Thursday, March 20, 2014

หนังสือ บทขอขมากรรม ฉบับ ออนไลน์ (และ Download)

บุญมีวาสนามี แต่กรรมบัง
ขอขมากรรม

          เพื่อคลี่คลายกรรมวิบากที่ปิดกั้นปิดบัง ไม่ให้สว่างไสว ในพระสัจธรรม เป็นการคลี่คลายอุปสรรคและปัญหาทั้งหลายในชีวิต ที่มาจากกรรมและผลของกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน
        กล่าวคำขอขมากรรมได้ทุกวัน ทุกเวลา ทุกสถานที่ ตามความเหมาะควร
        ใครมีกรรมประเภทไหน ขอขมากรรมประเภทนั้นก็ได้
ไม่ต้องกล่าวทั้งหมด หรือกล่าวขอขมากรรมไปครั้งละเรื่องสองเรื่องก็ได้

หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต  


ขอขมากรรม

(กราบ 3 ครั้ง)
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
(กล่าว 3 จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
(กล่าว 3 จบ)
ขอนอบน้อมองค์พุทธะ องค์พระมหาพุทธะ
พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย  พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย
พระอรหันต์ทั้งหลาย  หมู่เหล่าพระอริยเจ้าทั้งหลาย
องค์บรมครูทั้งหมดทั้งสิ้น
องค์คุณทั้งหลาย ทรงโปรดเป็นประธาน


กรรมล่วงเกินองค์คุณ
กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เคยประมาท ปรามาส ล่วงเกิน เบียดเบียน
ต่อองค์พุทธะ พระมหาพุทธะ
พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะ
พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย
พระอรหันต์ พระมหาอรหันต์ทั้งหลาย
องค์บรมครูทั้งหลาย หมู่เหล่าคุรุทั้งหลาย  พระอริยะเจ้าทั้งหลาย
และองค์คุณทั้งหมดทั้งสิ้น
ได้เคยประมาท ปรามาส ล่วงเกิน เบียดเบียน ทำร้าย ทำลาย
กับพระศาสนา กับหมู่สงฆ์ กับนักบวช กับผู้ทรงศีลทรงธรรม
หรือต่อองค์มหาบารมี ต่อสัญลักษณ์
รูปเหมือนแห่งองค์คุณทั้งหลาย ต่อสัจธรรมทั้งหลาย
การทำลายคัมภีร์ สื่อการสอน ที่บันทึกสัจธรรม
แห่งองค์พุทธะ พระมหาโพธิสัตว์
การประมาท ปรามาส ล่วงเกิน ต่อพระบรมสารีริกธาตุ
แห่งองค์พุทธะ พระอรหันต์ทั้งหลาย
การประมาท ปรามาส ล่วงเกิน ต่อรอยพระบาท
แห่งองค์พุทธะ องค์มหาบารมีทั้งหลาย
การประมาท ปรามาส ล่วงเกิน เบียดเบียน ทำร้าย ทำลาย
ต่อพุทธสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถูปเจดีย์ทั้งหลาย
ได้เคยประมาท ปรามาส ล่วงเกิน เบียดเบียน
ต่อองค์คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย
ะด้วยความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ก็ตาม
ด้วยวาจา คำพูดก็ตาม ด้วยกิริยาทางกาย พฤติกรรมทางกาย
ที่ไม่เหมาะสมก็ตามไม่เหมาะควรก็ตาม มาในยุคหนึ่งสมัยใด


กรรมซ้อนธรรม (กิเลสในธรรม)
กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เคยหลงตั้งเอา หลงปฏิบัติเอา
หลงเจริญเอา ในธาตุในขันธ์
ในสติ สมาธิ ปัญญาทั้งหลาย
ในตบะ ฌาน ญาณทั้งหลาย
ในฤทธิ์เดช อำนาจทั้งหลาย ในอานุภาพทั้งหลาย
ในความยิ่งใหญ่ทั้งหลาย แม้แต่ ในพระนิพพาน
ก่อเกิดความพากเพียร พยายาม ในการทำกายทำจิต
ในรูปแบบต่าง ๆ ในวิธีการต่าง ๆ
ในวิถีจิตต่าง ๆ จนกลายเป็นตัณหา
กลายเป็นโมหะ กลายเป็นอุปาทานในธรรม
จนเกิดเป็นกรรมซ้อนธรรม ซ้อนธาตุซ้อนขันธ์


ไม่จบ ไม่สิ้น ต่อภพ ต่อชาติ ต่อกัลป์ ต่อกัป ต่อพุทธันดร
และได้นำพาสู่การถ่ายทอด สั่งสอน
สู่ดวงจิต ดวงใจของบุคคลอื่นของแต่ละชั้นแต่ละภูมิ
ให้ตั้งเอา ให้ปรารถนาเอา
ให้เป็นตัณหา ให้เป็นอุปาทาน ให้เป็นโมหะ ตามตนเอง
จนเกิดความวกวน ในธาตุในขันธ์
ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม ไม่ตรงต่อการวางในตัวของมันเอง
ไม่ตรงต่อพระนิพพานอยู่แล้ว
จนก่อเกิดกรณีกรรมและการเสวยผลแห่งกรรม
ไปในชั้นภูมิต่าง ๆ
รวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรม
ในทุก ๆ เขตแดนทั้งหมดทั้งสิ้น


การใช้อำนาจจิตผิด
กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ที่ได้เคยหลงใช้อำนาจจิตทั้งหลาย
เคยใช้อำนาจสติ อำนาจสมาธิ อำนาจตบะฌาน อำนาจญาณ
สร้างไสยศาสตร์ อวิชชา เล่ห์กล มนต์ดำ
ในการแทรกแซง เข้าครอบงำ เบียดเบียน ทำร้าย ทำลาย
สรรพชีวิตทั้งหลาย บุคคลอื่นทั้งหลาย
กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย โลกสังสารวัฏทั้งหลาย
หรือต่อองค์มหาบารมี ต่อหน่อเนื้อพุทธางกูร
ต่อพระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ องค์ปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย
ต่อหมู่อริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย  หมู่เหล่าอรหันต์ทั้งหลาย
หรือมุ่งให้เกิดความหลงใหลมัวเมาก็ตาม ต่อตนเองก็ตาม
หรือเพื่อลาภสักการะแห่งตนก็ตาม


สร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์
กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เคยเป็นเหตุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
และการแตกแยกทั้งหลาย ในหมู่สงฆ์ทั้งหลาย
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งหลาย
ในหมู่สงฆ์ทั้งหลาย
ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
เกิดคติ อคติทั้งหลาย
เกิดความเข้าใจผิด
ในนักบวชทั้งหลาย


การกีดกันขัดขวาง
กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เคยกีดกันขัดขวาง เคยท้วงติง
ในการให้การเสียสละของบุคคลอื่นทั้งหลาย
เคยทักท้วง เคยตำหนิ ติเตียน ต่อนักบวชทั้งหลาย
หรือเคยกีดกันขัดขวาง ต่อบุคคลอื่นทั้งหลาย
ให้ไกลห่างจากคุณรัตนตรัย ไกลห่างจากองค์บรมครู
หรือให้ห่างไกลจากองค์มหาบารมี วัดวาศาสนา  
สัจธรรมทั้งหลาย
เคยกีดกัน ขัดขวาง ต่อการสละออกบวช
ของบิดา ของมารดาทั้งหลาย
เคยกีดกัน ขัดขวาง ต่อการสละออกบวช
ของสามี ภรรยาทั้งหลาย


เคยกีดกัน ขัดขวาง ต่อการสละออกบวช
ของบุตร ธิดาทั้งหลาย
หรือเคยกีดกันขัดขวาง ต่อการสละออกบวช
ของบุคคลอื่นทั้งหลาย
เคยกีดกันขัดขวาง ต่อการประกาศสัจธรรม
แห่งองค์พุทธะ องค์มหาโพธิสัตว์
พุทธสาวก พุทธสาวิกา ในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม
เคยกีดกันขัดขวาง
ในการสร้างพุทธสถาน สร้างวัด สร้างที่พักสงฆ์ทั้งหลาย
มาในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตาม


กรรมที่เป็นเหตุให้เกิดการเสื่อมศรัทธา
กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เคยเป็นเหตุ ในการใช้ความคิด ความเห็น ความหมาย
ชี้นำ ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ให้บุคคลอื่นทั้งหลาย เสื่อมศรัทธาจากคุณรัตนตรัย
เสื่อมศรัทธาจากหมู่สงฆ์ทั้งหลาย
เสื่อมศรัทธาจากสัจธรรมทั้งหลาย
หรือเป็นการหลงชี้นำ ด้วยความคิด ความเห็น ความหมาย
ด้วยมานะแห่งตน ด้วยโมหะแห่งตน
ทำให้เกิดความแตกแยกทั้งหลาย และความเข้าใจผิดทั้งหลาย
ที่คลาดเคลื่อนไปจากสัจธรรม ความเป็นจริงทั้งหลาย


หนี้สงฆ์
กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เคยละเมิดล่วงเกิน ในของสงฆ์ทั้งหลาย
จะในรูปแบบหนึ่ง รูปแบบใดก็ตามที
การที่ได้เคยหาอยู่หากินหาเลี้ยงชีวิต
กับวัดวา ศาสนาทั้งหลาย กับพุทธสถานทั้งหลาย
เคยนำของสงฆ์ เอามาเป็นของตน
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งหลาย
และการพึ่งพาอาศัย การใช้สอยไหว้วาน พระภิกษุสงฆ์
ในลักษณะหนึ่ง ลักษณะใดก็ตาม


การขับไล่
กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ที่ได้เคยขับไล่ ไสส่ง ต่อภิกษุสงฆ์
ต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย
ออกจากที่อยู่ที่อาศัย ในถ้ำก็ตาม หรือในราวป่าก็ตาม
หรือในกุฏิวิหารก็ตาม สถานที่หนึ่ง สถานที่ใดก็ตาม
เคยขับไล่เนรเทศ ผู้มีอธิวาสนาบารมี หรือบุคคลอื่นทั้งหลาย
ออกจากบ้านจากเมืองไปอยู่ในที่ ๆ ลำบากทั้งหลาย
เคยเบียดเบียนในที่อยู่ที่อาศัย
ของสัตว์ทั้งหลาย ของมนุษย์ทั้งหลาย
ของเทวดาทั้งหลาย ของอมนุษย์ทั้งหลาย
ทำให้อยู่ยากทั้งหลาย ทำให้อยู่ไม่ได้ทั้งหลาย


การทำพุทธพาณิชย์
กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ที่ได้เคยสร้างรูปเหรียญ สัญลักษณ์ รูปเหมือน
แห่งองค์พุทธะ องค์มหาโพธิสัตว์
พระอรหันต์ทั้งหลาย
สร้างหนังสือธรรมะทั้งหลาย
เทปธรรมะทั้งหลาย ซีดีสัจธรรมทั้งหลาย
เพื่อเป็นการค้าขาย
เพื่อหาเลี้ยงชีวิตทั้งหลาย


การน้อมนำเอาบารมีไปใช้ในทางที่ผิด
กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ที่ได้เคยน้อมนำเอาบารมี อันเนื่องมาจากคุณพระรัตนตรัย
อันเนื่องมาจากอธิวาสนามหาบารมี และนำมาใช้ในทางที่ผิด
เพื่อสนองกิเลสตนเอง
และกิเลสบุคคลอื่นทั้งหลาย
มิได้เป็นไปเพื่อความสว่างไสวร่วมกัน
ในหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ให้วกวน ให้ลุ่มหลงมัวเมา ในการใช้ชีวิตทั้งหลาย
ในการเป็นการอยู่ทั้งหลาย ไม่ตามพุทธประสงค์
ที่ให้จบเป็น ให้ดับเป็น ให้วางเป็น
ตามองค์พุทธะทั้งหลาย ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย


การผิดต่อบุคคลต้องห้ามเกี่ยวกับประเวณี
กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เคยผิดต่อบุคคลต้องห้ามทั้งหลาย
เคยผิดต่อคุณมารดาทั้งหลาย
เคยผิดต่อพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
เคยผิดต่อสามีบุคคลอื่นทั้งหลาย
เคยผิดต่อภรรยาบุคคลอื่นทั้งหลาย
 เคยผิดต่อผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย
เคยผิดต่อนักบวชทั้งหลาย
การผิดด้วยกายก็ตาม
การผิดด้วยวาจาก็ตาม
การผิดด้วยใจก็ตาม


การเพิกเฉยเมินเฉย
กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เคยปฏิเสธ เคยเพิกเฉย เมินเฉย ต่อสัจธรรม
ต่อการปลง การวาง ต่อความหลุดพ้นทางใจทั้งหลาย
   ต่อการนำพาเสียสละแห่งองค์มหาบารมี
        เพราะยังหลงพึงพอใจ ในการเป็นการอยู่แห่งตน
ยังหลงพึงพอใจในสิ่งที่ตนปรารถนาทั้งหลาย
สิ่งที่นิยมชมชอบทั้งหลาย หรือในการบำเพ็ญเฉพาะตนทั้งหลาย
จนเป็นเหตุให้ปฏิเสธ และเมินเฉย เพิกเฉย
ต่อคำดำรัสตรัสกล่าว แห่งองค์มหาบารมี
หรือหมู่เหล่าอรหันต์เจ้าทั้งหลาย
ที่ให้ปลง ที่ให้วาง ที่ให้ปล่อย ให้คลายในตัวของมันเอง
จนเป็นเหตุให้ล่าช้าล้าหลัง ต่อสัจธรรม ความสว่างไสว


ดื้อดึง
กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เคยดื้อดึง ดื้อรั้นทั้งหลาย เคยถกเถียง
เคยโต้แย้ง เคยวิพากษ์ วิจัย วิจารณ์
พร่ำบ่น ก่นด่า ตำหนิ ติเตียน
ทะเลาะ วิวาทะทั้งหลาย กับองค์มหาบารมี
ผู้มีพระคุณทั้งหลาย นักบวชทั้งหลาย
ผู้ทรงศีลทรงธรรม หรือต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตาม
จนเป็นเหตุเป็นปัจจัย
ให้เกิดกรรมวิบาก แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เป็นเหตุแห่งความวกวน และความเศร้าหมอง
ทางจิตทางใจทั้งหมดทั้งสิ้น


การเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เคยประมาทซึ่งกันและกัน ได้เคยทำร้าย ทำลายซึ่งกันและกัน
ได้เคยเข่นฆ่า พยาบาท จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกัน
เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน กดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกัน
การกีดกันการเกิดของบุคคลอื่นทั้งหลาย การทำแท้งทั้งหลาย
การวางยาพิษทำลายบุคคลอื่น การใช้สารพิษทำลายชีวิตอื่น
การทำลายชีวิตอื่นด้วยการจุดไฟเผา
ด้วยการทำให้ขาดอากาศหายใจ
ทำให้จมน้ำตาย การใช้ดินกลบฝังให้ตายทั้งเป็นก็ตาม
การทำลายชีวิตอื่นด้วยอาวุธทั้งหลาย
การเลี้ยงชีวิตตนเอง ด้วยการทำลายชีวิตอื่นทั้งหลาย
ในทุกหมู่ทุกเหล่า


น้อมกราบขออโหสิกรรม
และน้อมกราบขอขมากรรม
ในเหตุแห่งกรรมทั้งหลาย ที่เริ่มต้นจาก การหลงตั้งเอามา
ปรารถนาเอามา จนก่อเกิดกรรมมากมาย
มาทีละเล็ก ทีละน้อย ต่อภพต่อชาติ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมกราบขอขมากรรม
ในความผิดพลาดทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องกับมหาบารมี
เกี่ยวข้องกับอธิวาสนาบารมี แบบไม่ระมัดระวัง
แบบไม่เหมาะสม ข้าพเจ้าทั้งหลาย
น้อมกราบขอขมากรรม ทั้งหมดทั้งสิ้น แม้ต่อสรรพสิ่ง
แม้ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ที่เกี่ยวข้อง มีเป็น แบบไม่เหมาะสม
จนกลายเป็นกรรมพ่วงพัน
ร่วมกันมา ทั้งหมดทั้งสิ้น
เป็นระยะเวลาอันยาวนาน จนกลายเป็นเงื่อนปม
แห่งผลกรรมวิบากทั้งหลาย เกิดทุกขเวทนา
เกิดความเดือดร้อน ทั้งทางกายและทางใจ
ทั้งตนเองและบุคคลอื่น
กลายเป็นปัญหาร่วมกันกับสรรพสัตว์ ในสังสารวัฏ
และกลายเป็นปัญหาให้องค์มหาบารมี
ต้องลำบากในการแก้ไข คลี่คลายเงื่อนปมแห่งกรรมทั้งหลา
ข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอขมากรรม
ในเหตุแห่งกรรมทั้งหลาย
ที่ได้เริ่มต้นจากการหลงตั้งเอา ปรารถนาเอามา
ในทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกเรื่อง ขอน้อมกราบขอขมากรรม
อย่างหมดจิตหมดใจในทุก ๆ กรณีกรรม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ขอองค์มหาบารมีแห่งองค์พุทธะ มหาพุทธะ
ทั้งหมดทั้งมวลทรงโปรดเป็นประธาน
ยกโทษ อโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง
ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่า
ทุกชั้นทุกภูมิ ตั้งแต่อเวจีมหานรก
จนถึงพรหมโลกทั้งหลาย
ในเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมทั้งหลาย
ในทุก ๆ เขตแดน ขอให้กรรมทั้งหลาย
ที่ยังปิดกั้นปิดบังทั้งหลาย ต่อสัจธรรม
ต่อพระนิพพาน พึงเป็นอโหสิกรรม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตลอดกาลนานเทอญ

เปล่งวาจาพร้อมกัน:               อโหสิ อโหสิ อโหสิ


และข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้อโหสิกรรม
ต่อทุก ๆ คน  ทุก ๆ ท่าน  และทุกดวงจิต ทุกดวงวิญญาณ
ที่เคยล่วงเกิน และ เบียดเบียนข้าพเจ้ามา
และกรรมทั้งหลาย
ขอให้เป็นอโหสิกรรมร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเทอญ

อโหสิ   อโหสิ   อโหสิ
และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละตน ขอปฏิญาณตน
จะเป็นผู้ที่ตรงต่อการเสียสละ การเกื้อกูล ตามองค์มหาบารมี     
และตรงต่อสัจธรรม ความไม่ยึดติดในตัวมันเอง
ตรงต่อความสว่างไสวในตัวมันเอง ตรงต่อความไม่ข้องไม่คา
โดยนิพพานอยู่แล้ว โดยไม่เกิดไม่ดับอยู่แล้ว
โดยที่ไม่ติด ไม่หลุดอยู่แล้ว
ขอปฏิญาณตน ในการอุปโลกน์ ในการดำริธาตุขันธ์
จิตวิญญาณขึ้นมา เพียงเพื่อการโปรดสรรพสัตว์เท่านั้น
แบบไม่มีขอบเขต ไปในโลกธาตุ สังสารวัฏทั้งหลาย
ตามองค์มหาบารมี ด้วยการช่วยกันจบตาม
ดับให้กับสรรพสัตว์ตาม นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ออกจากทุกข์ทั้งหลาย ออกจากความหลงในตัวมันเองทั้งหลาย
ตั้งแต่กาลบัดนี้ เป็นต้นไปเทอญ
เปล่งวาจาพร้อมกัน:                 สาธุ สาธุ สาธุ
การประกาศชดเชยชดใช้

หนี้ชีวิตทั้งหลาย หนี้แรงงานทั้งหลาย
ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เคยพึ่งพาชีวิตอื่น เพื่อเลี้ยงชีวิตตนเอง
หรือให้ชีวิตอื่นเสียสละชีวิตเพื่อตัวเอง เพื่อรักษาชีวิตตัวเอง
เพื่อการเป็นอยู่ของตัวเอง
หรือแว่นแคว้นดินแดน หรือบ้านเมืองก็ตามที
หรือเพื่ออะไรก็ตามที
หนี้แรงงานทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เคยพึ่งพาอาศัยแรงงานของบุคคลอื่นทั้งหลาย
แรงงานของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เกินความพอดี
เกินอาศัยเกินความจำเป็น
จนกลายเป็นหนี้กรรมเกี่ยวกับเรื่องแรงงานทั้งหลาย
หนี้กรรมที่มีต่อภรรยา หนี้กรรมที่มีต่อสามีทั้งหลาย
บุตรธิดาทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย
หรือ หนี้กรรมอันใด ที่มีต่อคุณบิดามารดา
ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้พึ่งพาอาศัยจากการเกื้อกูล
การสงเคราะห์ของบิดามารดาทั้งหลาย
หรือหนี้กรรมที่มีต่อบริวาร
ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เคยพึ่งพา ได้เคยใช้สอยไหว้วาน จนเกินความพอดี
จนกลายเป็นหนี้กรรมทั้งหลาย หนี้ต่อประเทศชาติบ้านเมือง
หนี้ต่อภาษีทั้งหลาย หนี้ต่อทรัพย์แผ่นดินทั้งหลาย
หนี้ต่อสังคมทั้งหลาย
 ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เคยตักตวงผลประโยชน์จากสังคมมากเกินไป
จากประเทศชาติบ้านเมืองมากเกินไป
และหนี้กรรมอันใด
ที่มีต่อภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย
หมู่สงฆ์ทั้งหลาย หนี้ต่อศาสนา หนี้ต่อสงฆ์ทั้งหมดทั้งสิ้น
จากการที่ได้ล่วงเกินในของสงฆ์ทั้งหลาย
นำของสงฆ์ทั้งหลาย มาเป็นของตน
โดยที่มิได้รับอนุญาตทั้งหลาย
หรือสิ่งใด ที่หาประโยชน์ต่อของสงฆ์ทั้งหลาย
จากวัดวาศาสนาทั้งหลาย
จนกลายเป็นหนี้สงฆ์ เป็นหนี้ต่อศาสนา
หรือ หนี้กรรมอันใด ที่มีต่อองค์มหาบารมี
หมู่อริยเจ้าทั้งหลาย หมู่อริยสงฆ์ทั้งหลาย
หมู่อรหันต์เจ้าทั้งหลาย


องค์มหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย องค์ปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย
องค์พุทธะ องค์มหาพุทธะ
สิ่งใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้ร้องขอ ในอธิวาสนาบารมี
และนำไปใช้ แบบไม่ได้นำพาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ได้สว่างไสวตาม
ด้วยการจบตาม ด้วยการดับตาม ด้วยการวางตาม
แต่นำไปสนองกิเลสของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
หรือสนองกิเลสแห่งตนเอง และพวกพ้องแห่งตนเอง
จนกลายเป็นหนี้กรรม ต่อองค์มหาบารมี ต่ออธิวาสนาทั้งหลาย


ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอชดเชยชดใช้
ในหนี้กรรม หนี้เวรทั้งหลาย
ในทุก ๆ ประเภทกรรม และหนี้บุญคุณทั้งหลาย
หนี้ประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหลาย
ทั้งมนุษย์ทั้งหลาย และอมนุษย์ทั้งหลาย
ขอชดเชยชดใช้ด้วยอธิวาสนาบารมีทั้งหลาย
ที่เคยมีมาแล้ว แต่กาลก่อนทั้งหลายจนถึงปัจจุบัน
จะมากก็ตาม จะน้อยก็ตาม
ขอชดเชยชดใช้ด้วยการบวชการบรรพชาในบวรพุทธศาสนา
ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการมีส่วน ต่อการตรงต่อสัจธรรม
จะมากก็ตาม จะน้อยก็ตาม
ขอชดเชยชดใช้ด้วยการมีส่วนเกื้อกูลเสียสละ
อุปัฏฐาก อุปถัมภ์ ต่อหมู่สงฆ์ องค์เจ้าทั้งหลาย
วัดวาศาสนาทั้งหลาย หรือองค์มหาบารมีก็ตามที
ขอชดเชยชดใช้ในหนี้กรรมทั้งหลาย
ด้วยการมีส่วนในการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ตามองค์มหาบารมี
ขอให้มีส่วนโดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทอญ
เปล่งวาจาพร้อมกัน:                สาธุ สาธุ สาธุ
การประกาศสละ ประกาศถอน
เหตุแห่งกรรมและการสร้างกรรมมา

สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ยังเป็นความอาลัยอาวรณ์
ความยึดติดทั้งหลาย การผูกมัดผูกพันทั้งหลาย
ในบุคคลก็ตาม ในสรรพสัตว์ก็ตาม
ในสิ่งของก็ตาม ในทรัพย์สมบัติก็ตาม ในที่อยู่ที่อาศัย
ในปัจจัย 4 ก็ตาม ในสรรพสิ่งทั้งหลาย
อันเกิดขึ้นจากการ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เคยปรารถนาเอามา ได้เคยหลงตั้งเอามา
ต่อภพ ต่อชาติ ต่อกัลป์ ต่อกัป ต่อพุทธันดร
จนกลายเป็นความหลงยึดติดทั้งหลาย
และความอาลัยอาวรณ์ทั้งหลาย ความผูกพันทั้งหลาย
ซึ่งล้วนแล้วแต่ ไม่ตรงต่อสัจธรรม ความไม่ยึดติดในตัวมันเอง
ผิดพุทธประสงค์
และไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัย
ที่จะเป็นไปเพื่อการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย
อย่างกว้างขวางตามองค์มหาบารมี
เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า ต้องหลงคับแคบ
อยู่เฉพาะตน และในสิ่งที่ตนเอง หลงยึดติดอยู่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ประกาศถอน การหลงตั้งเอา
ทั้งหมดทั้งสิ้น ในทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกเรื่อง
ไม่ว่าจะทางโลกก็ตามหรือทางธรรมก็ตาม
หรือตั้งเอาในธาตุขันธ์แห่งตน ธาตุขันธ์บุคคลอื่น
บุคคลต้องห้ามทั้งหลาย
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส กามคุณทั้งหลาย ธรรมารมณ์ทั้งหลาย
สิ่งของต้องห้ามทั้งหลาย ทรัพย์สมบัติต้องห้ามทั้งหลาย
สรรพสิ่งทั้งหลาย การเป็นการอยู่ ความยึดติดทั้งหมดทั้งสิ้น
ขอสละ ขอถอดถอน
ทุกเงื่อนไข ทุกข้อผูกมัดทางใจ ทุกพันธนาการ
ทุกคำอธิษฐาน ทุกคำมั่นสัญญา ทุกคำวิงวอนร้องขอ
ทุกคำสาปแช่ง ทุกคำสาบาน
ความพยาบาท อาฆาต เคียดแค้นชิงชัง
จองเวร จองกรรมทั้งหลาย
ที่ได้ให้ไว้ต่อสิ่งใด แว่นแคว้นดินแดนใดก็ตาม
ต่อโลกธาตุทั้งหลาย ต่อสังสารวัฏทั้งหลาย
ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต่อบุคคลทั้งหลาย หรือต่อตนเองก็ตาม
อันเป็นเครื่องจำกัดทั้งหลาย
และทำให้เกิดความคับแคบทั้งหลาย
เป็นภาระทั้งหลาย ไม่อาจจะกว้างขวาง ไปในโลกธาตุสังสารวัฏ
และในสัจธรรม และในการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย


ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน
การติดสินบนใด ๆ คำบนบานศาลกล่าวใด ๆ ที่ได้หลงให้ไว้
ต่อสถานที่ใดก็ตาม ต่อมนุษย์ทั้งหลาย อมนุษย์ทั้งหลาย
ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ต่อเหล่าเทพเทวา ต่อองค์คุณทั้งหลาย
ต่อคุณพระรัตนตรัย ต่อหมู่อริยเจ้า อริยสงฆ์ทั้งหลาย
หรือต่อองค์คุณเบื้องสูง แห่งองค์มหาบารมี
แห่งองค์มหาโพธิสัตว์ แห่งองค์พุทธะ
ที่เคยหลงมีมา ในทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกเรื่อง
ซึ่งยังเป็นเงื่อนไข ข้อผูกมัดในดวงใจแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทำให้ติดค้าง ในหนี้กรรมทั้งหลาย โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน และยังคงส่งผล สู่อนาคตทั้งหลาย
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ
ขอประกาศถอน การหลงตั้งเอา
ในอธิวาสนา ในบารมีทั้งหลาย ในความอยากใหญ่ทั้งหลาย
ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน การหลงตั้งเอา
ความหลงในวาสนาทั้งหลาย บุญญาธิการทั้งหลาย     
ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน การหลงตั้งเอาในจิตทั้งหลาย
ในการปฏิบัติเอา เจริญเอา บำเพ็ญเอา
ในธาตุ ในขันธ์ทั้งหลาย ในรู้ ในเห็นทั้งหลาย
ในเอกสภาวจิตทั้งหลาย ในสติ สมาธิ ปัญญาทั้งหลาย
ในฤทธิ์เดช อำนาจทั้งหลาย ตบะ ฌาน ญาณทั้งหลาย
ในมรรคผลนิพพานทั้งหลาย หรือความหลุดพ้นทั้งหลาย
ที่เป็นโลกียวิสัยทั้งหลาย
จนกลายเป็นตัณหาในธรรม กลายเป็นกิเลสในธรรม
จนเป็นเหตุให้ปิดกั้นปิดบัง
ความกว้างขวางทั้งหลาย ความไร้ขอบเขตทั้งหลาย
จนก่อเกิดความอึดอัดขัดเคือง เมื่อท่ามกลางสรรพสัตว์ทั้งหลาย


ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน การหลงตั้งเอา
ในธรรมทั้งหลาย ในคุณงามความดีทั้งหลาย
จนกลายเป็นติดดีทั้งหลาย
จบไม่เป็น ดับไม่เป็น วางไม่เป็น
เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างกรรมทั้งหลาย
ข้าพเจ้าขอประกาศสละ ขอประกาศถอน การหลงตั้งเอา
ในผลบุญวาสนาทั้งหลาย ในทุกครั้งทุกครา ที่ได้หลงตั้งเอามา
ทั้งหมดทั้งสิ้น จนกลายเป็นผลวิบาก
ต้องมาวกวน ในการเสวยผลบุญ ผลแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย
เป็นการหลงคับแคบ ไม่กว้างขวาง ไปในหมู่สรรพสัตว์
เป็นโลกียะทั้งหลาย เป็นเรื่องของปุถุชนทั้งหลาย


ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ
ขอประกาศถอน การหลงตั้งเอา
ในปัญญาทั้งหลาย ในความฉลาดปราดเปรื่องทั้งหลาย
ในปฏิภาณไหวพริบทั้งหลาย
ที่เป็นอารมณ์อย่างโลก ๆ จบไม่เป็น
มีแต่จะสร้างกรรม เอาปัญญาไปสร้างกรรม
เอาปฏิภาณไหวพริบไปสร้างกรรม
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ
ขอประกาศถอน
การหลงตั้งเอา
ในเมตตาทั้งหลาย ในคุณธรรมทั้งหลาย
อันเป็นโลกียะทั้งหลาย ที่จบไม่เป็น ดับไม่เป็น
ล้วนแล้วแต่พาอ้อยอิ่ง พาเยิ่นเย้อ พายืดเยื้อ
ทั้งตนเอง และลูกหลานบริวารทั้งหลาย
นำพาสู่การสร้างกรรม ประเภทยืดเยื้อ ประเภทล้าหลัง
ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน การหลงตั้งเอา
ในความเป็นผู้ที่มีบริวารมากทั้งหลาย
หรืออยากจะมีบริวารมากทั้งหลาย
ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน การหลงตั้งเอา
บริวารทั้งหลาย ที่เข้ากับตนเองได้ ถูกกับกิเลสตัวเองได้
ถูกกับจริตนิสัยตัวเอง จนเป็นเหตุให้คับแคบ
อยู่เฉพาะตน และบริวารที่มีกรรมอนุสัยเหมือนตน
เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ก่อเกิดกรรม
สร้างความแตกแยกทั้งหลาย สร้างความแตกต่างทั้งหลาย
ไม่ได้เป็นไป เพื่อการโปรดสรรพสัตว์
แบบไร้ขอบเขต ไปในสังสารวัฏทั้งหลาย


ข้าพเจ้าขอประกาศสละ ขอประกาศถอน ความหลงตั้งเอา
แม้แต่องค์มหาบารมี อันเป็นเหตุให้สร้างกรรม
เกิดความหวงแหน เกิดการกีดกัน เกิดการขัดขวาง
ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่อยากให้บุคคลอื่น ได้ดีเหมือนกับตัวเอง
เป็นเหตุแห่งการคับแคบ และเป็นกรรมอันใหญ่หลวง
ปิดกั้นทั้งสัจธรรม นำพาตัวเองสู่อบายภูมิ
ปิดกั้นการโปรดสรรพสัตว์ ในโลกธาตุ ในสังสารวัฏทั้งหลาย
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ
ขอประกาศถอน
วามหลงยึดติด
ในองค์มหาบารมี ในเหล่าบรรดาคุรุทั้งหลาย
องค์บรมครูทั้งหลาย พระบิดาทั้งหลาย พระมารดาทั้งหลาย


จะขอเคารพ จะขอเทิดทูน
โดยเนื้อหามหาสุญญตา โดยความไม่ยึดติดทั้งหลาย
จะขอน้อมนำมาเป็นแบบอย่าง
ในการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ในการกว้างขวางและไร้ขอบเขต
ไม่จำเพาะ ไปในหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละ
ขอประกาศถอน ความหลงยึดติด
ในธาตุขันธ์แห่งตนเอง ในธาตุขันธ์แห่งบุคคลอื่น
ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่อุปโลกน์ขึ้นมาอยู่
อุปโลกน์ขึ้นมาอาศัย เพื่อเป็นสื่อ
ในการโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประกาศสละ ขอประกาศถอน
ความปรารถนาเอา ความอยากได้เอา
และการหลงต้องตั้ง ที่จะยึดติดทั้งหลาย
ในทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกเรื่อง
ขอส่งคืน สู่เนื้อหาสัจธรรม
ความไม่ยึดติด สู่เนื้อหาของมหาสุญญตา
โดยว่างอยู่แล้ว โดยวางอยู่แล้ว
โดยปราศจากขอบเขตอยู่แล้ว ไร้เงื่อนไขในตัวมันเองอยู่แล้ว
ไม่ติด ไม่หลุดอยู่แล้ว ไม่เกิด ไม่ดับอยู่แล้ว
ไปตลอดกาลนานเทอญ

เปล่งวาจาพร้อมกัน:                สาธุ สาธุ สาธุ    

2 comments:

  1. กราบสวัสดีครับ ผมมีความประสงค์ขอหนังสือบทขมากรรมด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ ชื่อ จักรพงษ์ บุญธรรม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000ครับ

    ReplyDelete
  2. ขอกราบอนุโมทนาสาธุครับ...

    ReplyDelete