Monday, July 7, 2014

บทขอขมากรรม วันที่ 11 ก.พ.57

ถอดเทปบทขอขมากรรม "หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต"
(เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2557)

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ตั้งแต่อเวจีมหานรก อบายภูมิทั้ง 4 จนถึงพรหมโลก รวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม ในทุกๆ เขตแดน

ขอนอบน้อมในองค์คุณรัตนตรัย องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ พุทธสาวกทั้งหลาย พุทธสาวิกาทั้งหลาย องค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย มหาปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย องค์มหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย คุณบิดามารดา คุรุครูบาอาจารย์

สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่เป็นการประมาทล่วงเกิน เบียดเบียนทำร้ายทำลาย ปฏิฆะปรามาสทั้งหลาย จ้วงจาบล่วงเกินทั้งหลาย ด้วยกายก็ตาม ด้วยวาจาก็ตาม ด้วยใจก็ตาม

ทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งหลาย ที่ไม่เหมาะไม่ควร ทั้งหมดทั้งสิ้น ที่เคยมีมาตั้งแต่อดีต ในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม ในพุทธันดรใดก็ตาม จนถึงปัจจุบัน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมกราบขออโหสิกรรม ต่อองค์คุณทั้งหมดทั้งสิ้น อันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ขอทรงโปรดเมตตา ยกโทษ อโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเทอญ


และสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ผิดต่อพุทธบัญญัติทั้งหลาย ผิดต่อพุทธโอวาททั้งหลาย คำบอกกล่าวทั้งหลาย การตำหนิติเตียนทั้งหลาย แห่งองค์มหาบารมี หรือหมู่เหล่าคุรุทั้งหลาย หรือเคยเพิกเฉยเมินเฉยต่อการเสียสละทั้งหลาย และการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย

หรือเคยเพิกเฉยเมินเฉย ต่อสัจธรรมทั้งหลาย แห่งองค์พุทธะ แห่งองค์มหาบารมีทั้งหลายทั้งปวง ที่ให้ปลงให้วาง ให้ดับทั้งหลาย ให้ตรงต่อพระนิพพานอยู่แล้วทั้งหลาย แต่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยเพิกเฉยเมินเฉย เอาแต่การหาอยู่หากิน ในส่วนตนเป็นประมาณ

หรือนั่งเข้าตบะ ฌาน ญาณ เข้าสมาธิก็ตาม เป็นการส่วนตน จนเกิดการเพิกเฉยเมินเฉย ต่อสัจธรรมทั้งหลาย โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องวนเวียน อยู่กับการประพฤติการปฏิบัติทั้งหลาย การศรัทธาทั้งหลาย ไม่อาจจะจบตาม ไม่อาจจะวางตาม ไม่อาจจะตรงตามพระนิพพานอยู่แล้วตาม

หรือกรรมอันใด ที่เคยประมาทต่อหมู่สงฆ์ทั้งหลาย เคยล่วงเกินต่อของสงฆ์ทั้งหลาย หรือเคยขับไล่สงฆ์ออกจากพื้นที่ทั้งหลาย เคยขับไล่ผู้มีอธิวาสนาบารมี ออกจากบ้านจากเมืองทั้งหลาย ออกจากที่อยู่ที่อาศัยทั้งหลาย หรือเคยขับไล่ออกจากองค์มหาบารมี ออกจากคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จนเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ต้องไปเกิดอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จากความสว่างไสว จากสัจธรรมทั้งหลาย หรือเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่ทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ต้องห่างไกลจากสัจธรรม ไปใช้วิบากกรรมทั้งหลาย ในที่ห่างไกล จากคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จากองค์มหาบารมีทั้งหลาย

หรือกรรมอันใด ที่ได้ประมาทล่วงเกิน ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต่อมนุษย์ทั้งหลาย ต่ออมนุษย์ทั้งหลาย ต่อประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหลาย เคยแย่งชิงของรักของหวง ของบ้านอื่นเมืองอื่น ของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ของสักการบูชาทั้งหลาย นำมาเป็นของตน นำมาเป็นบ้านเมืองของตน โดยที่มิได้รับความยินยอมทั้งหลาย ในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม

หรือเคยล่วงเกินต่อบุคคลต้องห้าม ในสามีบุคคลอื่นทั้งหลาย ภรรยาบุคคลอื่นทั้งหลาย นางต้องห้ามแห่งองค์มหาบารมี บูรพกษัตริย์เจ้าทั้งหลาย ที่เป็นภาคส่วนแห่งองค์มหาบารมี

หรือเคยล่วงเกินต่อนักบวชทั้งหลาย เคยผิดต่อนักบวชทั้งหลาย ผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย เอาไว้ในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม สิ่งที่ได้เคยล่วงเกิน ต่อทรัพย์สมบัติต้องห้ามทั้งหลาย ของส่วนกลางของส่วนรวมทั้งหลาย ของประเทศชาติบ้านเมือง ของโลกสังคม หรือของสงฆ์ทั้งหลาย หรือขององค์มหาบารมีก็ตาม หรือขององค์คุณบิดามารดาก็ตาม โดยที่มิได้รับอนุญาตทั้งหลาย

หรือการล่วงเกินในชีวิตทั้งหลาย การห้ำหั่นทำร้ายทำลาย ทำให้สรรพชีวิตต้องตกร่วงทั้งหลาย หรือต้องทุพลภาพทั้งหลาย

หรือทำให้เกิดความทุกข์ยากทางกายทางใจ ต่อบุคคลอื่นทั้งหลาย ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทำให้ต้องอยู่ยากทั้งหลาย จนเป็นเหตุแห่งความลำบากทั้งหลาย ต่อทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมกราบขออโหสิกรรม ต่อทุกชีวิตจิตวิญญาณ ทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ทั้งมนุษย์ทั้งหลาย และอมนุษย์ทั้งหลาย

ขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวง พึงเป็นอโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเทอญ อโหสิ อโหสิ อโหสิ

และขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างพึงเป็นอโหสิกรรมร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้น เพื่อที่จะได้หมดจิตหมดใจตรงต่อเนื้อหาของวิมุตินิพพานอยู่แล้วไปตลอดกาล และการโปรดสัตว์แบบไม่มีเงื่อนไข แบบไม่มีอุปสรรคกรรมมาปิดกั้น ปิดบัง

ทุกสิ่งทุกอย่าง

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

ถอดความโดย คุณ
Natthanan Puangprakhon

1 comment:

  1. เนื่องจากคอมเสีย เปิดไม่ติด ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ขอแจ้งยุติการปรับปรุงเนื้อหาทุกเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่มีกำหนดนะครับ ท่านใดที่มีปัญหาก็โทรติดต่อมาก็แล้วกันครับ

    ReplyDelete