให้หลงจม หลงวกวนในกามราคะ ในโลกียวิสัย ในรูปราคะ ให้หลงจม หลงตอกย้ำซ้ำเติม กลายเป็นการเก็บกดในกรรมอนุสัย ความพยาบาท ในความอิจฉาริษยา ในการปรุงแต่ง ในจริตราคะ ในความยึดติด ในความขุ่เคืองค้างคาใจทั้งหลาย ทั้งที่กระทำด้วยตนเอง หรือกระทำต่อผู้อื่นทั้งหลาย จนกลายเป็นความหลงหมกมุ่นมัวเมา ต่อรูปธรรมหรือนามธรรมทั้งหลาย ต่อการเป็นการอยู่ทั้งหลาย ต่อสุรายาเมา ต่อสิ่งเสพติดทั้งหลาย ต่อการพนันขันต่อ หรืออบายมุขทั้งหลาย อย่างเหนียวแน่น

กรรมที่เคยชิงดีชิงเด่น แก่งแย่งแข่งขัน เอาชนะคะคาน การเล่นสงครามประสาท การต่อล้อต่อเถียง ใช้วาจาในการเบียดเบียน ทำร้ายทำลาย ใส่ร้ายป้ายสี ประจาน ประนามหยามเหยียดผู้อื่น การข่มขู่คุกคาม อาฆาตมาดร้าย เข่นฆ่าพยาบาท ด่าทอสาปแช่ง ตามจองเวรจองกรรมผู้อื่น กรรมที่เคยบีบคั้นกดดัน หลงตั้งเอากับผู้อื่น ใช้อำนาจต่อรอง บีบบังคับผู้อื่น เพื่อให้ได้มา ซึ่งของรักของหวงของบุคคลอื่นทั้งหลาย

กรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ปรามาสพาดพิง ลบหลู่ดูหมิ่น กระทำผิดต่อคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อองค์พุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ ต่อพระอริยเจ้า อริยสงฆ์ ต่อนักบวชนักพรตทั้งหลาย ต่อผู้ทรงศีลทรงธรรม ต่อหน่อเนื้อพุทธางกูรทั้งหลาย ต่อคุณบิดามารดา ต่อผู้มีคุณ อย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลาย

และกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดข้อผูกมัดพันธนาการทั้งหลาย เงื่อนไขปิดกั้นปิดบัง กำแพงกรรมทั้งหลาย ความขุ่นเคืองใจ ความไม่ลงรอยที่มีต่อกันและกัน อันก่อให้เกิดหนี้เวรหนี้กรรม ระหว่างภพภูมิอื่น หรือภพภูมิเดียวกัน ที่ต้องวนเวียนชดใช้กันมา ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร จนไม่สามารถที่จะคลี่คลายสว่างไสวร่วมกันได้ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกภาคส่วน ได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรม ทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลาย ทั้งที่เอ่ยถึงแล้วก็ดี หรือยังไม่ได้เอ่ยถึงก็ดี ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้อโหสิกรรม แก่กันและกัน ตลอดจนถึงลูกหนี้กรรมทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงตั้งเอา ความหลงยึดติด ในผู้คนทั้งหลาย ในครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในชื่อเสียงเกียรติยศ ในทรัพย์สมบัติ ในจริตราคะทั้งหลาย ในความหลงหมกมุ่นมัวเมา ความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลาย ในความจมแช่นอนเนืองทั้งหลาย ในอารมณ์กรรม ในความหลงงมงาย ในคตินิยม ในคติ-อคติ ในค่านิยมอุดมการณ์ ในการปรุงแต่งทั้งหลาย ในความพยาบาทอาฆาต มุ่งร้ายจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ความดื้อรั้นดื้อดึง ในความอหังการ ความถือดี ในความปฏิเสธปฏิฆะ ในปัญญา ในมิจฉาทิฏฐิ ในมิจฉาศรัทธา ในอธิวาสนาบารมี ตัณหาความอยากดีทั้งหลาย ทั้งทางโลก และทางธรรม ความยึดติด ความห่วงหวงในบุญกุศลผลทานทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน อำนาจจิต อิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดช พลังอภิญญา ตบะ ฌาน ญาณ สติ สมาธิทั้งหลาย คาถาอาคม เวทย์มนต์ คุณไสยมนต์ดำ การสะกดจิต สะกดวิญญาณ การปิดผนึกวิญญาณ เพื่อกักขังจองจำทั้งหมดทั้งมวล เงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพัน พันธนาการทั้งหลาย ที่มีต่อดวงจิตอื่น ๆ ที่เคยกำกับ เคยสะกดไว้ในวัตถุสิ่งของ หรือในสถานที่ทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน ปณิธานในกิจทั้งหลาย ที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม หรือเป็นไปเพื่อการเบียดเบียน เพื่อความอยู่ความยึด ความหลงหมกมุ่นมัวเมาทั้งหลาย ที่เคยให้ไว้ต่อดวงจิตอื่นทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน คำสาปแช่ง คำสัตย์สาบาน คำปฏิญาณตน คำมั่นสัญญา เงื่อนไขข้อผูกมัดพันธนาการ ความปฏิเสธปฏิฆะ ความขุ่นข้องหมองใจ ความเพิกเฉยเมินเฉย ที่เคยมีต่อกันและกัน หรือต่อทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ทั้งหมดทั้งสิ้น คำขู่อาฆาตมาดร้าย ความผูกพยาบาท ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคขัดขวาง ความคลี่คลายสว่างไสว และการโปรดสัตว์อีกต่อไป ขอส่งคืน ทุกสิ่งทุกอย่าง สู่สุญญตา ทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม หนี้บุญคุณ สิ่งติดค้างทั้งหลาย ข้อผูกมัดหรือพันธสัญญาทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือไม่ก็ดี ทั้งที่น้อมต่อพระสัจธรรมหรือปฏิเสธปฏิฆะก็ดี ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วน ในอธิวาสนาบารมี ในการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

คำพาประกาศสละบวช

และด้วยผ้าไตรจีวรทั้งหลายเหล่านี้ ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย และองค์คุณแห่งหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต ทรงเป็นประธาน ในการสละออกบวช แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลาย ตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

โส โส โส

คำถวายมหาสังฆทาน

(บอกกล่าว) และขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ น้อมถวายมหาสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้โดยพร้อมเพรียงกัน

(ว่าตาม) หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย หมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย หมู่เหล่าแห่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ทั้งในภาคหยาบก็ตาม ภาคทิพย์ก็ตาม ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร

ขอน้อมถวาย ซึ่งมหาสังฆทาน จตุปัจจัยไทยทานทั้งหลาย ขอน้อมถวายต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อองค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ อริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย องค์มหาบารมีทั้งหลาย จะกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม กี่พุทธันดรก็ตาม ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งในภาคหยาบ และภาคทิพย์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย และบุพการีผู้มีคุณทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ทุกชีวิตจิตวิญญาณ พึงมีส่วน ในการถวายมหาสังฆทาน ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ และในทุก ๆ ครั้ง ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต หรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตาม

ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

โส โส โส

ปล.เมื่อกล่าวคำถวายจบแล้วก็หยาดน้ำอุทิศบารมีให้ทุกชั้นทุกภูมิได้มีส่วนโดยทั่วกันด้วย

DOWNLOAD PDF File
DOWNLOAD MS-WORD File
DOWNLOAD PDF for Kindle
DOWNLOAD บทขอขมากรรมทั้งหมด

No comments:

Post a Comment