Friday, January 13, 2017

บทขอขมากรรมเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำ 3 (พร้อมบทถวายมหาสังฆทาน)

บทขอขมากรรมบทนี้ แม้จะเป็นเวอร์ชั่น 3 ก็จริง แต่ผมไม่ได้เอาโครงมาจากบทเก่าเลย เป็นบทที่เขียนขึ้นใหม่สำหรับผู้ที่มีกรรมเกี่ยวพันพัวพันกับคุณไสยมนต์ดำ ไสยศาสตร์ คาถาอาคม ภาคมืดภาคมารอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่ระดับลูกศิษย์จนถึงที่เคยตั้งตนเป็นเจ้าสำนักหรือองคทรงเสียเอง หรือไปเกี่ยวพันกับภาคทิพย์ที่เป็นระดับหัวแถวเสียเอง ซึ่งจะเป็นกรรมที่เหนียวแน่นและแรงมาก ผมก็เลยเขียนขึ้นมาอีกต่างหากบทหนึ่ง

และบทขอขมากรรมนี้จะมีการถวายมหาสังฆทานด้วย แตกต่างจากบทก่อนที่ไม่มี เพราะบทก่อนนั้นสำหรับคนที่โดนคุณไสยมนต์ดำ แต่บทนี้สำหรับคนที่ไปเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างลึกซึ้ง จึงต้องอาศัยมหาสังฆทานและผ้าไตรในการทำพิธี เพราะดวงจิตที่เกี่ยวพันกับเรื่องไสยศาสตร์มักจะเป็นภูมิต่ำที่ไม่มีกำลังเพราะถูกกักขังพันธนาการด้วยฤทธิ์ของเวทย์มนต์

ท่านใดที่พยายามจะถอนตัวจากสำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเดรัจฉานวิชา สำนักไสยศาสตร์ทั้งหลายและกลัวจะโดนตามราวีก็ใช้บทนี้ครับ หรือใครที่ชีวิตไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับไสยศาสตร์มนต์ดำบ่อย ๆ ก็ลองใช้บทนี้ดู

การขอขมากรรมก็ให้กล่าวออกมาด้วยความสำนึกในกรรมทั้งหมดทั้งมวล ใจก็ยอมที่จะชดใช้ให้ไปด้วยอธิวาสนาบารมีที่ตนมีนะครับ ส่วนเวอร์ชั่นเสียงกล่าวนำก็รอไปก่อนนะครับ จะค่อย ๆ ทยอยออกมาให้ได้นำไปใช้กัน

บทขอขมากรรมนี้ ถ้าท่านใดที่ไปตรงสำนักไหนที่มีความเกี่ยวพันสัมพันธ์กันมาก่อน แต่อยากจะเป็นอิสระแล้ว ไม่เอาแล้ว ก็อาจจะไปทำพิธีขอขมากรรมที่นั่นก็ได้ครับ หรือถ้าไม่สะดวกจริง ๆ ก็ทำที่บ้านได้เลย และถ้าจะทำมหาสังฆทานก็ใช้ผ้าไตรหนึ่งชุดครับ แต่ถ้าไม่ได้ทำมหาสังฆทานก็กล่าวแค่บทขอขมากรรมก็เพียงพอแล้วครับ

บทขอขมากรรมเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำ 3 (พร้อมบทถวายมหาสังฆทาน)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน องค์คุณหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยใช้อำนาจวาสนาบารมี จากคุณพระรัตนตรัย จากองค์มหาบารมี จากผู้โปรดสัตว์ ไปใช้ในทางที่ผิด ในการกีดกันขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง ฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยวผู้อื่น จากความคลี่คลายสว่างไสวในพระสัจธรรม เป็นไปเพื่อมิจฉาศรัทธา มิจฉาทิฏฐิ ก่อให้เกิดการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ ก่อให้เกิดความลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมา ความหลงวกวน กระเสือกกระสน ก่อกรรมทำเข็ญต่อผู้อื่น และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยรบกวนรังควาญ สร้างความรำคาญ จุกจิกจู้จี้ จ้ำจี้จ้ำไช ซักไซ้ไล่เรียง ล้อเล่นล้อเลียน เปรียบเทียบเทียบเคียง ข่มขู่คุกคาม เบียดเบียน ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ หรือต่อบุคคลอื่น อย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลาย

กรรมที่เคยผูกมัดผูกพัน ตั้งเงื่อนไขกำกับ บีบคั้นกดดัน กักขังหน่วงเหนี่ยว กีดกันขัดขวาง จำกัดเสรีภาพของผู้อื่น ที่เคยกระทำต่อพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย พี่ป้าน้าอา ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ข้าทาสบริวาร ลูกหนี้กรรมทั้งหลาย เพื่อเอาไว้ใช้งาน ไว้คอยสนองกิเลสตัณหาอุปาทานของตน เอาไว้เพื่อรองมือรองเท้าตน จนเกินความจำเป็น จนก่อให้เกิดความอึดอัดขัดเคือง ความสับสนวกวน กลายเป็นหนี้เวรหนี้กรรม หนี้แรงงาน หนี้บุญคุณ เป็นเหตุให้มาอยู่โยง เฝ้าชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ไม่จบไม่สิ้น

กรรมที่เคยกักขังหน่วงเหนี่ยว กีดกันขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง ฉุดรั้งผู้อื่น ไม่ให้บวช ไม่ให้สละ ไม่ให้โปรดสัตว์ ไม่ให้เกื้อกูล เผยแพร่พระศาสนา หรือที่เคยกระทำต่อการโปรดสัตว์ แห่งองค์มหาบารมีทั้งหลายก็ตาม

กรรมที่เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ดี ในการสัมผัสสัมพันธ์กับภาคทิพย์ กับไสยศาสตร์ คุณไสยมนต์ดำ ภาคมืดภาคมาร คาถาอาคม การใช้อักขระอาคม เวทย์มนต์ ธรรมภาคมืด เดรัจฉานวิชา อวิชชาทั้งหลาย ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ ในการสะกดจิต ดลจิตดลใจ ครอบงำผู้อื่น ทำให้ผู้อื่น ต้องลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมา ในธรรมทั้งหลาย ทำให้ประสาทหลอน วิกลจริต หรือกรรมที่เคยกักขังหน่วงเหนี่ยว ช่วงใช้วิญญาณทั้งหลาย ไปตามรบกวนรังควาญทำร้ายทำลายคู่กรณีกรรม เคยใช้คุณไสยมนต์มนต์ดำ ในการสาปแช่ง ทำร้ายทำลาย สะกดวิญญาณของผู้อื่น หรือทำให้มีอันเป็นไปต่าง ๆ นานา

หนี้กรรมหนี้บุญคุณ สินบนติดค้าง หรือความช่วยเหลือ ที่เคยติดค้างต่อภาคทิพย์ และภาคหยาบทั้งหลาย ติดค้างต่อคุรุครูบาอาจารย์ ติดค้างต่อคำสอน ต่อวิชา ต่อศาสตร์ต่าง ๆ ต่อสำนักนิกาย ที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม กรรมที่เคยอธิษฐานขอพร การบนบานศาลกล่าว อ้อนวอนขอ หรือร้องขอ ในสิ่งที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อภาคมืดภาคมาร ต่อจิตญาณภูมิต่ำ เพื่อนำไปสนองกิเลสตนเอง เพื่อความสะใจส่วนตน จนกลายเป็นหนี้กรรมหนี้บุญคุณ ที่คอยกีดกันขัดขวาง ฉุดรั้งหน่วงเหนี่ยว ความคลี่คลายสว่างไสว ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในปัจจุบัน

กรรมที่เคยกักขังจองจำ ล่ามตรวน เฆี่ยนตี โบยตีทุบตี เบียดเบียนทรมาน ทำร้ายทำลาย เข่นฆ่า หรืออกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่เคยกระทำต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ ต่อบุคคลอื่น หรือต่อหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความทุกข์ ความเจ็บไข้ได้ป่วย การบาดเจ็บ การสูญเสียอวัยวะ ความพิกลพิการ หรือเสียชีวิตทั้งหลาย

กรรมที่เคยใช้ญาณวิถี อิทธิฤทธิ์ฤทธิ์เดช ในการสะกด ในการล่อลวงหลอกลวง สร้ามายาทางภาพและเสียง เพื่อหลอกลวงฉุดรั้งผู้อื่น ให้หลงข้าใจผิด ให้ไกลห่างจากพระสัจธรรม จากองค์มหาบารมี จากผู้โปรดสัตว์ หรือจากคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยแอบแฝง ลักลอบ หรือหากินหาผลประโยชน์ กับพระศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรูปสร้างเหรียญ ตัดเศียรพระพุทธรูป การหากินกับของสังฆทาน ของสงฆ์ หรือสมบัติของพระศาสนาโดยมิชอบ กรรมที่เคยสร้าง เคยบิดเบือนดัดแปลงต่อเติมวิถีวิธีการต่าง ๆ การปฏิบัติต่าง ๆ ต่อคำสอนขององค์มหาบารมี อันไม่ตรงต่อพระสัจธรรม เป็นไปเพื่อการสร้างมิจฉาศรัทธา มิจฉาทิฏฐิ ความหลงวกวน หลงงมงายต่อหมู่เหล่าผู้คนทั้งหลาย

กรรมที่เคยครอบขันธ์ ครอบครู ทรงเจ้าเข้าผี ครอบครองช่วงใช้ร่างของผู้อื่น หรือตั้งตัวเป็นองค์ทรง เป็นเจ้าสำนัก เจ้าลัทธิ เจ้านิกายเพื่อการสร้างมิจฉาศรัทธา มิจฉาทิฏฐิ อันผิดไปจากเนื้อหาพระสัจธรรม ล่อลวงหลอกลวงผู้อื่น ก่อให้เกิดความหลงงมงาย ในเดรัจฉานวิชชา ในไสยศาสตร์ คุณไสยมนต์ดำ ในเรื่องลี้ลับ กรรมที่เคยข่มขู่คุกคามผู้อื่น ด้วยไสยศาสตร์มนต์ดำ เพื่อกดขี่เอาไว้ เป็นข้าทาสบริวารทั้งหลาย

กรรมที่เคยด่าทอสาปแช่ง ดื้อรั้นดื้อดึง ต่อล้อต่อเถียง ทิฏฐิมานะ เคยน้อยใจ เคยผิดหวัง เคยคัดง้างกับพระสัจธรรม กับองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จนนำเข้าสู่ภาคมืดในที่สุด

กรรมที่เคยตอกย้ำ เคยล่อลวงผู้อื่น เคยปรนเปรอในผัสสะอายตนะ ให้หลงจมในกามราคะ ในโลกียวิสัย ในรูปราคะ ในความพยาบาท ในความอิจฉาริษยา ในการปรุงแต่ง ในจริตราคะ ทั้งของตนเองและผู้อื่นทั้งหลาย จนกลายเป็นความหลงหมกมุ่นมัวเมา ต่อรูปธรรมหรือนามธรรมทั้งหลาย อย่างเหนียวแน่น

กรรมที่เคยหลงหมกมุ่นมัวเมา หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่น ต้องหลงหมกมุ่นมัวเมา ในการเป็นการอยู่ทั้งหลาย ในสุรายาเมาทั้งหลาย ในสิ่งเสพติดทั้งหลาย การพนันขันต่อ หรืออบายมุขทั้งหลาย

กรรมที่เคยชิงดีชิงเด่น แก่งแย่งแข่งขัน ต่อล้อต่อเถียง เอาชนะคะคาน ใช้วาจาในการเบียดเบียน ทำร้ายทำลายผู้อื่น ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ประจานผู้อื่น ประนามหยามเหยียดผู้อื่น การข่มขู่คุกคาม อาฆาตมาดร้าย เข่นฆ่าพยาบาท ด่าทอสาปแช่ง ตามจองเวรจองกรรมกับผู้อื่น กรรมที่เคยบีบคั้นกดดันผู้อื่น หลงตั้งเอากับผู้อื่น ใช้อำนาจต่อรอง บีบบังคับผู้อื่น เพื่อให้ได้มา ในของรักของหวงของบุคคลอื่นทั้งหลาย

กรรมที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการพร่ำสอนผู้อื่น การเผยแพร่ หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่น ต้องลุ่มหลงมัวเมา ในการปฏิบัติธรรม เอาธรรม เอาสติ เอาสมาธิ อภิญญา ตบะ ฌาน ญาณ ทั้งหลาย

กรรมที่เคยชิงรักหักสวาท แย่งชิงสามีหรือภรรยาของผู้อื่น เอามาเป็นของตนโดยมิชอบ กรรมที่เคยเล่นเล่ห์เหลี่ยมมารยา โกหกหลอกลวง ทรยศหักหลังผู้อื่น

กรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ลบหลู่ดูหมิ่น กระทำผิดต่อคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อองค์พุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ ต่อพระอริยเจ้า อริยสงฆ์ ต่อนักบวชนักพรตทั้งหลาย ต่อผู้ทรงศีลทรงธรรม ต่อหน่อเนื้อพุทธางกูรทั้งหลาย ต่อคุณบิดามารดา ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย อย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรม ทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลาย ทั่งที่เอ่ยถึงแล้วก็ดี หรือยังไม่ได้เอ่ยถึงก็ดี ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้อโหสิกรรม แก่ลูกหนี้กรรมทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ในผู้คนทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในชื่อเสียงเกียรติยศ ในทรัพย์สมบัติ ในจริตราคะทั้งหลาย ในความหลงหมกมุ่นมัวเมา ความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลาย ในความจมแช่นอนเนืองทั้งหลาย ในอารมณ์กรรมทั้งหลาย ในความหลงงมงายทั้งหลาย ในคตินิยมทั้งหลาย ในคติ-อคติทั้งหลาย ในค่านิยมอุดมการณ์ ในการปรุงแต่งทั้งหลาย ในความพยาบาทอาฆาต มุ่งร้ายจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ความดื้อรั้นดื้อดึง ในความอหังการ ความถือดี ในความปฏิเสธปฏิฆะ ในปัญญา ในมิจฉาทิฏฐิ ในมิจฉาศรัทธา ในอธิวาสนาบารมี ในตัณหาความอยากดีทั้งหลาย ทั้งทางโลก และทางธรรม ความยึดติด ความห่วงหวงในบุญกุศลผลทาน หรือบุญบารมีทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน อำนาจจิต อิทธิฤทธิ์ฤทธิ์เดชทั้งหลาย พลังอภิญญา ตบะ ฌาน ญาณ สติ สมาธิทั้งหลาย ปณิธานในกิจทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม หรือเป็นไปเพื่อการเบียดเบียน ความหลงหมกมุ่นมัวเมาทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน คำสาปแช่ง คำสัตย์สาบาน คำปฏิญาณตน คำมั่นสัญญา คำขู่อาฆาตมาดร้าย คาถาอาคม เวทย์มนต์ คุณไสยมนต์ดำ การสะกดจิตสะกดวิญญาณ การปิดผนึกวิญญาณเพื่อกักขังจองจำทั้งหมดทั้งมวล เงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลายที่มีต่อดวงจิตอื่น ๆ ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคขัดขวางความคลี่คลายสว่างไสวอีกต่อไป ขอส่งคืน ทุกสิ่งทุกอย่าง สู่สุญญตา ทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย หนี้บุญคุณทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อสังสารวัฏ ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย คุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วน ในการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

คำพาประกาศสละบวช

และด้วยผ้าไตรจีวรทั้งหลายเหล่านี้ ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย และองค์คุณแห่งหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต ทรงเป็นประธาน ในการสละออกบวช แห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลาย ตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

โส โส โส

คำถวายมหาสังฆทาน

(บอกกล่าว) และขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ น้อมถวายมหาสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้โดยพร้อมเพรียงกัน

(ว่าตาม) หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย หมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย หมู่เหล่าแห่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ทั้งในภาคหยาบก็ตาม ภาคทิพย์ก็ตาม ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร

ขอน้อมถวาย ซึ่งมหาสังฆทาน จตุปัจจัยไทยทานทั้งหลาย ขอน้อมถวายต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อองค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ อริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย องค์มหาบารมีทั้งหลาย จะกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม กี่พุทธันดรก็ตาม ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งในภาคหยาบ และภาคทิพย์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย และบุพการีผู้มีคุณทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ทุกชีวิตจิตวิญญาณ พึงมีส่วน ในการถวายมหาสังฆทาน ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ และในทุก ๆ ครั้ง ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต หรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตาม

ขอให้มีส่วนโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

โส โส โส

ปล.เมื่อกล่าวคำถวายจบแล้วก็หยาดน้ำอุทิศบารมีให้ทุกชั้นทุกภูมิได้มีส่วนโดยทั่วกันด้วย

No comments:

Post a Comment