Tuesday, October 4, 2016

รวมบทขอขมากรรมสั้น#01

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆที่เคยเพิกเฉยเมินเฉย ปฏิเสธปฏิฆะ หรือขัดแย้งต่อพระสัจธรรม ต่อคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลาย ยังหลงยึดเอาทิฏฐิมานะแห่งตน ยึดเอาวิถีทาง ความเชื่อแห่งตนในการใช้ชีวิตไปตามกรรม เพิกเฉยเมินเฉยต่อการปลงการวาง การดับตาม การจบตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ในความเชื่อ ในคตินิยม ในค่านิยมอุดมการณ์ หรือคติแห่งตนก็ตามที จนกลายเป็นกรรมปิดกั้นปิดบังความสว่างไสวในพระสัจธรรม

ขอประกาศสละชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ด้วยการตรงต่อพระสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงได้มีส่วน ในอธิวาสนาบารมี และการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

-----------------------------------------------------

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใด ๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยเป็นเหตุเป็นปัจจัย ในการกีดกันขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง กักขังหน่วงเหนียว เป็นอุปสรรค รบกวนรังควาญ แทรกแซงตัดโอกาส หรือห้ามปรามผู้อื่น ไม่ให้ได้พบพระสัจธรรม ไม่ให้ได้ตรงต่อพระสัจธรรม ไม่ให้คลี่คลายสว่างไสวในพระสัจธรรม ไม่ให้ได้พบองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมใด ๆ ที่เคยล่วงละเมิด ล่วงเกิน ไม่เหมาะไม่ควร ต่อการโปรดสัตว์ หรือเป็นเหตุเป็นปัจจัย ในการกีดกันขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง ต่อการเผยแผ่พระสัจธรรม ของเหล่าองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป
อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

------------------------------------------------------

ขอขมากรรมสั้นสำหรับการโดนรบกวนอย่างไม่สมควร

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน กรรมใดๆที่เคยก้าวก่าย ก้าวล่วง ล่วงเกิน ละลาบละล้วง จับผิดจับถูก คอยพร่ำสอน คอยพร่ำบ่นก่นด่า บังคับเคี่ยวเข็ญ คอยตัดสินให้ค่าผู้อื่น ยกตนข่มท่าน เพื่อเอาดีเข้าตัว อย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความบีบคั้นกดดัน ขอให้กรรมทั้งหลายจงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

-------------------------------------------------------

บทขอขมากรรมสั้นเคลียร์จิตญาณติดพัน

กรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กระทบกระทั่ง สัมผัสสัมพันธ์ ติดพันกัน ตามสถานที่ต่าง ๆ ในระหว่างชั้นภูมิต่าง ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย ความงุนงง การกดทับ ความเหนียวหนืดในกายในใจทั้งหลาย ขอน้อมองค์มหาบารมีทรงเป็นประธานุ ขอให้กรรมทั้งหลายจงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป
อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

--------------------------------------------------------

ขอขมากรรมสั้นสำหรับกรรมเบียดเบียนบีบคั้นกดดัน

กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เคยกระทำกับผู้อื่นเอาไว้ ในการเบียดเบียน ในการตั้งเอา ในการบีบคั้นกดดัน ในการข่มเหง การเรียกร้องร้องขอ หรือทรมานผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจทั้งหลาย ขอให้องค์มหาบารมีทรงเป็นประธาน ขอให้กรรมทั้งหลายจงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป
อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

-------------------------------------------------------

ขอขมากรรมสั้นสำหรับการแทรกแซงจิตหรือวิถีญาณ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน
กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยรบกวนผู้อื่น แทรกแซงในจิต ในความคิดผู้อื่นด้วยพลังจิต ฤทธิ์เดช พลังสมาธิ วิถีญาณ อภิญญา คุณไสยมนต์ดำ คาถาอาคม พลังเวทย์ทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป
อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

---------------------------------------------------------

บทขอขมากรรมสั้นสำหรับองค์ทรงและการรับขันธ์ ครอบขันธ์

กรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับดวงจิตในภพภูมิอื่น ด้วยความผูกมัดผูกพัน เป็นพันธะสัญญา เป็นภารกิจ เป็นข้อผูกมัดระหว่างกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นไปด้วยหนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย หรือคำสัญญาคำสาบานที่มีต่อกันในอดีต จนก่อให้เกิดความอึดอัดขัดเคือง คับแคบในตัวมันเองของดวงจิตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสิ้น จนไม่สามารถที่จะตรงต่อการปล่อยการวางการคลาย หรือตรงต่อพระสัจธรรมได้ และเป็นเหตุปิดกั้นปิดบังการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขตตามองค์มหาบารมี ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอน คำสาบาน หรือพันธะสัญญาเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้น ขอองค์มหาบารมีทรงเป็นประธาน ขอให้กรรมทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และขอให้ดวงจิตที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกรณีกรรมทั้งหลายเหล่านี้ จงได้มีส่วนในการสละ การตรงต่อพระสัจธรรม มีส่วนในอธิวาสนาบารมี และการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีโดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ
อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

------------------------------------------------------------

กรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งในภาคทิพย์ภาคหยาบ ได้เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ไสยศาสตร์ คุณไสยมนต์ดำ เดรัจฉานวิชชา การทรงเจ้าเข้าผี การครอบขันธ์ รับขันธ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม การส่งเสริม มีส่วนร่วมในสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น หรือเป็นผู้ที่กระทำสิ่งเหล่านั้นด้วยตนเอง สั่งให้ผู้อื่นกระทำ หรือทำตามคำสั่งของบุคคลอื่นก็ตาม เพื่อการเบียดเบียนทรมาน กักขังหน่วงเหนี่ยว สะกดวิญญาณ ทำร้ายทำลาย หรือเข่นฆ่าสรรพดวงจิตอื่น หรือผูกมัดด้วยเงื่อนไข คำสาบาน คำสัญญา ด้วยอำนาจจิตฤทธิ์เดช หรือเดรัจฉานวิชชาทั้งหลายให้สรรพดวงจิตอื่นต้องเป็นทาสช่วงใช้ตน ไม่สามารถคลี่คลายสว่างไสวตามองค์มหาบารมี หรือตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรมได้

ขอน้อมองค์มหาบารมีทรงเป็นประธาน ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้ในหนี้กรรมทั้งหลายด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอให้มีส่วนโดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทอญ
อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

No comments:

Post a Comment