Wednesday, August 31, 2016

บทขอขมากรรมที่เกี่ยวกับการศึกสงคราม โดยพระอาจารย์ มนตรี ปัญญาธโร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)
... สาธุ
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ

... กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าและครอบครัว ได้เป็นต้นเหตุ เป็นผู้ปลุกระดม ผู้ยุยงส่งเสริม ผู้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ให้การสนับสนุน จนก่อเกิดสงคราม ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ

... กรรมทั้งหลายทั้งปวง มีข้าพเจ้าและครอบครัว ได้เป็นผู้ส่งข่าวสาร ส่งข้อมูล เขียนข้อมูล บันทึกข้อมูล กระจ่ายข่าว สร้างข่าวเท็จ ประกาศข่าว ส่งมอบสารลับ สร้างรหัสลับ ส่งรหัสลับ จัดเก็บ ตรวจตราและควบคุมรหัสลับต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์และใช้ในการศึกสงคราม ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

... กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าและครอบครัว ได้เคยเป็นแม่ทัพนายกอง นายพล ผู้คุมทหาร เป็นครูฝึกทหาร เป็นผู้จัดทัพ ผู้สั่งการ ผู้รวบรวมพล ระดมกำลังและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนบุคคลให้ขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ ภายในกองทัพ และการเสนอตัวเองและบุคคลในครอบครัวให้เข้าร่วมกองทัพร่วมศึกสงคราม ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

... กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าและครอบครัว เป็นผู้จัดทำและปรุงอาหาร ผู้จัดหาเสบียงผู้ส่งเสบียง ผู้จัดเตรียมวัตถุดิบ ผู้ก่อไฟหาฟืน ทั้งที่เคยเป็นผู้ปล้นเสบียง เป็นผู้ให้การสนับสนุนวัตถุดิบ ที่ใช้ในการทำอาหารทั้งหมด เพื่อเลี้ยงกำลังพลในกองทัพ ที่ทำศึกสงครามและเข้าร่วมการศึกสงคราม ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

... กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าและครอบครัว ได้เข้าไปเป็นผู้ร่วมคิด ผู้วางแผน ได้เคยออกความคิด ชี้แนะ วางแผน ให้ความรู้ แนะนำ ในตำราพิชัยยุทธ และแนวทางในการทำค่ายกล กับดัก หลุมพลาง กับระเบิด ที่เอื้ออำนวย ในการศึกสงคราม ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

... กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าและครอบครัว ได้เคยเป็นทหารเวรยาม สั่งการ จัดเวรยาม เฝ้าคอยระวัง ให้สัญญาณ ส่งสัญญาณเตือนภัย ทั้งก่อนการศึกสงคราม ระหว่างการทำศึกสงคราม และหลังจากเสร็จศึกสงครามทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

... กรรมทั้งหลายทั้งปวง ข้าพเจ้าและครอบครัว เป็นผู้จัดสร้าง สั่งสร้าง ออกแบบแก้ไขแบบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สนับสนุนวัสดุ จัดหาจัดซื้อ หรือปล้นชิงวัสดุ ที่ใช้ทำอาวุธยุทโธปกรณ์ สถานที่คุมขัง เครื่องมือ ลงโทษลงทัณฑ์ เครื่องมือทรมาน เครื่องมือและสถานที่ประหาร เหล่านักโทษและเชลยศึกในการศึกสงคราม ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

... กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าและครอบครัว ได้จัดหา จัดซื้อ หรือปล้นชิง เฝ้าเลี้ยงฝึกสอน เป็นหมอรักษา ซึ่งช้างม้า วัว ควาย หรือจัดสร้าง ซ่อมบำรุง จัดซื้อ สั่งซื้อ ซึ่งยวดยานพาหนะ ที่ใช้ลำเลียงกำลังพล ขนส่งเสบียง ขนอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ในการศึกสงครามทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

... กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าและครอบครัว ได้ออกแบบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขแบบ จัดสร้าง สั่งสร้างหาวัสดุ ร่วมสร้างร่วมทำ ซึ่งค่ายทหาร สร้างที่พัก สร้างหอคอย กำแพงและประตูค่าย เป็นผู้สั่งทำ จัดหา จัดสร้าง ซึ่งคบไฟ คบเพลิง ไฟสัญญาณที่ใช้ในการศึกสงคราม ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

... กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าและครอบครัว เป็นผู้จัดทำ จัดหา ร่วมทำ ร่วมหา ร่วมมือให้ทุน สนับสนุน ในการบวงสรวง ดูฤกษ์ยาม สวดคาถา ร่ายมนต์ตรา บูชายันต์ ปลุกขวัญ สร้างขวัญ ให้กำลังใจ ให้ความฮึกเหิม เป็นผู้ตีกลอง ให้สัญญาณ ขับขี่ ยานพาหนะ ทำที่กำบัง หรือให้การทำนาย ที่เอื้อประโยชน์ ในการศึกสงคราม ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

... กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าและครอบครัว เคยเป็นผู้คิดคด ทรยศ ต่อบ้านต่อเมือง หรือทำสิ่งอันใดเพื่อช่วยเหลือ หรือเอื้อต่อข้าศึก ศัตรู ในการศึกสงคราม ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

... กรรมทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้า และครอบครัวได้เคยเผาบ้านเผาเมือง เผาวัดวา อาราม ศาสนสถาน สถานที่สำคัญ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สังเวชนียสถาน แก่งแย่ง ยึดครองยึดสถานที่ ยึดทรัพย์สิน ยึดอำนาจ เพื่อประโยชน์ในการศึกสงคราม ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

... กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าและครอบครัว ได้สร้างความโกรธแค้น ผูกพยาบาท อาฆาต กร่นด่า สาปแช่ง ผูกเวร จองเวร อันเนื่องมาจากการศึกสงคราม ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

... บัดนี้ข้าพเจ้าและครอบครัว ขอน้อมสำนึกในกรรมเหล่านั้น และกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวล จึงขอนอบน้อมต่อองค์มหาบารมี องค์คุณพุทธ มหาพุทธ พระปัจเจกพุทธ พระมหาปัจเจกพุทธ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ เหล่าผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย หน่อเนื้อพุทธางกูรทั้งหลาย และหลวงพ่อใหญ่โพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต ขอทุกๆ พระองค์ได้ทรงเป็นประธาน ในการประทานอภัยโทษกรรม ให้กรรมของหมู่เหล่าข้าพเจ้า โปรดเป็นอโหสิกรรม โปรดเป็นอภัยกรรม ในทุกกรณีกรรมและกรรมที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่กาลบัดนี้ ด้วยเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

-----------------------------
บทขอขมากรรมนี้ได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ มนตรี ปัญญาธโร ให้นำมาเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ได้ครับ

No comments:

Post a Comment