Monday, February 17, 2014

บทประกาศสละประกาศชดใช้หนี้กรรม - เช้าวันที่ 4 ม.ค.57(มีไฟล์สำหรับ Download)

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมในองค์มหาบารมี แห่งองค์พุทธะ มหาพุทธะ ทรงโปรดเป็นประธาน
ในการประกาศสละประกาศถอน การหลงตั้งเอา การหลงปรารถนาเอา แห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่มีมาในทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร

ขอประกาศสละประกาศถอน การหลงตั้งเอา การหลงปรารถนาเอา ในธาตุขันธ์จิตวิญญาณ ในการรู้ทั้งหลาย ในทิฏฐิทั้งหลาย ในความคิดความเห็นความหมายทั้งหลาย ในสัญญาทั้งหลาย ในเวทนาทั้งหลาย  ในรูปกายทั้งหลาย ทั้งในรูปหยาบก็ตาม ทั้งในรูปละเอียดก็ตาม
ขอประกาศสละประกาศถอน การหลงตั้งเอา การหลงปรารถนาเอา  ในคตินิยมทั้งหลาย ตามโลกตามสังคม หรือตามความปรารถนาแห่งตนก็ตามที
ขอประกาศสละประกาศถอน การหลงตั้งเอา ในอคติทั้งหลาย ในความพยาบาทอาฆาตทั้งหลาย ในการจองเวรจองกรรมทั้งหลาย ในการสาปแช่งทั้งหลาย
ขอประกาศสละประกาศถอน การหลงตั้งเอา ในความพึงพอใจทั้งหลาย ในกามราคะทั้งหลาย ในรูปทั้งหลาย ในเสียงทั้งหลาย ในกลิ่นทั้งหลาย ในรสทั้งหลาย ในสัมผัสทั้งหลาย ในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง ที่น่าพึงพอใจทั้งหลาย
ขอประกาศสละประกาศถอน การหลงตั้งเอา การหลงปรารถนาเอา ในโลกธาตุทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ในบุคคลทั้งหลาย ในสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ขอประกาศสละประกาศถอน การหลงตั้งเอา การหลงยึดติดเอา ในการเป็นการอยู่ทั้งหลาย ในรูปแบบแห่งการใช้ชีวิตทั้งหลาย
ขอประกาศสละประกาศถอน การหลงตั้งเอา ในสามีทั้งหลาย ในภรรยาทั้งหลาย ในบุตรธิดาทั้งหลาย ในบริวารทั้งหลาย
ขอประกาศสละประกาศถอน การหลงตั้งเอา การหลงปรารถนาเอา ทั้งหมดทั้งสิ้น ในวาสนาบารมีทั้งหลาย จนกลายเป็นกรรมกิเลส ซ้อนในวาสนา ซ้อนในบารมี ซ้อนในบุญทั้งหลาย
ขอประกาศสละประกาศถอน การมุ่งหวังตั้งเอา ที่เคยมีมาทั้งหมดทั้งสิ้น ในคุณบิดามารดา ในคุรุครูบาอาจารย์ ในองค์มหาบารมีทั้งหลาย จนกลายเป็นความหลงยึดติดทั้งหมดทั้งสิ้น และทำให้ก่อเกิดกรรม กับองค์คุณทั้งงหลายทั้งปวง
ขอประกาศสละประกาศถอน การหลงตั้งเอา และในความปรารถนาเอา ไม่ว่าจะทางโลกก็ตาม ทางธรรมก็ตาม ทั้งหมดทั้งสิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกรรมกิเลสซ้อนธรรม  ซ้อนลงไปในโลกียวิสัยทั้งหลาย
ขอประกาศสละประกาศถอน ในการปรารถนาเอามา การหลงตั้งเอามา ทั้งหมดทั้งสิ้น ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ในทุกสิ่งทุกอย่าง


และขอชดเชยชดใช้ ในหนี้กรรมหนี้เวรทั้งหลาย หนี้บุญคุณทั้งหลาย หนี้ชีวิตทั้งหลาย หนี้ในทรัพย์สมบัติทั้งหลาย
หนี้ในแรงงานทั้งหลาย หนี้ในสังคมส่วนรวม หนี้ในประเทศชาติบ้านเมือง หนี้ที่มีต่อศาสนาทั้งหลาย หนี้กรรมที่มีต่อหมู่สงฆ์ทั้งหลาย
หนี้กรรมที่มีต่อองค์มหาบารมี หนี้บุญคุณทั้งหลาย หนี้กรรมหนี้บุญคุณทั้งหลาย ที่มีต่อคุณบิดามารดา คุรุครูบาอาจารย์
หรือมีต่อสามีภรรยาก็ตาม มีต่อบุตรธิดาก็ตาม มีต่อบริวารก็ตาม

ขอชดเชยชดใช้ ในหนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย ในทุกประเภทกรรม หนี้บุญคุณทั้งหลาย ในทุกประเภทบุญคุณ
ขอชดเชยชดใช้ ด้วยอธิวาสนาบารมี แห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่เคยมีมาแล้ว ในทุกภพทุกชาติ
ทุกกัลป์ทุกกัปป์ ทุกพุทธันดร ด้วยการบวชทั้งหลาย การเสียสละทั้งหลาย การเกื้อกูลในโลกธาตุทั้งหลาย การเกื้อกูลในศาสนาทั้งหลาย การเกื้อกูลในคุณรัตนตรัยทั้งหลาย
ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ความไม่ยึดติดทั้งหลาย
ขอชดเชยชดใช้ ด้วยการมีส่วนในการโปรดสรรพสัตว์ ตามองค์มหาบารมี แห่งองค์พุทธะ องค์มหาโพธิสัตว์ หมู่เหล่าคุรุเจ้าทั้งหลาย อรหันต์เจ้าทั้งหลาย
ขอชดเชยชดใช้ ต่อหนี้กรรมหนี้เวรทั้งหลาย ด้วยการมีส่วน ช่วยกันจบให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดับให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย นำพากับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้จบตาม ให้ดับตาม ให้วางตาม จากวัฏฏะทั้งหลาย จากทุกข์ทั้งหลาย จากความหลงทั้งหลาย
ขอชดเชยชดใช้ ไปตลอดกาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

และขอให้กรรมทั้งหลาย และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ในทุกๆประเภทกรรม ในทุกๆกรณีกรรม
พึงโปรดอโหสิกรรม ทั้งหลายทั้งปวง ที่เคยมีมาแล้ว ซึ่งกันและกัน ในทุกภพทุกชาติ ในทุกชั้นทุกภูมิ ขอให้กรรมทั้งหลาย
พึงเป็นอโหสิกรรมร่วมกัน ณ กาลบัดนี้ เป็นต้นไปด้วยเถิด

อโหสิ อโหสิ อโหสิ

DOWNLOAD ไฟล์เอกสารบทประกาศสละประกาศชดใช้หนี้กรรม เช้าวันที่ 4 ม.ค.57

1 comment:

  1. อนุโมทนาสาธุ กับคุณชาน ญาติธรรมที่ช่วยเหลือในการถอดความอย่างรวดเร็วด้วยครับ สาธุๆๆ ให้ได้มีส่วนในการโปรดสัตว์โดยทั่วกัน

    ReplyDelete