Monday, June 23, 2014

บทขอขมากรรม วันที่ 3 พ.ค.57

ถอดเทปคำขอขมากรรม "หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต"
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2557

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัย
องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ องค์มหาบารมี ทั้งหมดทั้งมวล ทรงโปรดเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศชดเชยชดใช้ ในหนี้กรรมหนี้เวรทั้งหลาย ในหนี้บุญคุณทั้งหลาย
ที่มีต่อทุกชีวิตจิตวิญญาณ ในทุกชั้นทุกภูมิ ทุกหมู่ทุกเหล่า

ขอชดเชยชดใช้ ด้วยอธิวาสนาบารมี การบวชทั้งหลาย การเสียสละทั้งหลาย การตรงต่อสัจธรรม
หรือด้วยการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ ด้วยอธิวาสนาบารมี ที่เกิดขึ้นจากการเกื้อกูลอุปถัมภ์ ต่อองค์คุรุครูบาอาจารย์ ต่อองค์มหาบารมี ต่อวัดวาศาสนา หรือคุณงามความดีทั้งหลาย ที่เคยมีต่อโลกธาตุ สังสารวัฏทั้งหลาย ต่อหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ต่อโลกต่อสังคมทั้งหลาย

ขอชดเชยชดใช้ ในหนี้กรรมหนี้เวร หนี้บุญคุณทั้งหลาย ที่มีต่อทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ และประเทศชาติบ้านเมือง ในทุกแว่นแคว้นดินแดน

และน้อมกราบขอขมากรรม ในสิ่งที่เคยประมาทล่วงเกิน หรือเคยเบียดเบียนทำร้ายทำลาย เคยพร่ำบ่นก่นด่า ตำหนิติเตียน โต้เถียงโต้แย้ง ทะเลาะวิวาททั้งหลาย หรือชวนขัดแย้งทั้งหลาย

ขอน้อมกราบอโหสิกรรม ต่อองค์คุณทั้งหลายทั้งมวล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ไม่ตรงต่อเนื้อหาแห่งสัจธรรม ในการจบตาม ดับตาม ในการวางตาม ยังหลงเพลิดเพลินในธาตุในขันธ์ ในการปฏิบัติธาตุ ปฏิบัติขันธ์ ยังหลงใช้ธาตุขันธ์ในทางที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหลาย เกี่ยวข้องกับสรรพสิ่งด้วยความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลาย ยังเนื่องด้วยกรรมทั้งหลาย ยังเนื่องด้วยความผูกพันทั้งหลาย ยังเนื่องด้วยความหลงยึดติดทั้งหลาย

น้อมกราบขออโหสิกรรม ต่อคุณบิดามารดาทั้งหลาย คุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย อริยเจ้า อริยสงฆ์ อริยบุคคล หมู่สงฆ์ทั้งหลาย สมมุติสงฆ์ทั้งหลาย สามเณรทั้งหลาย ภิกษุณีทั้งหลาย อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย ในสิ่งใดก็ตาม ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เกี่ยวข้องด้วยความไม่เหมาะไม่ควร ทั้งหมดทั้งสิ้น จนก่อเกิดกรรมมากมาย สิ่งที่ได้เคยปฏิเสธต่อสัจธรรมทั้งหลาย ในเรื่องการปล่อย การวางทั้งหลาย ในเรื่องของความไม่ยึดติดทั้งหลาย

การเพิกเฉยเมินเฉยทั้งหลาย ต่อสัจธรรมก็ตาม ต่อการโปรดสรรพสัตว์ก็ตาม ต่อการสงเคราะห์เกื้อกูลก็ตาม การปฏิเสธต่อองค์มหาบารมี ต่อองค์พุทธะ มหาพุทธะ อรหันต์เจ้าทั้งหลาย ปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย เอาไว้ในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ใช้อำนาจจิตในทางที่ผิดทั้งหลาย สติ สมาธิ ปัญญา ตบะ ฌาน ญาณ ที่ใช้ไปในทางที่เบียดเบียนทั้งหลาย หรือเอารัดเอาเปรียบสรรพสัตว์ทั้งหลาย

หรือกรรมอันใด ที่ได้ล่วงเกินต่อบุคคลต้องห้ามทั้งหลาย ผิดต่อบุคคลต้องห้ามทั้งหลาย ผิดต่อสามีภรรยาบุคคลอื่นทั้งหลาย ในบุตรธิดาบุคคลอื่นทั้งหลาย ที่คุณบิดามารดายังไม่ได้รับอนุญาตทั้งหลาย การผิดต่อนักบวชทั้งหลาย ผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น การประมาทล่วงเกินต่อของต้องห้ามทั้งหลาย ทรัพย์สมบัติต้องห้ามทั้งหลาย ของส่วนรวมทั้งหลาย ของประเทศชาติบ้านเมืองก็ตาม ของผู้คนก็ตาม หรือของคุณบิดามารดา ที่ยังมิได้รับอนุญาตทั้งหลาย หรือกรรมอันใด ที่ได้ล่วงเกินต่อประเทศชาติบ้านเมือง ในแว่นแคว้นดินแดนอื่นทั้งหลาย เอาของศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชองบ้านเมืองอื่น เอามาเป็นของตนทั้งหลาย กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ประมาทต่อสรรพสัตว์ก็ตาม ประมาทต่อประเทศชาติบ้านเมืองก็ตาม ประมาทต่อองค์คุณทั้งหลายทั้งปวงก็ตาม ทั้งหมดทั้งสิ้น ที่เคยมีมาตั้งแต่อดีต จะกี่ภพกี่ชาติก็ตาม กี่พุทธันดรก็ตาม กี่กัลป์กี่กัปก็ตาม

ข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมกราบขออโหสิกรรม ทั้งหมดทั้งมวล ขอองค์มหาบารมี แห่งองค์พุทธะ มหาพุทธะ ทั้งหมดทั้งมวล ขอทรงโปรดเป็นประธาน ยกโทษและอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวล ให้ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ขอให้กรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

และสิ่งใดที่ไม่เหมาะไม่ควร ซึ่งกันและกัน ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

การเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์ด้วยธาตุขันธ์ที่ไม่บริสุทธิ์ เนื่องด้วย อุปาทาน ตัณหา โมหะ อวิชชา ทั้งหมดทั้งสิ้นจนก่อเกิดกรณีกรรมมากมาย ปิดบังต่อเนื้อหาความสว่างไสว ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอื่นอย่างแท้จริง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเวรเป็นกรรม ขอเป็นอโหสิกรรมร่วมกัน

ทุกสิ่งทุกอย่าง อโหสิ อโหสิ อโหสิ

ถอดความโดย คุณ
Natthanan Puangprakhon

DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment