Friday, September 2, 2016

บทขอขมากรรมสำหรับหมู่คณะ

บทขอขมากรรมสำหรับหมู่คณะนี้ เป็นบทขอขมากรรมสำหรับทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ว่าจะเป็นการขอขมากรรมระหว่างคนในครอบครัว ในหน่วยงาน ในที่ทำงาน ในห้องเรียน ในหมู่คณะต่าง ๆ ในสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องมาสัมผัสสัมพันธ์กัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เหมาะสำหรับคลี่คลายและเคลียร์กรรมที่ปิดกั้นปิดบังต่อกันอันอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรค การกระทบกระทั่งทะเลาะเบาะแว้ง การต่อสู้ห้ำหั่น แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น การทรยศหักหลัง ในการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน ทำกิจร่วมกัน เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

แต่ในบางกรณีที่มีคนในกลุ่มเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันโดยตรง คน ๆ นั้นก็อาจจะไม่มาร่วมขอขมากรรมด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นที่จะเอามาตั้งแง่ซี่งกันและกัน เพราะที่สุดแล้ว เหตุผลต่าง ๆ เหล่านั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่นเลยนอกจากวิบากกรรมอันเป็นเหตุปัจจัยมาอย่างนั้นเอง ซึ่งกรณีนี้ เราก็ขอขมากรรมในส่วนของเรารวมกับคนที่ยอมขอขมากรรมด้วยกันก็พอ เมื่อหมู่เหล่าที่น้อมขอขมากรรม คลี่คลายลง คนที่เหลือที่ไม่ได้ขอขมากรรมด้วยก็จะคลายตามไปเองในที่สุด แต่ก็ควรจะขอขมากรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพราะมันมีการกระทบกระทั่งกันตลอดเวลา

บทขอขมากรรมนี้สามารถนำมาใช้ได้เรื่อย ๆ หรือบ่อยเท่าที่จำเป็นในการคลี่คลายกรรมที่ปิดกั้นปิดบังต่อกันและกัน ไม่ว่าจะก่อนการทำงาน ทำโครงการ หรือตอนจบงานในแต่ละช่วงแต่ละโครงการก็ได้ เพื่อที่จะได้ไม่เป็นกรรมต่อกันและกันไปในภายภาคหน้าอีก

และการขอขมากรรมรวมหมู่เช่นนี้ ก็ให้เป็นไปด้วยความสำนึก และยอมที่จะยกโทษ หรือสำนึกผิดในกรรมทั้งหมดทั้งมวลอย่างแท้จริง อย่าให้เป็นไปด้วยความคาดหวังตั้งเอาว่าขอขมากรรมเสร็จแล้วอุปสรรคปัญหาทั้งหลายจะหมดไปทันที แต่ให้ยอมหมดใจต่อการขอขมากรรมจริง ๆ แล้วเดี๋ยวปัญหาต่าง ๆ ที่มีต่อกันก็จะคลี่คลายไปเอง แต่จะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่กระทำร่วมกันมาด้วยครับ

ก็อย่านึกว่าเพิ่งมาเจอกันจะมีกรรมอะไรต่อกันมากมาย เพราะที่มาเจอกันในชาตินี้ ก็เคยเจอกันมาแล้วในชาติก่อน ๆ นับไม่ถ้วน มีกรรมต่อกันมายืดยาวแจงไม่หมดครับ ก็ขอขมากรรมกันไปก่อนดีที่สุด

ที่บทขอขมากรรมร่วมกันนี้ ค่อนข้างสั้นและไม่มีส่วนเกี่ยวกับการประกาศสละ ประกาศชดเชยชดใช้ เพื่อให้คนใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยขอขมากรรมได้สัมผัสอานุภาพเบื้องต้นจนเปิดใจไปก่อน เมื่อเปิดใจแล้ว เดี๋ยวเขาจะถามเรื่องการขอขมากรรมขึ้นมาเอง เมื่อเขาน้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยลงรายละเอียดตามกรณีกรรมเฉพาะให้เขาทีหลังก็ได้ครับ

-----------------------------------------------------------

บทขอขมากรรมสำหรับหมู่คณะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน องค์คุณหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย

กรรมใด ๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทำซึ่งกันและกันมาในการกีดกันขัดขวาง ปิดกั้นปิดบังการโปรดสัตว์ การเผยแพร่พระสัจธรรม การเผยแพร่พระศาสนา การเกื้อกูลต่อสังสารวัฏทั้งมวล การสร้างบุญบารมี การทำบุญทำกุศล การบำเพ็ญบารมีขององค์มหาบารมี ของผู้โปรดสัตว์ ของคุรุครูบาอาจารย์ หรือของผู้อื่นทั้งหลาย

ตลอดจนถึงกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรมก็ดี หรือกุศลกรรมก็ดี กรรมในการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ บีบคั้นกดดัน บังคับข่มขู่เอา การทะเลาะเบาะแว้ง ขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์ทั้งหลาย ความอคติต่อกัน การกินแหนงแคลงใจกัน การแบ่งแยกแตกต่าง การปฏิบัติต่อกันด้วยความไม่เหมาะไม่ควร ด้วยความอยุติธรรม ด้วยอคติส่วนตน การล่วงเกินล่วงละเมิด ประมาทปรามาสพาดพิง การติฉินนินทา การพร่ำบ่นก่นด่า การจับผิดจับถูก ความจุกจิกจู้จี้ การตั้งเอาซึ่งกันและกัน จนสร้างความอึดอัดกดดันซึ่งกันและกัน การกระทบกระทั่ง ทำร้ายทำลายกัน การโกหกหลอกลวง การปิดบังอำพรางความจริง การฉ้อฉลคดโกง การทรยศหักหลังซึ่งกันและกัน การยักยอกเบียดบังเอาผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจทั้งหลาย

กรรมที่เคยพูดโปรยประโยชน์ พูดหว่านผลประโยชน์อันเลื่อนลอย กรรมที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงสงสัย ความเคลือบแคลงทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจต่อกันและกัน กรรมที่เคยยุยงส่งเสริม สร้างความแตกแยก ทะเลาะเบาะแว้ง ทรยศหักหลัง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย จนก่อให้เกิดการแตกสามัคคีในหมู่คณะทั้งหลาย

กรรมที่เคยนำพาความเดือดร้อน ความขัดแย้งมาสู่หมู่คณะ อย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลาย ทั้งที่โดยเจตนาก็ดี หรือไม่เจตนาก็ดี

กรรมที่เคยเตะถ่วงกิจการงานของหมู่คณะ ด้วยความเกียจคร้าน ความโกรธแค้น ความผูกใจเจ็บ การกลั่นแกล้งรังแกทั้งหลาย

กรรมใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการเกื้อกูล ต่อกันและกันทั้งหลาย ยังเป็นไปเพื่อการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ สร้างความลำบาก หรือทุกขเวทนาทั้งต่อบุคคลอื่น ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย เบียดเบียนเอาต่อหมู่คณะ ต่อส่วนรวม ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ต่อธรรมชาติ ต่อโลกธาตุที่อยู่อาศัยทั้งหมดทั้งสิ้น ขอให้กรรมทั้งหลายจงเป็นอโหสิกรรมร่วมกัน นับตั้งแต่กาลบัดนี้เทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
DOWNLOAD MS-WORD
DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF for Kindle
DOWNLOAD บทขอขมากรรมทั้งหมด

No comments:

Post a Comment