Monday, June 13, 2016

การขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมเกี่ยวกับการปิดบังพระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ 3 (DOWNLOAD)

เวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ 3 แล้ว สำหรับบทขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมเกี่ยวกับการปิดบังพระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ เพราะว่ากรรมเหล่านี้เป็นกรรมที่สำคัญที่สุด เรื่องอื่นไม่เท่าไหร่ แต่ถ้ากรรมปิดบังพระสัจธรรมแล้ว อย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึง แต่ถ้ากรรมบังพระสัจธรรมไม่มีแล้ว อย่างอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับ

บทขอขมากรรมเวอร์ชั่นนี้ถูกปรับปรุงเพื่อลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหากรรมในบางประเด็น จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกันมากขึ้น และเพิ่มประเด็นกรรมใหม่ ๆ ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงเข้าไป ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้จากญาติธรรมที่ติดต่อสนทนาธรรมเข้ามา อย่างเช่นกรณีกรรมที่ติดหนี้กรรมหนี้บุญคุณกับครูบาอาจารย์ กับเทพเทวาในภาคทิพย์ กรรมที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดวัดวาศาสนา ฯลฯ ซึ่งมันจะยาวขึ้นกว่าเวอร์ชั่น 2 พอสมควรและน่าจะครอบคลุมเกือบทุกประเด็นกรรมแล้วครับ

ท่านใดจะแนะนำให้คนที่เข้ามาเจอพระสัจธรรมใหม่ ๆ ก็แนะนำให้ขอขมากรรมด้วยบทนี้ก่อนอื่น เมื่อกรรมเปิดให้เดี๋ยวจะเข้าใจพระสัจธรรมไปเอง

และคำเตือนเหมือนเดิม เวลาขอขมากรรมก็ให้ขอขมากรรมไปด้วยสำนึกและยอมที่จะชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมอย่างหมดใจจริง ๆ อย่าคาดหวังตั้งเอากับการขอขมากรรม อย่าหวังในผลของมัน แล้วมันจะคลี่คลายไปเองครับ

-------------------------------------------

บทขอขมากรรมและชดใช้หนี้กรรมเกี่ยวกับการปิดบังพระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ 3

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ หมู่เหล่าอริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึง บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ได้เคยกระทำ หรือได้เคยพยายาม ในการกักขังหน่วงเหนี่ยว ปิดกั้นปิดบัง ขัดขวางฉุดรั้งผู้อื่น ให้ไกลห่างจากพระสัจธรรม ไม่ให้ตรงต่อพระสัจธรรม ไม่ให้บวช ไม่ให้สละ หรือขับไล่ให้ไกลห่างจากองค์มหาบารมี จากผู้โปรดสัตว์ จากคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จากวัดวาศาสนาทั้งหลาย

กรรมที่เคยหลงตีความผิด ๆ บิดเบือนเนื้อหา ใส่ร้ายป้ายสี ตำหนิติเตียน ดูถูกเหยียดหยาม ดูหมิ่นดูแคลน ประมาทปรามาสพาดพิง พร่ำบ่นก่นด่า เสียดสีกระแนะกระแหน กระทบกระเทียบ นินทาว่าร้าย
กรรมที่เคยเพิกเฉยเมินเฉย เคยวิพากษ์วิจัยวิจารณ์ เคยจับผิดจับถูก หรือปฏิเสธปฏิฆะ ลังเลสงสัย ต่อเนื้อหาพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ด้วยอคติแห่งตน ด้วยทัศนะแห่งตน ด้วยความอิจฉาริษยา ด้วยความพยาบาทอาฆาต เคียดแค้นชิงชัง ยึดถือเอาทิฏฐิของตน ในการใช้ชีวิตไปตามกรรม

กรรมที่เคยนำพา เคยล่อลวงหลอกลวง เคยสร้างความลังเลสงสัย เคยชักชวน เคยแทรกแซง เคยครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยวิถีญาณ ด้วยนิมิตร ด้วยภาพลวงตา ด้วยอำนาจจิตฤทธิ์เดช ด้วยการแปลงร่างสวมรอย เป็นองค์มหาบารมี หรือองค์คุณเบื้องสูง เพื่อหลอกลวงบิดเบือน ทำให้เข้าใจผิดในเนื้อหา ด้วยคำพูดคำสอน ตามทิฏฐิความเชื่อแห่งตน ที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม ด้วยอคติที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมี ที่มีต่อผู้โปรดสัตว์ หรือต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ต้องเข้าใจผิด ในเนื้อหาพระสัจธรรม ออกห่างจากพระสัจธรรม ออกห่างจากพระศาสนา ออกห่างจากองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จนไม่สามารถที่จะจบตาม ดับตามคำสอนขององค์มหาบารมีได้

กรรมที่เคยล้อเล่นล้อเลียน รบกวนรังควาญ ช่วงใช้ไหว้วาน หรือตีตนเสมอองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์อย่างไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลาย

กรรมที่เคยโกหกหลอกลวง ฉ้อฉลคดโกง ใช้เล่ห์เหลี่ยมมารยา ในการยั่วยวน ล่อลวงหลอกลวง กระทำการมิดีมิร้าย ต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยทำร้ายทำลาย เผาทำลาย ฉีกทำลาย สื่อพระสัจธรรม คำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลาย ด้วยความปฏิเสธปฏิฆะ หรือมุ่งกีดกันขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง การโปรดสัตว์ ขององค์มหาบารมี ของผู้โปรดสัตว์ หรือของคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ในทุกวิถีทาง

กรรมที่เคยทำบุญทำกุศล ด้วยความไม่เต็มใจ หรือบีบบังคับข่มขู่ผู้อื่น ด้วยความกลัว ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ ด้วยความหลอกลวง โปรยประโยชน์ ในการทำบุญทำกุศลทั้งหลาย

กรรมที่เคยถวายภัตตาหาร หรือน้ำที่มีกลิ่นเหม็น หรือบูดเสีย หรือปนเปื้อนสารพิษ หรือเชื้อโรค เคยวางยาพิษ ใช้สารเสพติด เล่นเล่ห์เพทุบาย เล่นเล่ห์กลมนต์ดำ ทำสเน่ห์ยาแฝด หรือกระทำคุณไสยมนต์ดำ ต่อพระสงฆ์ ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ หรือต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยนำพา ลูกหลานบริวารทั้งหลาย ไปข่มเหงรังแก ด่าทอ บีบคั้นกดดัน รบกวนรังควาน สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ก่อความวุ่นวาย เบียดเบียนทำร้ายทำลาย หรือขับไล่หมู่สงฆ์ องค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ ให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัย หรือปิดกั้นปิดบัง กีดกันขัดขวาง จนไม่สามารถทำกิจ ในการโปรดสัตว์ได้

กรรมที่เคยกระทำ หรือเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ ต้องแบ่งแยกแตกสามัคคีกัน หรือแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เป็นลัทธินิกาย จนพระสัจธรรม ถูกแบ่งแยกตัดทอน หรือบิดเบือนไปจากเนื้อหาเดิม

กรรมที่เคยใช้เล่ห์เหลี่ยมมารยา ในการยั่วยวน ล่อลวงพระสงฆ์ เพื่อล่วงเกิน ล่วงละเมิด หรือลอบผิดประเวณีกับพระสงฆ์ กับนักบวช จนเป็นเหตุให้ต้องเสื่อมจากเพศบรรชิตทั้งหลาย

กรรมที่เคยยักยอกเบียดบัง ฉ้อฉลคดโกง แย่งชิงทรัพย์สิน ของพระศาสนา ของหมู่สงฆ์ หรือของส่วนรวมทั้งหลาย เอาไปเป็นของตน เอาไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเอง และพวกพ้องเพียงฝ่ายเดียวโดยมิชอบ

กรรมที่เคยดื้อรั้นดื้อดึง โต้เถียงขัดแย้ง เอาชนะคะคาน ขับเคี่ยวแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น ทดสอบทดลอง ปฏิฆะขัดแย้ง เล่นคำยอกย้อน หรือ ยึดถือแต่ทิฏฐิมานะ หรือ ความคิดความเห็น ความเชื่อของตน จนเพิกเฉยเมินเฉย ต่อพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ปิดกั้นปิดบังตนเอง จากการรับฟังพระสัจธรรม ด้วยการเข้าสมาธิก็ตาม เอาแต่ตบะ ณาน ญาณก็ตาม เอาแต่ทิฏฐิความเชื่อ วิถีทาง หรืออุดมคติแห่งตน ไม่เปิดใจ ไม่เปิดอายตนะ เพื่อรับฟังพระสัจธรรมทั้งหลาย ตามความเป็นจริง

กรรมที่เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับการเผยแพร่ การพร่ำสอนผู้อื่น ในศาสตร์ต่าง ๆ ในสิ่งต่าง ๆ ในเนื้อหาต่าง ๆ ในวิถีวิธีการ ในวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งโดยตรง หรือมีส่วนร่วมแห่งกรรมนั้น ๆ ก็ตามที จนก่อให้เกิดความวกวน สาละวน ความหลงยึดติด ซึ่งไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม การเผยแพร่เนื้อหาธรรม หรือกิจกรรมทางศาสนา ที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม อันเป็นไปเพื่อโมหะตัณหาอุปาทาน ความศรัทธา ความหลงยึดติด อย่างงมงายทั้งหลาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม

กรรมที่เคยขัดขวาง การโปรดสัตว์ทั้งหลาย การสร้างบุญบารมีทั้งหลาย ขัดขวางการเทศนาธรรม หรือการสนทนาธรรมทั้งหลาย ที่เคยกระทำ ต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะกระทำด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยใจก็ตาม

กรรมที่เคยผูกมัดพันธนาการ ใช้แรงงาน ไหว้วานร้องขอ อธิษฐานขอ อ้อนวอนขอ หรือสร้างเงื่อนไขต่อรอง ในสิ่งที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ด้วยความไม่เหมาะไม่ควร จนกลายเป็นหนี้กรรม หนี้บุญคุณทั้งหลาย

กรรมที่เคยใช้อำนาจวาสนาบารมี ในทางที่ผิด จนก่อให้เกิดความวกวน ความสาละวน เกิดการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ ในหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย หรือใช้เพื่อประโยชน์แห่งตนเอง แห่งพวกพ้อง ไม่ได้เป็นไปเพื่อการโปรดสัตว์ อย่างกว้างขวาง

กรรมที่เคยบิดเบือน แอบอ้างตน ดัดแปลงหรือสวมรอย คำสอนแห่งองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ หรือคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ด้วยความเชื่อ ด้วยทิฏฐิคติแห่งตน ให้กลายเป็นคำสอนของตน ยกตนข่มท่าน หรือตีตนเสมอองค์มหาบารมี อวดอ้างองค์คุณเบื้องสูง จนก่อให้เกิดความหลงเข้าใจผิด ในเนื้อหาพระสัจธรรม ต่อผู้คนทั้งหลาย หรือกระทำไปเพื่ออวดอ้าง ในเกียรติยศชื่อเสียง ในความนับหน้าถือตา หรือเพื่อลาภสักการะแห่งตนก็ตามที

กรรมที่เคยครอบขันธ์ ใช้อำนาจจิตคุณวิเศษ ในการครอบงำแทรกแซงด้วยวิถีญาณ ครอบครองร่างผู้อื่น เพื่อการสร้างบารมี เพื่อสร้างมิจฉาศรัทธา ความยึดติด หรือการบำเพ็ญบารมีอย่างผิด ๆ จนก่อให้เกิดการเบียดเบียน ในกายในใจ ต่อผู้คนทั้งหลาย

กรรมที่เคยหลงหมกมุ่น หลงเคร่งเครียดจริงจัง หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่น ต้องหลงจริงจัง กับการยึดถือศีลพรต ยึดถือพระวินัย ยึดในข้ออรรถข้อธรรม ในข้อวัตรปฏิบัติ หรือคำสอนทั้งหลาย จนก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง โต้เถียงขัดแย้ง ด่าทอกับผู้อื่น ก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น จากการยึดถือนั้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม จนกลายเป็นกรรมปิดกั้นปิดบัง ต่อพระสัจธรรม

กรรมที่เคยอวดอ้างอุตริ คุณวิเศษ อภิญญา ตบะ ฌาน ญาณ ไสยศาสตร์ เดรัจฉานวิชา โหราศาสตร์ พุทธคุณ คุณพระรัตนตรัย แอบอ้างองค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ คุรุครูบาอาจารย์ หรือพระศาสนา เพื่อชื่อเสียงเกียรติยศ เพื่อลาภสักการะ เพื่อทรัพย์สินเงินทอง เพื่อหาเลี้ยงชีวิต เพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เพื่ออำนาจวาสนาบารมีทั้งหลาย และนำไปใช้ในทางที่ผิด จนก่อให้เกิดความหลงยึดติด หลงศรัทธา หลงใหลมัวเมาในหมู่ผู้คนทั้งหลาย

กรรมที่เคยหากินกับพระศาสนา เคยสร้าง เคยซื้อขายแลกเปลี่ยน รูปเหรียญพระเครื่อง รูปเคารพ เครื่องรางของขลัง หนังสือคำสอน หนังสือสวดมนต์ เพื่อการพานิชย์ทั้งหลาย เพื่อความศรัทธา ความยึดติดทั้งหลาย กรรมที่เคยค้าขาย เคยเล่นมหรสพ การละเล่นต่างๆ การพนัน การดื่มสุรายาเมา สิ่งเสพติดทั้งหลาย การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การผิดประเวณี การเสพเมถุน การทำคุณไสยมนต์ดำ ทำพิธีทางไสยศาสตร์ หรือใช้โหราศาสตร์ในการทำนายทายทัก ในบริเวณวัด ศาสนสถาน พุทธสถานทั้งหลาย

กรรมที่เคยกระตุ้นผู้คนทั้งหลาย ให้ทำบุญทำทาน ให้ถือศีล ให้ศึกษาธรรม หรือปฏิบัติธรรม ยึดในธรรม ด้วยความโลภ ในบุญทานทั้งหลาย ด้วยโมหะตัณหาอุปาทาน จนกลายเป็นพันธนาการยึดติด จนก่อให้เกิดกิเลสซ้อนธรรม เกิดความวกวน ในการปฏิบัติเอา ทำเอาทั้งหลาย หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง การทะเลาะเบาะแว้งในการยึดบุญทาน ยึดธรรมกับหมู่เหล่าอื่นทั้งหลาย

หนี้กรรมหนี้บุญคุณ และหนี้แรงงาน ทั้งหมดทั้งมวล ที่ได้เคยติดค้าง ต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ติดค้างต่อคำสอนทั้งหลาย  อันไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม ติดค้างต่อคำมั่นสัญญา หรือภาระกิจทั้งหลาย ที่เคยให้ไว้ต่อเทพเทวา ต่อครูบาอาจารย์ ทั้งในภาคทิพย์และภาคหยาบทั้งหลาย จนเป็นเหตุปิดกั้นปิดบัง ความสว่างไสว ปิดกั้นปิดบังต่อการโปรดสัตว์ อย่างกว้างขวาง ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย

กรรมใด ๆ ที่เคยกระทำผิด ประมาทพลาดพลั้ง ต่อคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณ แห่งพระรัตนตรัยทั้งหลาย ต่อองค์คุณเบื้องสูง องค์มหาบารมี ต่อพระอริยสงฆ์ อริยเจ้าทั้งหลาย ในการขัดขวาง ปิดกั้นปิดบัง กักขังหน่วงเหนี่ยว ทำร้ายทำลาย รวมถึงอกุศลกรรม ทั้งหมดทั้งมวล ที่ได้เคยกระทำ ในการกีดกันขัดขวางผู้อื่น ต่อพระสัจธรรม ต่อการโปรดสัตว์ ต่อการสละ ต่อการบวช การบรรพชาของผู้อื่นทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึง บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลาย ทรงเป็นประธาน ยกโทษและอโหสิกรรม ทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึง บริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ในองค์มหาบารมีทั้งหลาย ในตัวบุคคลอื่นทั้งหลาย ในครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติ ในชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหลาย ในลาภสักการะทั้งหลาย ในความหวงห่วง ที่มีต่อผู้อื่น และบริวารทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ความดื้อรั้นดื้อดึงแห่งตน ในความอิจฉาริษยา ในความพยาบาทอาฆาตแค้นทั้งหลาย ในปัญญาทั้งหลาย ในคติ-อคติทั้งหลาย ในตำแหน่งหน้าที่ ในอุดมการณ์ ในอุดมคติทั้งหลาย ในวิถีวิธีการ ในแนวทางทั้งหลาย ในหลักปรัชญา ในความเชื่อแห่งตน ในจารีต กฎข้อบังคับทั้งหลาย ในคำสาปแช่ง ในคำสัตย์สาบาน ในคำมั่นสัญญาทั้งหลาย ตัณหาในบุญกุศล หรือ อธิวาสนาบารมีทั้งหลาย ตัณหาในความอยากดีอยากเด่น ทั้งทางโลกและทางธรรม ในคุณวิเศษ ในอำนาจจิตฤทธิ์เดชทั้งหลาย ในอภิญญา ตบะ ณาน ญาณ อันส่งเสริมโมหะตัณหาอุปาทาน ที่ขัดต่อเนื้อหาพระสัจธรรม การปล่อยการวางทั้งหลาย
ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย หนี้บุญคุณทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วน ในการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

No comments:

Post a Comment