Tuesday, November 3, 2015

การอธิษฐานปิดอบายภูมิ (มีไฟล์ให้ DOWNLOAD)

หลายคนคงเคยอธิษฐานปิดอบายภูมิกันไปบ้างแล้วที่วัดร่มโพธิธรรม ซึ่งการอธิษฐานเช่นนี้ก็ไม่ใช่การอธิษฐานขอหรือ อธิษฐานเอาแต่อย่างใด แต่มันเป็นการสละที่มีองค์มหาบารมีทรงรองรับอยู่ เพื่อปิดทางไม่ให้เราหลงทำกรรมจนต้องลงอบายภูมิ อันจะเป็นภาระให้องค์มหาบารมีต้องตามไปโปรดอีก

ดวงจิตแต่ละดวงที่ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์นั้น ล้วนแล้วแต่มีบุญกรรมติดตัวมาทั้งนั้น บ้างก็มีบารมีมาก บ้างก็มีวิบากกรรมมาก บ้างก็เพิ่งขึ้นมจากนรกภูมิ บ้างก็เพิ่งลงมาจากสวรรค์ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนแล้วแต่มีกรรมเบื้องหลังมาทั้งนั้น

ผู้ที่มีโอกาสก่อกรรมจนต้องลงนรกนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มีบารมีมาก หรือมีกุศลกรรมติดตัวมามากแต่ยังไม่หมดซึ่งโมหะตัณหาอุปาทาน อันเป็นเหตุเป็นเชื้อที่จะพาให้ใช้อำนาจวาสนาบารมี ใช้กุศลกรรมที่มีติดตัวมาไปก่อกรรมทำเข็ญ เบียดเบียนสัตว์โลกไปสู่อบายภูมิในภายภาคหน้าได้อีก

บุญบารมี อธิวาสนาบารมีทั้งหลายที่มีมากๆนั้น หากไม่นำไปใช้ในการโปรดสัตว์หรือเกื้อกูลสังสารวัฏ เกื้อกูลพระศาสนา มัวแต่เอาไปใช้เพื่อตนเอง เพื่อพวกพ้อง ที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นทุกข์โทษทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพราะตามกฎแห่งกรรมแล้ว เอาไปมากก็ต้องชดใช้มาก และเมื่อนำไปใช้ในการก่อการเบียดเบียนตั้งเอามากๆ ก็จะตกล่วงสู่อบายภูมิได้

แต่หากนำบุญกุศลหรือบารมีที่ได้รับไปโปรดสัตว์แล้ว บารมีที่มีมาก ก็จะเป็นประโยชน์แก่โลกธาตุ สังสารวัฏโดยรวม และจะเข้าสู่เนื้อหาแห่งการโปรดสัตว์ต่อไป

ส่วนพวกที่ขึ้นจากอบายภูมิ บางส่วนก็สำนึก เข็ดขยาด และโดนวิบากเล่นงานจนหงอออกฤทธิ์ไม่ได้มาก บางส่วนก็ยังมีเชื้อกรรมเหลือขึ้นมาก่อกรรมทำเข็ญต่อในลักษณะเดิมๆ อาจจะต้องลงไปปรับทัศนคติในนรกอีกสักรอบก่อนจะเข้าที่เข้าทาง

การอธิษฐานปิดอบายภูมิจะมีเนื้อหาสองส่วนคือ การประกาศสละประกาศถอนความหลงยึดติดในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในบุญบารมีทั้งหลาย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจะเป็นเหตุเป็นเชื้อที่จะนำพาไปก่อกรรมทำเข็ญในอนาคตได้อีก ถวายคืนสู่องค์มหาบารมี สู่มหาสุญญตา ให้ท่านจัดสรรให้เอง ส่วนที่สองคือการอธิษฐานปิดวิถีที่จะนำบุญบารมีไปใช้ในทางที่ผิดให้หมด เนื้อหาใดๆ หรือวิถีวิธีการใดๆที่จะนำพาให้ไปใช้บุญบารมีในทางที่ผิด ในทางที่เบียดเบียนก่อวิบากกรรม ก่ออกุศลกรรมแก่เพื่อนร่วมโลกหรือสังสารวัฏทั้งมวล กรรมที่จะเป็นเหตุให้ก่อความวกวนแก่ธาตุขันธ์ของทุกชีวิต ก็ขอให้ทำไม่ขึ้น ซึ่งการอธิษฐานเช่นนี้ ไม่ใช่การอธิษฐานขอ แต่เป็นการสละหนทางสู่อบายภูมิเสีย ให้องค์มหาบารมีทั้งหลายช่วยปิดทางไม่ให้สามารถทำชั่วทำเลวสร้างความเดือดร้อนให้กับสังสารวัฏได้

ส่วนใครที่อธิษฐานขออะไรดีๆเข้าตัวนั้น ก็ขอเตือนไว้เลยว่า องค์มหาบารมีท่านไม่เคยบันดาลให้ในสิ่งที่จะนำพาให้หลงไปก่อกรรมสร้างกรรมจนต้องวนเวียนในสังสารวัฏอีก พวกที่บันดาลให้ร่ำให้รวยให้หลงได้นั้นก็มีแต่พวกเทวดาที่ยังหลงสร้างบุญบารมี ด้วยการดลบันดาลผลให้ผู้คนทั้งหลายอยู่ ซึ่งแม้จะได้ไปตามคำอธิษฐาน แต่ก็เป็นหนี้กรรมที่ต้องมาชดใช้กันในภายหลังทั้งนั้น เพียงแต่ตอนใช้กรรมนั้นไม่มีใครรู้ตัวหรอกว่า เป็นหนี้เวรหนี้กรรมที่มาจากการอธิษฐานเอาทั้งนั้น

ถ้าใครยังลังเลที่จะอธิษฐานปิดอบายภูมิ ก็ควรจะเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงด้วยว่า ไม่มีใครเอาอะไรไปจากสังสารวัฏนี้ได้แม้แต่คนเดียว ขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังเอาอะไรไปไม่ได้เช่นกัน พระองค์ท่านลงมาเพียงแค่ประกาศพระสัจธรรม นำพาผู้คนให้ออกจากโลกแห่งความอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานี้เสีย นี่แหละคือความเป็นจริงของสังสารวัฏ คือมายาความวนเวียนและเอาอะไรไปไม่ได้เลย การปิดอบายภูมินั้นเป็นวิธีที่จะปิดทางลำบากให้ จะได้ไม่ต้องไปวนเวียนทุกข์ทรมานยาวนานอีกต่อไป

การอธิษฐานปิดอบายภูมินั้นไม่ได้ทำให้ใครจน ไม่ได้ถูกตัดรอนบารมี เพียงแต่คำอธิษฐานจะทำงานก็ต่อเมื่อมีเหตุให้หลงไปสร้างกรรมเบียดเบียน สร้างความเดือดร้อนวกวนให้กับสรรพชีวิตอื่นนั่นแหละ ก็จะทำให้กรรมนั้นไม่สำเร็จลุล่วง หรือทำไม่ขึ้นไปเอง

ท่านใดจะอธิษฐานปิดอบายภูมิ ก็ให้อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อประกาศถอนความหลงยึดติด ความหลงตั้งเอาเสียด้วย ตัวตัณหาที่จะพาพุ่งไปข้างหน้าเพื่อก่อกรรมทำเข็ญก็จะค่อยๆหมดไปเอง

บทอธิษฐานปิดอบายภูมิ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ขอน้อมน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ หมู่เหล่าอริยเจ้าอริยสงฆ์ทั้งหลาย องค์คุณแห่งหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกหมุ่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงตั้งเอาทั้งหลาย ความหลงยึดติดทั้งหลาย ในความห่วงหวง ความผูกพันทั้งหลาย ในตัณหาทั้งหลาย ในผู้คนทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในวัตถุสิ่งของ ในทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ในผลประโยชน์ทั้งหลาย ในการขับเคี่ยวแข่งขัน เอาแพ้เอาชนะทั้งหลาย ในอธิวาสนาบารมีทั้งหลาย ในบุญกุศลทั้งหลาย ตัณหาในความดีทั้งหลาย ตัณหาในบุญกุศลทั้งหลาย ความทะยานอยากทั้งหลาย ความเห่อเหิมอหังการทั้งหลาย ความลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมาในผัสสะอายตนะทั้งหลาย ในกามคุณทั้งหลาย ในโลกียวิสัยทั้งหลาย ในจริตราคะทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะทั้งหลาย ในความอิจฉาริษยาทั้งหลาย ในความเย่อหยิ่งจองหอง เหิมเกริมอหังการทั้งหลาย ความทะยานอยากทั้งหลาย ในความพยาบาทอาฆาตจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ในคำสาปแช่ง คำสาบานทั้งหลาย

ขอประกาศสละ ประกาศถอน ตัณหาความอยากดีทั้งหลาย ไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรม ความยึดติดในเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหลาย

และสิ่งใดก็ตามที่จะเป็นเหตุ เป็นเชื้อ เป็นปัจจัย เป็นโอกาส เป็นวิถีทาง หรือช่องทางที่จะนำไปสู่อบายภูมิทั้งหลาย นำไปสู่การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ การฉวยโอกาสอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอื่น การบีบคั้นกดดันผู้อื่น การสร้างทุกขเวทนา ก่อกรรมทำเข็ญให้กับผู้อื่น หรือสรรพชีวิตอื่นๆ การทรมาน การเข่นฆ่าประหัตประหาร การรบราฆ่าฟันกัน การแก่งแย่งชิงดี การทะเลาะเบาะแว้ง การชิงดีชิงเด่น การแย่งชิงผลประโยชน์ทั้งหลาย การกอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ การทุจริตฉ้อฉลคดโกงทั้งหลาย การเบียดบังเอาผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งหลาย หรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้อื่นต้องลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมา ในโลกียธรรม ในโลกียวิสัย ในกามคุณทั้งหลาย ในความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในความจมแช่นอนเนือง ในความเกียจคร้านทั้งหลาย ความหลงวกวนในการปรุงแต่งทั้งหลาย ในมายาคติทั้งหลาย ในอคติทั้งหลาย ในอุดมการณ์ ในสุรายาเมา หรือสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลาย

การคิดร้าย มุ่งทำร้ายทำลายต่อพระสัจธรรม ต่อองค์มหาบารมี ต่อคุรุครูบาอาจารย์ ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อสิ่งมีคุณและผู้มีคุณทั้งหลาย และสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้อื่นต้องติดขัดข้องคา จมอยู่ในทุกข์โทษทั้งหลาย หรือตกล่วงลงสู่อบายภูมิทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลอันจะนำไปสู่อบายภูมิเหล่านี้ แห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย จงไม่สัมฤทธิ์ผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังตั้งเอา ขอให้มีอุปสรรคขัดขวางจนต้องล้มเลิกไปในที่สุด

สิ่งใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำ เพื่อการคลี่คลายสว่างไสวแห่งดวงจิตดวงใจของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นไปเพื่อการสละละวาง ตรงต่อพระสัจธรรมเป็นแบบอย่าง เป็นไปเพื่อความเสียสละ ความเกื้อกูลแก่สังสารวัฏทั้งมวล เป็นไปเพื่อสลายความขัดแย้ง สลายโมหะตัณหาอุปาทาน ความติดขัดข้องคาในดวงจิตดวงใจแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นไปเพื่อการโปรดสัตว์ เพื่อเกื้อกูลต่อการโปรดสัตว์แห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย เพื่อเกื้อกูลต่อพระสัจธรรม และพระศาสนา ขอให้จงสัมฤทธิ์ผล ราบรื่น ไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องไม่คาในทุกประการเทอญ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรม ที่มีต่อเจ้ากรรมนายเวร ต่อผู้มีคุณ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ด้วยอธิวาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ความไม่ยึดติดทั้งหลาย ด้วยการสละ ด้วยการบวช ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวร บริวารทั้งหลาย ผู้มีคุณทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้มีส่วนในอธิวาสนาบารมี และการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

DOWNLOAD บทอธิษฐานปิดอบายภูมิ ms-word
DOWNLOAD บทอธิษฐานปิดอบายภูมิ pdf
DOWNLOAD บทขอขมากรรมทั้งหมด

No comments:

Post a Comment