Tuesday, October 6, 2015

สัจธรรมจาก Facebook#65

เนื่องในวาระดิถีปีใหม่สมมตินี้
ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขที่มันเป็นเช่นนั้นเอง
ความสุขที่ไม่ต้องดิ้นรนแสวงหา
ความสุขที่ไม่ต้องไปสนองกิเลสตัณหาใดๆ
ความสุขที่สงบรำงับจากโมหะอุปาทานแห่งตน
ความสุขที่ไม่ต้องมีเราหรือใครเข้าไปเสพ
ความสุขที่ไม่ต้องมีเราเข้าไปขัดแย้งกับสิ่งที่มันเป็นเช่นนั้นเอง
ความสุขที่นอกเหนือเหตุปัจจัยทั้งปวง
ความสุขที่นอกเหนือความสุขและความทุกข์ใดๆในโลกนี้
เป็นความสุขที่ไม่ขึ้นกับกาลเวลาหรือสถานการณ์ใดๆเลย
ขอให้ทุกท่านสว่างไสวในสัจธรรมโดยทั่วกัน

For this new year 2015
I bless you for happiness as it is.
Happiness you don't have to seek for.
Happiness you don't have to fill your heart or your passion with.
Happiness from silencing of desire and ego.
Happiness you don't have to take.
happiness you don't have to oppose or fighting for it.
Happiness beyond any kind of causes and effects.
Happiness beyond any kind of happiness or sufferings.
Happiness beyond occasions or situations.
Bless you all for the enlightenment of the truth.
(rombodhidharma.net)

--------------------------------------------------------------------

โดยเนื้อหาของการบวชที่แท้จริงนั้น
ไม่เนื่องด้วยเพศ ไม่เนื่องด้วยวัย
ไม่เนื่องด้วยความพิการทางร่างกาย
ไม่เนื่องด้วยรูปแบบในเชิงสมมติใดๆ
ไม่เนื่องด้วยกฎเกณฑ์ ข้อจำกัด หรือข้อห้ามใดๆ
และไม่เนื่องด้วยลักษณาการแห่งกรรมหรือวิบากกรรมใดๆ

เพราะการบวชที่แท้จริงนั้นก็คือการสละ
สละตัวมันเอง สละความหลงยึดติดในธาตุธรรมต่างๆ
สละความหลงซ้อนในธาตุธรรมทั้งหลายที่หยิบยืมมาใช้เพียงชั่วคราว
อันเป็นเหตุแห่งกิเลสตัณหาอุปาทาน และภพชาติที่ยืดยาวออกไป
โดยไม่มีความหมายอะไรอื่นอีกเลยนอกจากกรรมและวิบากแห่งกรรม

เมื่อคลายออกจากความหลงในมายาแห่งธาตุธรรมทั้งหลายแล้ว
เธอก็จะได้เข้าใจความเป็นจริงด้วยตัวเองว่า...
ไม่มีสาระและความหมายอื่นใดในโลกนี้ควรค่าแก่การต่อภพต่อชาติของเธอเลย
เพราะมันมีเพียงแต่โมหะตัณหาอุปาทานในกรรมและวิบากแห่งกรรมเท่านั้นเอง
(rombodhidharma.net)

-------------------------------------------------------------------

ไม่ต้องพยายามที่จะทำตัวให้กว้างขวางอะไรแบบไหน
เพราะความกว้างขวางแบบนั้นก็ยังมีข้อจำกัดในตัวเองอยู่
ก็ว่างไว้ไม่ซ้อนธรรมนั่นแหละ มันจะกว้างขวางไร้ขอบเขตออกไปเอง
(rombodhidharma.net)

----------------------------------------------------------

เธอทั้งหลายไม่สามารถที่จะทำนุบำรุงพระศาสนาด้วยการประนามด่าทอผู้อื่น
เธอทั้งหลายไม่สามารถที่จะฟื้นฟูพระศาสนาด้วยการกำจัดคนทุศีลออกไป
เธอทั้งหลายไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพระศาสนาด้วยการจับผิดจับถูกผู้ใด
เธอทั้งหลายไม่สามารถที่จะแสดงสัจธรรมความเป็นจริงได้ด้วยการเปิดโปงผู้อื่น
สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นสังสารวัฏแห่งกรรมที่ไม่จบสิ้น
และไม่ตรงต่อเนื้อหาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้
แล้วเธอทั้งหลายจะบำรุงพระศาสนาเช่นไร
ในเมื่อเธอยังไม่แจ้งในพระสัจธรรมเสียเอง

เธอทั้งหลายสามารถที่จะทำให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้
ด้วยการตรงต่อเนื้อหาแห่งพระศาสนา
ด้วยการตรงต่อเนื้อหาแห่งพระสัจธรรม
ด้วยการปลง การวาง ในตัวมันเอง ยอมสลายโมหะตัณหาอุปาทานเสียเอง
เป็นแบบอย่างที่นอกเหนือธรรมทั้งปวงไปเสียเอง

นี่แหละคือการทำให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง
ด้วยการแสดงพระสัจธรรมความเป็นจริงให้ประจักษ์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการคลี่คลายสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ตรงต่อพระสัจธรรมเสียเอง
เปลี่ยนผู้ทุศีลให้หมดความทุศีล เปลี่ยนอลัชชีให้หมดความเป็นอลัชชี
เปลี่ยนบุคคลตัวตนทั้งหลายให้หมดความเป็นบุคคลเราเขา
สลายความเป็นสังสารวัฏสาละวนให้สงบรำงับตามเนื้อหาพระสัจธรรม
ไม่ใช่การใช้โมหะอุปาทานส่วนตน ไปด่าทอตอกย้ำในโมหะอุปาทานของผู้อื่นซ้ำลงไปอีก


No comments:

Post a Comment