Sunday, February 19, 2017

บทขอขมากรรม สำหรับกรรมขัดขวางซ้ำเติมผู้อื่น 3

บทขอขมากรรมฉบับนี้เป็นฉบับปรับปรุงจากเวอร์ชั่น 2 โดยเพิ่มเติมเนื้อหาพอสมควร ในส่วนของกรณีกรรมกับองค์คุณที่มากขึ้น ละเอียดขึ้น ซึ่งบทขอขมากรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอุปสรรคขัดขวางมากทั้งทางโลกและทางธรรม อันเกิดจากวิบากที่เคยไปกระทำกับผู้อื่นมาก่อน ยิ่งใครมีอุปสรรคมากๆชนิดปิดกั้นปิดบังทุกเรื่อง ก็น่าจะมาจากกรรมที่เคยกระทำกับองค์มหาบารมีมา กรรมก็เลยตีกลับมาก

เหมือนเดิม เวลาขอขมากรรมก็อย่าขอเพื่อจะเอาผลของมัน แต่ให้ขอขมากรรมด้วยความน้อมสำนึกแล้วต่อกรรมทั้งหลายที่เคยกระทำมาทั้งที่รู้หรือไม่รู้ก็ดี และยอมประกาศชดเชยชดใช้ในหนี้กรรมทั้งหลายไป เมื่อเจ้ากรรมนายเวรได้รับการชดใช้ด้วยอธิวาสนาบารมีตามสมควรแล้ว สถานการณ์ก็จะคลี่คลายไปเอง

บทขอขมากรรม สำหรับกรรมขัดขวางซ้ำเติมผู้อื่น 3

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน องค์คุณหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย

กรรมใด ๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย และบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ได้เคยฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยว ปิดกั้นปิดบัง กีดกันขัดขวาง ห้ามปรามทัดทาน หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดความลังเล ในการสร้างบุญบารมี การสร้างบุญกุศลของผู้อื่น การทำบุญทำกุศลของผู้อื่น ขัดขวางการให้การสละ การบวชของผู้อื่น การเกื้อกูลต่อสังสารวัฏหรือพระศาสนาทั้งหลาย

กรรมที่เคยลักขโมย เคยปล้นสดมภ์ เคยข่มขู่คุกคาม เคยเบียดเบียนทำร้ายทำลาย บ่อนทำลาย ใส่ร้ายป้ายสี สร้างเรื่องสร้างราว ต่อวัดวาศาสนา ต่อหมู่สงฆ์ ต่อนักบวช ต่อสมบัติของพระศาสนา ของ ๆ สงฆ์ ต่อองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยขัดขวาง กลั่นแกล้งรังแก เอารัดเอาเปรียบ เบียดเบียน ฉ้อฉลคดโกง สร้างเรื่องสร้างราว โกหกหลอกลวง บิดเบือนความเป็นจริง ปิดบังอำพราง หรือ บ่อนทำลาย กิจการงานของผู้อื่น เพื่อผมประโยชน์แห่งตนโดยมิชอบ ไม่ว่าจะทางโลกก็ดี หรือทางธรรมก็ดี ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมก็ดี หรือใช้แรงงานผู้อื่น จนเกินความเหมาะสมพอดี ไม่สมควรแก่ค่าจ้างแรงงาน จนกลายเป็นหนี้แรงงาน

กรรมในการแข่งขัน ขับเคี่ยวเอาแพ้เอาชนะทั้งหลาย กรรมที่เคยอิจฉาริษยา ไม่ต้องการให้คนอื่นดีกว่าตน จนก่อให้เกิดการกลั่นแกล้ง ใส่ร้ายป้ายสี ใส่ความปรักปรำ โกหกหลอกลวงผู้อื่น บิดเบือนความเป็นจริง สร้างภาพหลอกลวง สร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น หรือคนหมู่มาก เพื่อผลประโยชน์แห่งตน หรือเพื่อขัดขวางผู้อื่น จากผลประโยชน์ หรือบุญบารมีที่ควรได้รับ

กรรมที่เคยทำร้ายทำลาย บ่อนทำลายผู้อื่น กดขี่กดดัน บีบคั้นขืนใจ ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจทั้งหลาย

กรรมที่เคยหากิน ฉวยโอกาส สร้างเงื่อนไขต่อรอง บีบคั้นกดดัน หาผลประโยชน์ บนความขาดแคลน ความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่น

กรรมที่เคยเพิกเฉยเมินเฉย ปฏิเสธปฏิฆะ ต่อการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น จนกลายเป็นความติดขัดข้องคาในทุกข์โทษทั้งหลาย กรรมที่เคยเป็นหนี้ ในทรัพย์สินเงินทอง แล้วฉ้อฉลคดโกง หนีหนี้ ติดค้างหนี้ สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือให้กู้ยืมแล้วเรียกร้องเอาผลประโยชน์จนเกินสมควร ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือบีบคั้นกดดันแก่ผู้อื่น

กรรมที่เคยใช้อธิวาสนาบารมี ในทางที่ผิด เป็นไปเพื่อการเบียดเบียน สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เอารัดเอาเปรียบ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งตนโดยมิชอบ ใช้อำนาจบาตรใหญ่ ใช้อิทธิพลแห่งตน ใช้พวกพ้องบริวาร ลูกหลาน ญาติสนิท มิตรสหาย หรือกระทำการ ด้วยตนเองก็ตาม ในการปิดกั้นปิดบัง กีดกันขัดขวางผู้อื่น ฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยว ขับไล่ไสส่งผู้อื่น เอารัดเอาเปรียบ ฉ้อฉลคดโกง กลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น ตัดโอกาส ทำลายโอกาส บีบคั้นกดดัน บีบบังคับขู่เข็ญผู้อื่น ทำลายชื่อเสียงเกียรติยศผู้อื่น ทำลายความน่าเชื่อถือของผู้อื่น สร้างเงื่อนไขการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือฉ้อฉลเอาผลประโยชน์ที่ผู้อื่นควรจะได้รับ หรือทำให้เสียผลประโยชน์ หรือผูกขาดผลประโยชน์นั้นแต่เพียงฝ่ายเดียว แล้วยึดเอาผลประโยชน์นั้น มาเป็นของตนโดยมิชอบ

กรรมที่เคยประนามหยามเหยียด ดูหมิ่นดูแคลน กลั่นแกล้งผู้อื่น เหยียบย่ำซ้ำเติม ทับถมผู้อื่น ด่าทอสาปแช่งผู้อื่น อาฆาตมาดร้ายผู้อื่น

กรรมที่เคยกีดกันขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง กักขังหน่วงเหนี่ยว ห้ามปราม ใส่ร้ายป้ายสี ต่อกิจการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต่อการเผยแพร่พระสัจธรรมทั้งหลาย ขององค์มหาบารมี ของผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย ของคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ตลอดจนถึงการขัดขวาง ฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยว ความคลี่คลายสว่างไสว ของบุคคลอื่นทั้งหลาย ต่อพระสัจธรรม

อกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่เคยกระทำผิด ล่วงเกิน ล่วงละเมิด ทำร้ายทำลาย ไม่ว่าจะทางกาย วาจา ใจทั้งหลาย ต่อองค์คุณเบื้องสูงทั้งหลาย ต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย ต่อพระสงฆ์นักบวช ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุณครูบาอาจารย์ ต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย ต่อผู้มีอธิวาสนาบารมี ต่อคุณบิดามารดา ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย ต่อพระศาสนา ต่อพระสัจธรรม ต่อกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลาย ต่อบริวารทั้งหลาย ต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย อย่างไม่เหมาะไม่ควร ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรม ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และกรรมใด ๆ ที่ผู้อื่นได้กระทำกับหมู่เหล่าข้าพเจ้าเอาไว้ ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้อโหสิกรรม ในทุก ๆ กรณีกรรม ไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ดี ต่อทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ในผู้คนทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติ ในอำนาจวาสนา ในเกียรติยศชื่อเสียง ในอธิวาสนาบุญบารมีทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ความดื้อรั้นดื้อดึงทั้งหลาย ในความเห่อเหิมอหังการทั้งหลาย ในความโลภโมโทสัน ในความเห็นแก่ตัว ในความหลงงมงายทั้งหลาย ในความหมกมุ่นมัวเมาทั้งหลาย ในกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหลาย ในความอยากได้ อยากดี อยากมี อยากเป็นทั้งหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม ในคำสาปแช่ง คำสาบานทั้งหลาย ในข้อผูกมัด คำสัญญา พันธนาการทั้งหลาย ทั้งทางกาย วาจา ใจ ในความพยาบาทอาฆาต ในการจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ในความผูกใจเจ็บทั้งหลาย ในความโลภโมโทสันทั้งหลาย ในความโกรธเคืองคับแค้นใจทั้งหลาย ในความโหยหา ความห่วงหวงอาลัยอาวรณ์ทั้งหลาย ความรักความหวงแหนทั้งหลาย

ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย หนี้บุญคุณทั้งหลาย ที่มีต่อเจ้ากรรมนายเวร ต่อบริวารทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณ ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา ต่อสังสารวัฏ และการโปรดสัตว์ทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมี และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

DOWNLOAD MS-WORD File
DOWNLOAD PDF File
DOWNLOAD PDF For Kindle

DOWNLOAD บทอขมากรรมทั้งหมด

No comments:

Post a Comment