Monday, October 24, 2016

บทประกาศสละประกาศถอนโมหะตัณหาอุปทาน

หลังจากที่คลอดบทขอขมากรรมออกมาเป็นจำนวนมาก ทีนี้ก็ถึงตาของบทประกาศสละประกาศถอนล้วนๆ อย่างละเอียด เรียกว่าเป็นบทที่ใช้ถอนรากถอนโคนโมหะตัณหาอุปาทานทุกชนิดกันเลยทีเดียว

บทนี้ควรจะใช้สลับกับบทอื่นเพื่อถอดถอนเชื้อโมหะตัณหาอุปาทานที่ยังขับดันให้หลงสร้างกรรมต่อไปอีก แม้จะไม่ยาวมาก เพราะหดสั้นเรื่องการขอขมากรรมลงไปเหลือนิดเดียว แต่ก็ได้ขยายเนื้อหาส่วนที่เป็นการประกาศสละประกาศถอนขึ้นมาอย่างพิสดารเท่าที่รวบรวมได้ ณ เวลานี้ (แน่นอนว่าอาจจะมีการอัพเดตในครั้งต่อไปอีก) และควรจะใช้บทนี้สลับรวมไปกับบทขอขมากรรมอื่น ๆ อย่าเน้นที่ขอขมากรรมอย่างเดียวนะครับ

เข้าเนื้อหากันได้เลยครับ

-----------------------------------

บทประกาศสละประกาศถอนโมหะตัณหาอุปทาน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน องค์คุณหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ  ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม และขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงตั้งเอา ความหลงยึดติด ในการรู้การเห็น การนึกการคิด ในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลาย ในสัญญาความจำทั้งหลาย ในเงื่อนไขข้อผูกมัดทั้งหลาย ในคำมั่นสัญญา ในพันธะสัญญา ในคำสัตย์สาบานทั้งหลาย คำปฏิญาณตน สาบานตนทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงยึดติด ในความรักความหวงแหน ความห่วงหวงอาลัยอาวรณ์ ในความสัมพันธ์ผูกพันทั้งหลาย ความกังวล ความปรารถนาดี ความมุ่งหวังตั้งเอา ในตัวบุคคลอื่น ในครอบครัววงศ์ตระกูล ในพวกพ้อง ในลูกหลานบริวาร ในหมู่เหล่าแห่งตนทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติ ในชื่อเสียงเกียรติยศ ในตำแหน่งหน้าที่ ในลาภสักการะ ลาภยศสรรเสริญทั้งหลาย ในอำนาจวาสนาบารมี ในความอยากได้ อยากดี อยากมี อยากเป็น อยากเด่น อยากดังทั้งหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม ในทัศนคติ ในคติ-อคติทั้งหลาย ในอุดมคติอุดมการณ์ทั้งหลาย ในประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหลาย ในแผ่นดิน ในแว่นแคว้นดินแดนใดก็ตาม

ขอประกาศสละประกาศถอน คุณไสยมนต์ดำ เดรัชฉานวิชชา คาถาอาคม เวทย์มนต์ หรือพลังตบะ พลังฌาณที่เคยปลุกเสก ในวัตถุมงคล ในเครื่องลางของขลัง ในสัตว์อาคม การกำกับอาคม การฝังรูปฝังรอย การผูกผนึกวิญญาณเพื่อจองจำ เพื่อใช้งาน หรือสะกดวิญญาณของผู้อื่นทั้งหลาย ไม่ให้ไปผุดไปเกิดตามภพภูมิปกติ

ขอประกาศสละประกาศถอน คำบนบานศาลกล่าว คำอธิษฐานขอ อ้อนวอนขอ ในสิ่งที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เงื่อนไขกำกับในบุญกุศลผลทานทั้งหลาย ความห่วงหวงในอธิวาสนาบารมี หรือบุญทานทั้งหลาย ตัณหาในบุญกุศล ในการสละทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอนความติดเนื้อต้องใจ ความพึงพอใจ ในความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในความอ้อยอิ่งจมแช่นอนเนืองทั้งหลาย การตอกย้ำ ในความจำฝังใจทั้งหลาย ความลุ่มหลง หลงใหลหมกมุ่นมัวเมาในกามคุณ กามารมณ์ ในผัสสะอายตนะ ในอารมณ์กรรม ในกรรมอนุสัย ความเคยชิน ในจริตราคะทั้งหลาย ในทิฐิมานะ ในปัญญา ในตรรกะทั้งหลาย ในความลังเลสงสัยทั้งหลาย ในการวิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ทั้งหลาย ความดื้อรั้นดื้อดึงแห่งตน ความยึดติดในวิถีวิธีการ ในแนวทางปฏิบัติทั้งหลายอันก่อให้เกิดความวกวน ในหลักปรัชญา ในความเชื่อแห่งตน ในจริตจารีตทั้งหลาย ในอำนาจจิต คุณวิเศษ ในอิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดชทั้งหลาย ในอภิญญา ตบะ ณาน ญาณ สติ สมาธิ ทั้งหลาย ที่ขัดต่อเนื้อหาพระสัจธรรม

ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอา ในพระสัจธรรม ในแง่มุมแห่งบัญญัติ ในนิพพาน ในองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ คุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ในปรากฎการณ์ ในสภาวะธรรม ในนิมิตร ความหลงใหลในเรื่องราวอจิณไตยหรืออิทธิปาฏิหารย์ หรือมายาทางจิตทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอา ในปณิธานทั้งหลาย ในการโปรดสัตว์ ในความปรารถนาดี ต่อหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ความกินแหนงแคลงใจไม่ลงรอยกัน ในหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ในหมู่ผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย หรือต่อองค์มหาบารมีก็ตาม ความอยากเด่นอยากดัง การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ทั้งทางโลกและทางธรรม ที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรมทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน ในความอิจฉาริษยา คำขู่พยาบาทอาฆาตทั้งหลาย การจองเวรจองกรรม ความผูกใจเจ็บทั้งหลาย คำสาปแช่ง ที่มีมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร เพื่อไม่ให้เป็นความหลงยึดติดอีกต่อไป

ขอประกาศสละประกาศถอน โมหะตัณหาอุปาทานทั้งหลาย ความโลภ ความไม่พอทั้งหลาย ทิฐิมานะในการเอาชนะคะคานซึ่งกันและกัน อันก่อให้เกิดการเบียดเบียน ความบีบคั้นกดดัน การเข่นฆ่าทำร้ายทำลาย ต่อสรรพสัตว์ ต่อโลกธาตุ ต่อธรรมชาติ ต่อสังสารวัฏทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม ที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระนิพพาน ในทุกสิ่งทุกอย่าง ขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย น้อมกราบขอขมากรรม ต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวล อันเป็นผลจากความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอาทั้งหมดทั้งมวล ทั้งที่กล่าวมาแล้วก็ดี หรือยังมิได้กล่าวก็ดี ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษ และอโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้อโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ผู้อื่น และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้เคยกระทำกับหมู่เหล่าข้าพเจ้าเอาไว้นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร ขอให้กรรมทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมก็ดี หรืออกุศลกรรมก็ดี จงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย หนี้บุญคุณทั้งหลาย ที่มีต่อเจ้ากรรมนายเวร ต่อบริวารทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณ ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา ต่อสังสารวัฏ และการโปรดสัตว์ทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมี และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

No comments:

Post a Comment