Tuesday, August 18, 2015

บทขอขมากรรมรวม (18 ส.ค.58)

หลังจากเขียนบทขอขมากรรมมาหลายเรื่อง วันนี้ขอเขียนบทขอขมากรรมรวมบ้าง เรียกว่าแทบจะรวมทุกกรณีกรรมเท่าที่ระลึกได้กันเลยทีเดียว ซึ่งเนื้อหายาวมาก ท่านใดมีเวลาก็ขอขมากรรมตามนี้ ถ้าไม่มีเวลาก็เอาสั้นๆเฉพาะกรณีกรรมที่กำลังประสบอยู่ก็ได้ครับ เขียนเอาไว้ให้เป็นทางเลือก (ผมลองพูดตามแบบเร็วๆ จบที่ประมาณ 17 นาที) ที่ด้านล่างจะมีไฟล์เอกสารให้ดาวนโหลดไปพิมพ์กันเองนะครับ

บทขอขมากรรมรวม (18 ส.ค.58)

(บอกกล่าว)ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่าน้อมใจขอขมากรรมและประกาศสละ ประกาศ ถอน ชดใช้หนี้กรรมโดยพร้อมเพรียงกัน นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

หมู่เหล่าแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ตั้งแต่อเวจีมหานรก จนถึงพรหมโลก รวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม ในทุกๆเขตแดน ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณรัตนตรัย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ พระอริยสงฆ์ พระอริยเจ้า และอริยบุคคลทั้งหลาย องค์คุณแห่งหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต ทรงเป็นประธาน ในการขอขมากรรม และอโหสิกรรมในกรรมทั้งหมดทั้งมวล

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ได้เคยทำร้ายทำลาย ได้เคยเข่นฆ่าพยาบาท ได้เคยจองเวรจองกรรม ได้เคยเอารัดเอาเปรียบ ได้เคยกดขี่ข่มเหง ซึ่งกันและกัน

กรรมใดๆที่ได้เคยปิดกั้นปิดบัง กักขังหน่วงเหนี่ยว ฉุดรั้งขัดขวาง ล่อลวงผู้อื่น ไม่ให้ตรงต่อสัจธรรม กีดกันให้ไกลห่าง ไม่ให้ได้พบพระสัจธรรม ไม่ให้ได้พบองค์มหาบารมีทั้งหลาย คุรุครูบาอาจารย์ และผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย

กรรมใดๆที่เคยหลงลังเลสงสัย วิตกวิจัยวิจารณ์ ประมาทปรามาสพาดพิง หรือเพิกเฉยเมินเฉย ต่อพระสัจธรรม แห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย และยึดเอาทิฏฐิแห่งตนเป็นใหญ่

กรรมที่เคยด่าทอวัดวาศาสนาทั้งหลาย กรรมที่เคยดูถูกเหยียดหยาม ลบหลู่ดูหมิ่น พร่ำบ่นก่นด่า จ้วงจาบ ตำหนิติเตียน สาปแช่ง ใส่ร้ายป้ายสี ดื้อรั้นดื้อดึง ต่อล้อต่อเถียง บิดเบือนหักล้าง ปฏิเสธปฏิฆะ ทำให้เสื่อมศรัทธา ต่อพระสัจธรรม ดัดแปลงเนื้อหาพระสัจธรรม หรือคำสอนขององค์มหาบารมี ของคุรุครูบาอาจารย์ ของผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยทำลาย หรือทิ้งสื่อพระสัจธรรมทั้งหลาย ทำลายรูปปั้นรูปเหมือนแห่งองค์พุทธะ มหาบารมี หรือปิดบังอำพราง ไม่ให้ผู้อื่นได้พบเห็นสักการะบูชา ทำลายสื่อคำสอนขององค์มหาบารมี ของคุรุครูบาอาจารย์ และผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

กรรมที่เคยยึดติด เคยห่วงหวงในอธิวาสนาบารมี ในบุญกุศลทั้งหลาย ในทานทั้งหลาย หรือเอาอธิวาสนาบารมีที่ได้รับ ไปใช้ในทางที่ผิด ใช้บารมีเพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้อง เพื่อสร้างอุปาทานในหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ได้เป็นไปเพื่อการเกื้อกูล และการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยบีบคั้นกดดัน ขับไล่ไสส่ง องค์มหาบารมี คุรุครูบาอาจารย์ ผู้โปรดสัตว์ พระสงฆ์หรือนักบวชทั้งหลาย ให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัย ที่หนึ่งที่ใดก็ตาม

กรรมที่เคยทำร้ายทำลาย เคยวางยาพิษ เคยกลั่นแกล้งรังแก เคยโกหกหลอกลวง เคยกีดกันขัดขวาง การโปรดสัตว์ แห่งองค์มหาบารมี คุรุครูบาอาจารย์ ผู้โปรดสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยทำลาย เคยฉ้อโกง เคยเบียดบังเอา ต่อ องค์มหาบารมี ต่อรูปเคารพแห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อพุทธสถาน วัดวาอาราม ศาสนสถาน สมบัติของพระศาสนาทั้งหลาย ของๆสงฆ์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับพุทธพานิชย์ การหากินกับองค์มหาบารมี กับพระศาสนา การหาผลประโยชน์จากพระสัจธรรม จากวัดวาอาราม จากคุรุครูบาอาจารย์ จากคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลาย หรือจากรูปเคารพรูปเหมือนแห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย

กรรมที่เคยพร่ำสอนผู้อื่น หรือเผยแพร่ธรรม ที่ผิดไปจากเนื้อหาพระสัจธรรม แห่งองค์มหาบารมีทั้งหลาย จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเคยเอาพระสัจธรรมไปย่ำยีบีฑาผู้อื่น เอาชนะคะคานและกดข่มผู้อื่น

กรรมที่เคยเลือกโปรดสัตว์ หรือละเว้นการโปรด ตามคติ-อคติแห่งตน

กรรมที่เคยกีดกันขัดขวาง การสร้างบุญบารมี การทำบุญทำกุศลของบุคคลอื่นทั้งหลาย กรรมที่เคยอธิษฐานขอพร ร้องขอในสิ่งที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมทั้งหลาย กรรมที่เคยอธิษฐานตั้งเงื่อนไขกำกับในบุญทานบารมีทั้งหลาย

กรรมที่เคยน้อมนำเอาบารมีจากคุณรัตนตรัย จากอธิวาสนามหาบารมี นำไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อสนองกิเลสตนเอง และกิเลสของบุคคลอื่นทั้งหลาย มิได้เป็นไปเพื่อความสว่างไสวร่วมกัน ในหมู่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย

กรรมที่เคยประมาทล่วงเกิน ล่วงละเมิด ด้วยกาย วาจา ใจ การด่าทอ ดูถูกดูหมิ่น พร่ำบ่นก่นด่า กระทำผิดต่อคุณรัตนตรัยทั้งหลาย ต่อพุทธบัญญัติทั้งหลาย ต่อพระวินัยทั้งหลาย ต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ต่อองค์พุทธะ องค์มหาพุทธะ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ ต่อพระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย ต่อหมู่สงฆ์ทั้งหลาย ต่ออริยเจ้าอริยสงฆ์ทั้งหลาย ต่อพุทธสาวก พุทธสาวิกา ต่อพุทธบริษัท ต่อหน่อเนื้อพุทธางกูรทั้งหลาย ต่อต่อคุณศีล คุณธรรมทั้งหลาย ต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย ต่อนักบวชทั้งหลาย ต่อสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ต่อพระศาสนา ต่อวัดวาอารามทั้งหลาย ต่อผู้มีคุณทั้งหลาย ต่อคุณบิดามารดาทั้งหลาย ต่อคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อบุคคลต้องห้ามทั้งหลาย ต่อพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์

กรรมที่เคยตอกย้ำ ในการรู้การเห็น การนึกการคิด ในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลาย ในคติ-อคติทั้งหลาย ในความเชื่อ ในความศรัทธาทั้งหลาย ในค่านิยมอุดมการณ์ทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะทั้งหลาย ในความดื้อรั้นดื้อดึงทั้งหลาย ในความลังเลสงสัยทั้งหลาย ในปัญญาทั้งหลาย ในจริตราคะ ในอารมณ์กรรม ในกรรมอนุสัยทั้งหลาย ในความหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญทั้งหลาย การพร่ำบ่นก่นด่า การตำหนิติเตียน การดูถูกเหยียดหยาม การตอกย้ำซ้ำเติม การวิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ทั้งหลาย ความอิจฉาริษยาทั้งหลาย การประนามหยามเหยียด การประจานผู้อื่นต่อสาธารณะทั้งหลาย จนเป็นเหตุให้เกิดการกระทบกระทั่ง ตึงเครียดกดดัน การแตกแยกแตกสามัคคี และเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องวกวนตอกย้ำในธาตุธรรมทั้งหลาย หรืออับจนหนทางในที่สุด

กรรมที่เคยพร่ำสอนผู้อื่นในการปฏิบัติ หรือกรรมที่เคยปฏิบัติธาตุปฏิบัติขันธ์ ปฏิบัติเอาอภิญญา ตบะ ฌาน ญาณ สมาธิ สติ หรือคุณวิเศษทั้งหลาย จนก่อให้เกิดการตอกย้ำ ความวกวน เป็นกรรมซ้อนธาตุซ้อนขันธ์ เป็นกรรมซ้อนธรรม ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรม กรรมที่เคยหลงบำเพ็ญในธรรมทั้งหลาย

กรรมที่เคยตอกย้ำ ในความนอนเนืองจมแช่ ในสภาวะหนึ่งสภาวะใด ในความเกียจคร้านทั้งหลาย ในความง่วงเหงาหาวนอน ซึมเซาทั้งหลาย ในความหมกมุ่นมัวเมา แห่งสภาวะกายและใจ ในการละเล่นทั้งหลาย หรือสรรพสิ่งทั้งหลาย จนกลายเป็นความเหนียวหนืดในจริตราคะทั้งหลาย

กรรมที่เคยใช้แรงงานผู้อื่นจนเกินความจำเป็น เบียดเบียนหาผลประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบอย่างไร้ความเมตตาปราณี จนก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและทุกขเวทนา ทั้งทางกายทางใจทั้งหลาย

กรรมที่เคยทำแท้ง หรือมีส่วนในการทำแท้งฆ่าชีวิตทั้งหลาย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม กรรมที่เคยฆ่าตัวตาย หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องฆ่าตัวตาย

กรรมที่เคยทรมานเบียดเบียนผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ การข่มขืนขืนใจ การรุมทำร้าย การประชาทัณฑ์ การเข่นฆ่าประหัตประหารผู้อื่น การวางยาพิษ การวางเพลิง การลอบฆ่า การฆาตกรรมอำพราง การกักขังหน่วงเหนี่ยว การจองจำพันธนาการผู้อื่นทั้งหลาย ทั้งที่กระทำด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำก็ตาม กรรมที่เคยก่ออาชญกรรมทั้งหลาย กรรมที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น

กรรมที่เคยทำร้ายทำลาย แทรกแซง ยุยงส่งเสริม หรือเป็นเหตุให้ครอบครัวอื่น ต้องแตกแยก ผิดใจกัน หย่าร้างแยกทางกัน กรรมที่เคยล่วงละเมิด ผิดประเวณีต่อสามี ภรรยา หรือลูกหลานของผู้อื่น การคบชู้ทั้งหลาย กรรมที่เคยบีบคั้นกดดัน ตำหนิติเตียน จับผิดจับถูก นินทาว่าร้าย หรือกักขังหน่วงเหนี่ยว ทรมานคนในครอบครัวทั้งหลาย

กรรมที่เคยกระทำคุณไสย กระทำของใส่ผู้อื่น หรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำแทนก็ตาม การสะกดจิต กรรมที่เคยเล่นเล่ห์กลมนต์ดำ สเน่ห์ยาแฝด ใช้เวทมนต์ในการกักขังจิตญาณอื่น เพื่อใช้งานในทางมิชอบ กรรมที่เคยทรงเจ้าเข้าผี ดูฤกษ์ดูโชคชะตา หลอกลวงเอาทรัพย์สินจากผู้อื่น สร้างมิจฉาศรัทธา สร้างอุปาทานความยึดติด ความงมงายให้เกิดแก่ผู้คนทั้งหลาย

กรรมที่เคยใช้อำนาจจิตทั้งหลาย ในการแทรกแซง เบียดเบียน ทำร้ายทำลายในดวงจิตดวงใจของบุคคลอื่นทั้งหลาย ในชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เคยใช้อำนาจตบะ ฌาน ญาณ สติ สมาธิ อภิญญาทั้งหลาย ในการแทรกแซง ในการสร้างไสยศาสตร์ อวิชชา เล่ห์กลมนต์ดำ เข้าครอบงำสรรพชีวิต หรือบุคคลอื่นทั้งหลาย หรือมุ่งทำร้ายทำลายก็ตาม หรือมุ่งให้เกิดความหลงใหลมัวเมาต่อตนเองหรือบุคคลอื่นทั้งหลาย หรือเพื่อลาภสักการะแห่งตนก็ตาม

กรรมที่เคยฉ้อฉลคดโกง ยักยอกเบียดบัง การลักขโมย การปล้นจี้ หลอกลวง บีบบังคับข่มขู่เอา ในทรัพย์สินเงินทอง หรือของมีค่าทั้งหลายจากผู้อื่น กรรมที่เคยเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เรื่องค่าจ้างแรงงานทั้งหลาย เรื่องทรัพย์สมบัติทั้งหลาย เรื่องมรดกทั้งหลาย กรรมที่เคยผิดต่อเงื่อนไข ข้อตกลงกับผู้อื่นทั้งหลาย กรรมที่เคยเรียกร้องหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม กรรมที่เคยใช้อำนาจหน้าที่การงาน เบียดบังหาผลประโยชน์ใส่ตนโดยมิชอบ

กรรมที่เคยล่วงละเมิด ที่เคยฉ้อฉลหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ที่เคยกระทำผิด ต่อสาธารณะทั้งหลาย ต่อสมบัติส่วนรวม ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ต่อแว่นแคว้นดินแดนใดก็ตาม นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กรรมที่เคยวางยาพิษ ใช้สารพิษ เคยทำร้ายทำลายต่อพระแม่ธรณี ต่อพระแม่คงคา ต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทั้งหลาย

และกรรมอันใดที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ยังเป็นไปเพื่อความหลงตัวเอง สนองกิเลสตัวเอง และเป็นเหตุเป็นปัจจัย นำพาบุคคลอื่นทั้งหลายให้ลุ่มหลงมัวเมา ในการอยู่การยึดทั้งหลาย

หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ได้สำนึกผิดแล้ว ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงเป็นประธาน ยกโทษและอโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลาย จงเป็นอโหสิกรรม ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

และหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า ขอประกาศสละประกาศถอน ความหลงตั้งเอา ความหลงยึดติด ในการรู้การเห็น การนึกการคิด ในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลาย ในความสัมพันธ์ ในความผูกพันทั้งหลาย ในความฝังใจทั้งหลาย ในคำมั่นสัญญาทั้งหลาย ในตัวบุคคลทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติ ในชื่อเสียงเกียรติยศ ในลาภสักการะทั้งหลาย ในคติ-อคติทั้งหลาย ในอุดมคติอุดมการณ์ทั้งหลาย ในประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหลาย ในสมมติธรรมทั้งหลาย ในความห่วงหวง ที่มีต่อผู้อื่นและบริวารทั้งหลาย ในความปรารถนา ในความคาดหวังตั้งเอาทั้งหลาย

ขอประกาศสละประกาศถอน คำอธิษฐานหรือเงื่อนไขในบุญกุศลทั้งหลาย ความหวงห่วงในอธิวาสนาบารมี หรือบุญกุศลทั้งหลาย ตัณหาในบุญกุศล ในความอยากดีทั้งหลาย ทั้งทางโลกและทางธรรม ในความเพลิดเพลิน ในความอ้อยอิ่งจมแช่ทั้งหลาย ในอารมณ์กรรม ในกรรมอนุสัย ในจริตราคะทั้งหลาย ในทิฏฐิมานะ ในปัญญาทั้งหลาย ความดื้อรั้นดื้อดึงแห่งตน ในวิถีวิธีการ ในแนวทางปฏิบัติทั้งหลายอันก่อให้เกิดความวกวน ในหลักปรัชญา ในความเชื่อแห่งตน ในจริตจารีตทั้งหลาย ในคุณวิเศษ ในพลังอำนาจทั้งหลาย ในอภิญญา ตบะ ณาน ญาณ สติ สมาธิทั้งหลาย ที่ขัดต่อเนื้อหาพระสัจธรรม ในคำมั่นสัญญาทั้งหลาย ในความอิจฉาริษยา ในความพยาบาทอาฆาตแค้นทั้งหลาย ในการจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ที่มีมาในทุกภพทุกชาติ เพื่อไม่ให้เป็นความหลงยึดติดอีกต่อไป

ขอประกาศสละ ชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่มีต่อพระสัจธรรม ที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย
ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ด้วยการบวช ด้วยการสละ ด้วยการเกื้อกูล ต่อพระศาสนา และการโปรดสัตว์ทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ จงได้มีส่วนในการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี โดยทั่วกัน ไปตลอดกาลนานเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

และกรรมอันใดที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยกระทำซึ่งกันและกันมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันเป็นเหตุให้เกิดการปิดกั้นปิดบังต่อพระสัจธรรม ต่อความสว่างไสวในตัวมันเอง ทำให้ไม่สามารถที่จะจบตาม ดับตาม คลายตามคำสอนแห่งองค์มหาบารมี กรรมใดๆก่อให้เกิดการเบียดเบียน ปฏิฆะปรามาส กินแหนงแคลงใจ ก่อให้เกิดอคติซึ่งกันและกันไม่จบไม่สิ้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เอ่ยถึงแล้วก็ดีหรือยังไม่ได้เอ่ยถึงก็ดี ขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวล จงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไป

ทุกสิ่งทุกอย่าง อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส

No comments:

Post a Comment