Monday, June 16, 2014

บทขอขมากรรม วันที่ 14 ก.พ. 2557

ถอดเทปบทขอขมากรรม"หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต"

(วันที่ 14 ก.พ. 2557)

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ
มนุษย์ทั้งหลาย อมนุษย์ทั้งหลาย ตั้งแต่อเวจีมหานรก จนถึงพรหมโลก
รวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม ในทุกๆ เขตแดน ในทุกหมู่ทุกเหล่า
ขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัย องค์คุณพุทธะ มหาพุทธะ มหาปัจเจกพุทธเจ้า หมู่เหล่าปัจเจกพุทธเจ้า มหาอรหันต์ หมู่เหล่าอรหันต์ อริยะเจ้าอริยะสงฆ์ทั้งหลาย องค์มหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย หมู่เหล่าโพธิสัตว์ทั้งหลาย

กรรมอันใด ที่ได้เคยเพิกเฉยเมินเฉย ต่อสัจธรรมทั้งหลาย แห่งองค์พุทธะ องค์มหาบารมี ในเรื่องของการปล่อยการวาง ในเรื่องของความหลุดพ้นทั้งหลาย เคยปฏิเสธต่ออรหันต์ทั้งหลาย เอาไว้ในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม เคยหลงมุ่งหวังตั้งเอา ในธรรมทั้งหลายทั้งปวง

บำเพ็ญเอาในตบะ ฌาน ญาณทั้งหลาย ฤทธิ์ เดช อำนาจทั้งหลาย จนไม่อาจจะปลง ไม่อาจจะวาง ไม่อาจจะวิมุติทั้งหลาย

กรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่เคยกีดกันขัดขวาง ต่อการสร้างวัดวาศาสนาทั้งหลาย เคยกีดกันขัดขวาง ต่อการบิณฑบาต ต่อการโปรดสัตว์ ของหมู่อริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย หรือองค์มหาบารมี ก็ตาม

หรือกรรมอันใด ที่ได้เคยสร้างความแตกแยก ให้กับหมู่สงฆ์ทั้งหลาย กับพุทธบริษัททั้งหลาย กับหน่อเนื้อพุทธางกูรทั้งหลาย

หรือกรรมอันใด ที่ได้เคยเบียดเบียนทำร้ายทำลาย ประมาทปรามาส พร่ำบ่นก่นด่า ตำหนิติเตียน วิพากษ์ วิจัย วิจารณ์ ต่อพุทธบริษัททั้งหลาย ต่อหมู่สงฆ์ทั้งหลาย ต่ออริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย ต่ออรหันต์ทั้งหลาย หรือต่อองค์พุทธะ องค์มหาบารมี หน่อเนื้อพุทธางกูร ทั้งหมดทั้งมวล

หรือกรรมอันใด ที่ได้เคยประมาทล่วงเกิน ในองค์คุรุทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย องค์คุณบิดามารดา ทั้งหมดทั้งมวล มาในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม ..หรือกรรมอันใด ที่ได้เคยใช้อำนาจจิตทั้งหลาย อันเกิดจากสติ สมาธิ ตบะ ฌาน ญาณ ไปในทางที่ผิดทั้งหลาย

สะกดจิตวิญญาณ ควบคุมบังคับบัญชา มนุษย์ทั้งหลาย อมนุษย์ทั้งหลาย ให้อยู่ภายใต้อำนาจแห่งตน หรือสร้างเล่ห์กล มนต์ดำทั้งหลาย ไสยศาสตร์ทั้งหลาย ในการเบียดเบียนทำร้ายทำลาย

หรือทำให้เกิดความหลงใหล ต่อมนุษย์ทั้งหลาย และต่ออมนุษย์ทั้งหลาย การใช้อำนาจจิตในทางที่ผิดทั้งหมดทั้งมวล มากี่ยุคกี่สมัยก็ตาม

และกรรมทั้งหลายทั้งปวง ที่ได้เคยล่วงเกินต่อของๆสงฆ์ทั้งหลาย สมบัติของสงฆ์ทั้งหลาย เสนาสนะแห่งสงฆ์ทั้งหลาย โดยที่มิได้รับอนุญาตทั้งหลาย โดยนำมาเป็นของตน ในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม หรือการประมาทล่วงเกิน ในรอยพระบาททั้งหลาย ในพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลาย ของอรหันต์เจ้าก็ตาม ขององค์พุทธะก็ตาม การประมาทล่วงเกิน ในองค์สถูปเจดีย์ทั้งหลาย ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลาย การล่วงเกินในพุทธสถานทั้งหลาย ที่หนึ่งที่ใดก็ตามที

หรือกรรมอันใด ที่ได้เคยประมาทล่วงเกิน ต่อสัจธรรมทั้งหลาย ต่อซีดีธรรมะทั้งหลาย คัมภีร์ใบลาน ที่จารึกสัจธรรมทั้งหลาย แห่งองค์พุทธะ แห่งองค์มหาบารมี

หรือการประมาทล่วงเกิน ในสัญลักษณ์รูปเหมือนแห่งองค์พุทธะทั้งหลาย แห่งองค์มหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย องค์มหาบารมีทั้งหลาย สิ่งที่เป็นการเบียดเบียนทำร้ายทำลาย ซึ่งกันและกัน ในหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม จนกลายเป็นเวรเป็นกรรม การพยาบาทล่วงเกิน จองกรรมจองเวร ไม่จบไม่สิ้น ต่อยุคต่อสมัย จนกลายเป็นความเดือดร้อนร่วมกัน ในโลกธาตุทั้งหลาย ในหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมกราบขออโหสิกรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น ในทุกๆ กรณีกรรม ไม่ว่าข้าพเจ้าทั้งหลาย จะเป็นผู้เข้าไปกระทำเอง หรือเป็นผู้ถูกกระทำก็ตามที

หรือการล่วงเกิน ในองค์คุณเบื้องสูงทั้งหลาย น้อมกราบขออโหสิกรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น ในทุกๆ กรณีกรรม ขอองค์พุทธะ พระมหาพุทธะ ทรงโปรดเป็นประธาน ยกโทษ อโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเทอญ อโหสิ อโหสิ อโหสิ

และขอให้กรรมทั้งหลาย ของทุกหมู่ทุกเหล่า ทุกชั้นทุกภูมิ พึงเป็นอโหสิกรรมร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะกรรมดี หรือกรรมไม่ดีก็ตามที ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาต่อสัจธรรม ยังเป็นเรื่องของการพ่วงพัน การพัวพันชดใช้ทำกันไปและทำกันมา เรื่องของกรรมทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เป็นอโหสิกรรมร่วมกัน

ทุกอย่าง อโหสิ อโหสิ อโหสิ

ถอดความโดย คุณ
Natthanan Puangprakhon

No comments:

Post a Comment