Saturday, July 12, 2014

บทขอขมากรรม จากเทศนาธรรม ตอน อโหสิกรรม เช้าวันที่ 11 มิ.ย.57

ถอดความบทขอขมากรรม เช้าวันที่ 11 มิ.ย. 2557
หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ มนุษย์ทั้งหลาย อมนุษย์ทั้งหลาย ตั้งแต่อเวจีมหานรก ตลอดจนถึงอบายภูมิทั้ง 4 จนถึงพรหมโลก รวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมของทุกหมู่ทุกเหล่า

ขอมอบกายถวายชีวิต ต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อองค์มหาบารมี ต่อองค์พุทธะ มหาพุทธะ มหาโพธิสัตว์ ทั้งหมดทั้งมวล

และน้อมกราบขออโหสิกรรม ในกรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่เคยหลงประมาทพลาดพลั้งไปแล้ว จะรู้ก็ตาม จะไม่รู้ก็ตาม จะเจตนาก็ตาม หรือไม่เจตนาก็ตาม ที่เคยผ่านมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร ด้วยกายก็ตาม ด้วยวาจาก็ตาม ด้วยใจก็ตาม ทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ ทุกถ้อยคำพูดทั้งหลาย ทุกการกระทำทั้งหลาย ที่เป็นการเบียดเบียนก็ตาม

หรือกีดกันขัดขวาง ต่อองค์คุณทั้งหลายทั้งปวง ต่อวัดวาศาสนา ต่ออริยเจ้า อริยสงฆ์ ต่อองค์มหาบารมี สิ่งที่ได้เคยกีดกันขัดขวางต่อการโปรดสรรพสัตว์ ของผู้โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขององค์มหาบารมี แห่งมหาโพธิสัตว์ หมู่เหล่าอรหันต์เจ้าทั้งหลาย อริยเจ้าอริยสงฆ์ทั้งหลาย

หรือสิ่งที่ได้เคยตำหนิติเตียน สร้างเรื่องสร้างราว ใส่ร้ายป้ายสี ยุแหย่ ให้เกิดความแตกแยกซึ่งกันและกัน หรือเพื่อเป็นการทำลายความศรัทธา ในบุคคลทั้งหลาย ที่มีต่อคุณพระรัตนตรัย มีต่อคุรุครูบาอาจารย์ มีต่ออริยเจ้าอริยสงฆ์ทั้งหลาย มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย

หรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ใดๆ ที่เป็นการตำหนิติเตียน อิจฉาริษยา พยาบาททั้งหลาย พร่ำบ่นก่นด่าอยู่ในภายในทั้งหลาย ต่อองค์คุณทั้งหลายทั้งปวง สิ่งที่ได้เคยประมาทล่วงเกิน ต่อสัญลักษณ์รูปเหมือนแห่งองค์พุทธะ แห่งองค์มหาโพธิสัตว์ องค์ปัจเจกพุทธเจ้า หมู่เหล่าอรหันต์เจ้า อริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย

การล่วงเกินในรอยพระบาททั้งหลาย รอยพระหัตถ์ทั้งหลาย พระบรมสารีริกธาตุ องค์สถูปเจดีย์ รูปภาพรูปเขียนทั้งหลาย รูปปั้นทั้งหลาย สัญลักษณ์รูปเหมือน แห่งองค์มหาบารมี ทั้งหมดทั้งสิ้น ที่ได้เคยประมาทล่วงเกิน เคยเหยียบย่ำก็ตาม เคยขากเสลดบ้วนน้ำลายรดก็ตาม หรือเคยทำร้ายทำลายก็ตาม เคยเผาก็ตาม กระทำให้แตกสลายก็ตาม หรือเคยไปสร้างสิ่งปกปิดเอาไว้ไม่ให้ชาวโลกได้เห็นก็ตาม หรือเคยหวงห่วงจำเพาะตนเองก็ตาม ปิดกั้นบุคคลอื่นทั้งหลาย ในการสักการบูชา และการน้อมรำลึกถึงทั้งหลาย

กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ได้เคยประมาทล่วงเกินต่อสัจธรรมทั้งหลาย เคยทะเลาะเบาะแว้ง เคยโต้เถียงขัดแย้ง กับสัจธรรมทั้งหลายแห่งองค์มหาบารมี หรือเคยเพิกเฉยเมินเฉย เคยปฏิเสธ ด้วยการเข้าสมาธิก็ตาม หรือเอาแต่ตบะ ฌาน ญาณ ก็ตาม ไม่เปิดใจ ไม่เปิดอายตนะ ในการสดับรับฟังสัจธรรมทั้งหลาย

กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่เคยประมาทล่วงเกิน ต่อคุณบิดามารดา มากี่ยุคกี่สมัยก็ตาม ทำให้เสียชีวิตก็ตาม ทำให้บาดเจ็บก็ตาม ทำให้ทุกข์กายทุกข์ใจก็ตาม

กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ได้เคยผิดต่อพระธรรมวินัยทั้งหลาย เคยผิดต่อพุทธบัญญัติทั้งหลาย มาในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม สิ่งที่ได้เคยเผาคัมภีร์ใบลาน สิ่งที่บันทึกคำสอนแห่งองค์พุทธะ แห่งองค์มหาบารมี หรือเกี่ยวข้องด้วยความไม่เหมาะไม่ควร นำไปพิมพ์ขายก็ตาม เป็นการเลี้ยงชีวิตทั้งหลาย หรือนำสัญลักษณ์รูปเหมือน แห่งองค์พุทธะ แห่งองค์มหาบารมี มาผลิตเพื่อค้าขายก็ตาม มาเป็นอาชีพก็ตาม หรือเพื่อเลี้ยงชีพก็ตาม หรือเพื่อสนองกิเลสตนเองก็ตาม หรือด้วยความปรารถนาดี เพื่อเป็นการเผยแพร่ก็ตาม แต่เป็นการนำมาค้ามาขาย เป็นการล่วงเกินต่อองค์คุณทั้งหลายทั้งปวง การผิดต่อบุคคลต้องห้ามทั้งหลาย สามีบุคคลอื่นทั้งหลาย ภรรยาบุคคลอื่นทั้งหลาย นักบวชทั้งหลาย นางต้องห้ามทั้งหลายแห่งบูรพกษัตริย์เจ้า แห่งองค์มหาบารมี

กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ได้เคยประมาทต่อประเทศชาติบ้านเมือง เคยสร้างความขัดแย้งทั้งหลาย เคยสร้างความแตกแยกซึ่งกันและกัน ต่อบ้านเมืองทั้งหลาย เอาไว้ในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม

สิ่งที่ได้เคยประมาทล่วงเกิน ในทรัพย์สมบัติต้องห้ามทั้งหลาย แห่งพระศาสนา ของส่วนรวม ของบ้านเมือง ของคุณบิดามารดา ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตทั้งหลาย หรือขององค์มหาบารมีทั้งหลายทั้งมวล ที่มิได้รับอนุญาตทั้งหลาย

กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นการเบียดเบียนสรรพชีวิตทั้งหลาย ทำให้ตกล่วงทั้งหลาย ทำให้ทุพลภาพทั้งหลาย ทำให้ลำบากกายลำบากใจทั้งหลาย ทำให้อยู่ยากทั้งหลาย ทำให้เสียทรัพย์ทั้งหลาย

กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ได้ล่วงละเมิดต่อของรักของหวง ของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ของสักการบูชา ของบุคคลอื่นเอามาเป็นของตน ของบ้านเมืองอื่น เอามาเป็นของบ้านเมืองตนเอง

กรรมที่ไม่เหมาะไม่ควร ทั้งหมดทั้งสิ้น ในการกีดกันขัดขวาง ต่อบุคคลอื่น ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย มิให้เข้าใกล้องค์มหาบารมี คุรุครูบาอาจารย์ คุณรัตนตรัย หรือขับไล่ให้ไกลห่าง จากองค์มหาบารมี คุรุครูบาอาจารย์ วัดวาศาสนา จากคุณรัตนตรัย หรือเคยขับไล่หมู่สงฆ์ ผู้ทรงศีลทรงธรรม นักบวชทั้งหลาย ที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ ออกจากวัดวาศาสนา ออกจากที่อยู่ที่อาศัย ที่หนึ่งที่ได้ก็ตาม

กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่หลงประมาทไปแล้ว จะในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม โดยที่เจตนาทำเองก็ตาม หรือทำตามบุคคลอื่นก็ตาม หรือใช้บุคคลอื่นกระทำก็ตาม

ข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมกราบขออโหสิกรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น ในทุกๆ กรณีกรรม ที่เอ่ยถึงแล้วก็ตาม หรือยังไม่ได้เอ่ยถึงก็ตาม ขอองค์พุทธะ องค์มหาพุทธะ ทรงโปรดเป็นประธาน ยกโทษและอโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ในทุกชั้นทุกภูมิ เพื่อความไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องไม่คาในทุกข์โทษทั้งหลาย และตรงต่อสัจธรรมความสว่างไสว ตามองค์พุทธะ ตามพุทธสาวกทั้งหลาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่กาลบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

ถอดความโดย คุณ
Natthanan Puangprakhon

No comments:

Post a Comment