Monday, October 17, 2016

บทขอขมากรรมสำหรับผู้ห่างไกลพระสัจธรรม

บทขอขมากรรมนี้เขียนขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลพระสัจธรรมมาก ๆ ไม่ว่าจะโดยนัยยะของระยะทางก็ตาม หรือเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพัน พันธะพันธนาการทั้งหลาย ที่กีดกันขัดขวาง จนไม่สามารถที่จะบวช จะสละ หรือติดตามโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ยังติดอยู่ในพื้นที่อื่น ในประเทศหรือแว่นแคว้นดินแดนอื่น ที่ห่างไกลจากการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมี

การขอขมากรรมทกครั้ง ขอให้เป็นไปด้วยความสำนึก ยอมชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม อย่างหมดจิตหมดใจ เป็นการให้การสละอย่างแท้จริง อย่าตั้งเอาในผลของการขอขมากรรม อย่างที่เคยอธิษฐานขอเอาจากการสวดมนต์ทั้งหลาย เมื่อยอมขอขมากรรมด้วยความสำนึกหมดจิตหมดใจแล้ว กรรมทั้งหลายจะคลี่คลายออกไปเอง อายุรกรรมทั้งหลายจะหดสั้นลงเอง แต่ก็อย่าคาดหวังตั้งเอาว่าจะได้ผลภายในกี่วัน เมื่อไหร่ยังไงนะครับ

--------------------------------------------------------

บทขอขมากรรมสำหรับผู้ห่างไกลพระสัจธรรม

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน องค์คุณหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย

กรรมใดๆได้หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ได้เคยกระทำในการกักขังหน่วงเหนี่ยว ปิดกั้นปิดบัง กีดกันขัดขวาง ฉุดรั้งผู้อื่น กลั่นแกล้งรังแก หรือขับไล่ไสส่ง เนรเทศผู้อื่น ตั้งเงื่อนไขกำกับ บังคับห้ามปรามในทุกวิถีทาง ให้ผู้อื่นต้องไกลห่างจากพระสัจธรรม ไม่ให้เข้าถึง หรือตรงต่อพระสัจธรรม ไม่ให้บวช ไม่ให้สละ ไม่ให้เกื้อกูล ไม่ให้คลี่คลายสว่างไสว ไม่ให้โปรดสัตว์ ไม่ให้สร้างบุญสร้างกุศล ไม่ให้สร้างบุญบารมี หรือขับไล่ให้ไกลห่างจากองค์มหาบารมี จากผู้โปรดสัตว์ จากคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จากวัดวาศาสนาทั้งหลาย

กรรมที่เคยบีบคั้นกดดัน ขับไล่ไสส่ง หรือเนรเทศ องค์มหาบารมี คุรุครูบาอาจารย์ ผู้โปรดสัตว์ พระสงฆ์หรือนักบวชทั้งหลาย ไม่ให้โปรดสัตว์ หรือให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัย ที่หนึ่งที่ใดก็ตาม

กรรมที่เคยให้คำมั่นสัญญา คำสัตย์คำสาบาน พันธะภาระ การผูกมัดผูกพัน หรือภารกิจ ต่อดวงจิตหนึ่งดวงจิตใด ต่อหมู่หนึ่งเหล่าใด ต่อประเทศชาติ ต่อแผ่นดิน ต่อแว่นแคว้นดินแดนใดก็ตาม ต่อสถานที่หนึ่งสถานที่ใด ต่อทรัพย์สมบัติ ต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ต่อตำแหน่งหน้าที่การงาน ต่อความรับผิดชอบทั้งหมดทั้งมวล

กรรมที่เคยกักขังหน่วงเหนี่ยว บีบบังคับ ผูกมัดผูกพัน จำกัดเสรีภาพ เพื่อนำมาเป็นสมบัติของตน นำมาเป็นสามีภรรยา เป็นบุตรธิดาบุญธรรมทั้งหลาย หรือเพื่อช่วงใช้แรงงาน เพื่อเป็นข้าทาสบริวารทั้งหลาย จนกลายเป็นหนี้กรรม หนี้แรงงาน กลายเป็นการผูกมัดผูกพัน ไม่จบไม่สิ้น

กรรมที่คอยเฝ้าห่วงหวง ความรักความหวงแหน เป็นกังวล เฝ้าคิดถึง ความผูกพันเกี่ยวพัน ที่มีต่อบุคคลหนึ่งบุคคคลใด สิ่งหนึ่งสิ่งใด หมู่หนึ่งเหล่าใด ในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด หรือสถานที่หนึ่งสถานที่ใดก็ตาม อย่างลึกซึ้ง จนกลายเป็นสัญญาข้ามภพข้ามชาติ ติดพันจนยากแก่การสละ

กรรมที่เคยตอกย้ำ เคยยึดติด เคยเกี่ยวข้อง เคยผูกมัดผูกพัน ในการเป็นการอยู่ ในจริตจารีต ในวัฒนธรรม ในความคุ้นเคย ณ สถานที่หนึ่งสถานที่ใด ในหมู่หนึ่งเหล่าใด ประเทศหนึ่งประเทศใด หรือแว่นแคว้นดินแดนใดก็ตาม

กรรมที่เคยหน่วงเหนี่ยวฉุดรั้ง กีดกันขัดขวาง ลูกหลานบริวาร คนในครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายไม่ให้ตรงต่อพระสัจธรรม ไม่ให้เข้าถึงพระสัจธรรม ไม่ให้บวช ไม่ให้สละ ไม่ให้เข้าถึงองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ทั้งที่เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี

กรรมที่เคยผูกใจเจ็บ ผูกพยาบาทอาฆาต จองเวรจองกรรม เคยสาปแช่ง เคยสาบาน จนกลายเป็นเงื่อนไขผูกมัด จนกลายเป็นความยึดติด ข้ามภพข้ามชาติ ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หมู่หนึ่งเหล่าใด หรือต่อแว่นแคว้นดินแดนใดก็ตาม จนไม่สามารถที่จะเป็นอิสระจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้

กรรมที่เคยเป็นหนี้ ในทรัพย์สินเงินทอง ในสมบัติพัสสถานทั้งหลาย ต่อบุคคลอื่น ต่อหมู่หนึ่งเหล่าใด ต่อพระศาสนา ต่องค์มหาบารมี ต่อแผ่นดิน ต่อแว่นแคว้นดินแดนใดก็ตาม ในรูปแบบแห่งการทำร้ายทำลาย การปล้นชิง การยึดครอง จนกลายเป็นหนี้กรรมที่ต้องมาเฝ้าทำชดเชยชดใช้ในชาติปัจจุบัน

หรือหนี้เวรหนี้กรรม ทั้งหมดทั้งมวล ที่เคยติดค้างต่อเจ้ากรรมนายเวร ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะกุศลกรรม หรืออกุศลกรรมก็ดี ในพื้นที่ต่าง ๆ จนต้องอยู่เฝ้า อยู่ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม เป็นเหตุให้ไกลห่างจากพระสัจธรรม จากองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรม ต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวล ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ขอให้กรรมทั้งหลาย ทั้งที่กล่าวมาแล้วก็ดี หรือยังมิได้กล่าวถึงก็ดี พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ขอให้อโหสิกรรมต่อหนี้เวรหนี้กรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่ผู้อื่นได้กระทำต่อหมู่เหล่าข้าพเจ้าเอาไว้ นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึง บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ในตัวบุคคลอื่นทั้งหลาย ในหมู่เหล่าแห่งตนทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติ ในชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหลาย ในลาภสักการะทั้งหลาย ในความหวงห่วง ที่มีต่อผู้อื่น ต่อบริวาร ต่อครอบครัว ต่อหมู่เหล่าแห่งตน ต่อพื้นที ต่อท้องถิ่นอาศัยทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอา ในความห่วงหวง ในสัญญาทั้งหลาย ในความหลงหมกมุ่นมัวเมาทั้งหลาย ความรักความหวงแหน ความผูกมัดผูกพันทั้งหลาย ในทิฐิมานะ ความดื้อรั้นดื้อดึงแห่งตน ในความอิจฉาริษยา ในความพยาบาทอาฆาตแค้น ในความผูกใจเจ็บ ในการจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ในคำสาปแช่ง ในคำสัตย์สาบาน ในคำมั่นสัญญา พันธะสัญญาทั้งหลาย ในการปฏิญาณตน สาบานตนทั้งหลาย ข้อผูกมัดทั้งหลายอันไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม

ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอา ในทิฐิความเชื่อแห่งตน ในปัญญา ในทัศนคติ ในคติ-อคติทั้งหลาย ในตำแหน่งหน้าที่ ในอุดมการณ์ อุดมคติทั้งหลาย ในวิถีวิธีการ ในแนวทางทั้งหลาย ในหลักปรัชญา ในจารีตกฎข้อบังคับทั้งหลาย ในวิถีชีวิตการเป็นการอยู่ทั้งหลาย ในความคุ้นเคยแห่งตน ตัณหาในความอยากดีอยากเด่นอยากดัง ทั้งทางโลกและทางธรรม นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึง บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย หนี้บุญคุณทั้งหลาย ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ต่อบุคคล ต่อแว่นแคว้นดินแดนทั้งหลายเหล่านี้ ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา ต่อสังสารวัฏ และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วน ในอธิวาสนาบารมี และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

DOWNLOAD MS-WORD
DOWNLOAD PDF File
DOWNLOAD PDF for Kindle
DOWNLOAD บทขอขมากรรมทั้งหมด

No comments:

Post a Comment