Friday, May 17, 2013

Statement of Renunciation, Compensation, Apology and Forgiveness คำประกาศสละ การชดเชยชดใช้หนี้กรรมหนี้บุญคุณ คำขอขมาและอโหสิกรรม

Namo tassa phakawato arahato samma samphut-thassa (3 times)
นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (สามจบ)

Realizing that delusive attachments, desires and expectations can conceal the truth, I renounce my attachment to my own being, other beings, objects and phenomena.
เพื่อมิให้เป็นกรรมปิดบังปิดกั้นต่อพระสัจธรรมอันเนื่องมาจากตัณหาอุปทาน ความหลงยึดยิดและความมุ่งหวังตั้งเอา ข้าพเจ้าขอประกาศสละความยึดติดในตนเอง บุคคลและสัตว์และความมีความเป็นทั้งหลาย ความยึดติดในสรรพสิ่งทั้งหลาย และในเหตุการณ์สถานการณ์ทั้งหมดทั้งสิ้น


I renounce all of my delusional intentions, desires and plans to achieve or attain worldly goals such as attachment to wealth, success, fame or happiness. I also renounce any craving for forms, tastes, odors, sounds and mental objects.
ข้าพเจ้าขอประกาศสละ ตัณหาอุปทานและความมุ่งหวัง ตั้งเอาในทางโลกทั้งหลาย ความหลงยึดติดในลาภ ยศ สรรเสริญและสุขทั้งหลาย ตลอดจนถึงความทะยานอยากในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสและธรรมารมณ์ทั้งหมดทั้งสิ้น

I renounce my expectation of, and attachment to, the quest for knowledge and understanding, and my attachments to thoughts, speech or actions involving pride, prejudice, bias, judgment, analysis, and criticism.
ขอประกาศสละ ความมุ่งหวัง ตั้งเอาและตัณหาอุปทานความยึดติดในการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงความหลงยึดติดในการกระทำด้วยกาย วาจาและใจทั้งหลาย อันเนื่องมาจากมานะ ทิฏฐิ คติ อคติ การประเมิน วิเคราะห์ และวิตกวิจารณ์ทั้งหมดทั้งสิ้น

In addition, I renounce my expectation of, and attachment to, the attainment of spiritual goals and the desire to attain or achieve anything from spiritual study or practice.
ข้าพเจ้าขอประกาศสละ ความมุ่งหวัง ตั้งเอาและความยึดติดในทางธรรม การมุ่งทื่จะบรรลุธรรม และตัณหาทะยานอยากในการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมเพื่อที่ให้ได้มาซึ่งมรรคผลนิพพานทั้งหลายทั้งปวง

If there is anything I owe to the enlightened and worthy ones, to benefactors and to all other beings I would like to compensate my karmic debts and debts of gratitude with the blessings that I have received, virtues and positive attributes that I have gained from good deeds that I have done or will do and the charity that I have given to help others, always.
ขอประกาศชดเชยชดใช้ในสิ่งใดที่ได้เคยเป็นหนี้บุญคุณทั้งหลาย ต่อองค์มหาบารมีและผู้มีคุณตลอดจนถึงหนี้กรรมต่อสรรพสัตว์ ทั้งหมดทั้งสิ้น  ด้วยอธิวาสนา บารมีที่ได้รับแล้ว ด้วยส่วนบุญ กุศล แห่งข้าพเจ้าที่ได้กระทำไว้ดีแล้ว และอานิสสงฆ์จากการเสียสละ การเกื้อกูลต่อทุกสรรพชีวิตจิตวิญญาณในทุกกาลสมัย

Finally, I would like to compensate by the merit of ordainment or living in accordance with the truth.  May all share the virtue of my service in always following the example of the worthy ones, Bodhisattvas and Maha Bodhisattvas in helping all sentient beings end their sufferings.
ขอชดใช้ด้วยอานิสสงฆ์แห่งการบวช การบรรพชา และการตรงต่อพระสัจธรรม รวมถึงการชดเชยด้วยคุณแห่งการโปรดสรรพสัตว์ และการที่ได้มีส่วนร่วมกับองค์มหาบารมีในทุกๆพระองค์ ในการพาสรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง

I humbly and truly ask forgiveness from all enlightened teachers of the past, present, and future for ignoring, criticizing, doubting, disagreeing with or arguing with their teachings about the ultimate truth and law of nature that all things are transitory, subject to uncontrollable alteration, impermanent and decaying by themselves.
ขอน้อมกราบขอขมากรรมต่อองค์คุณองค์ธรรมในทุกกาลสมัย ต่อกรรมที่ได้ประมาทพลาดพลั้ง ปฏิเสธ เพิกเฉยเมินเฉย วิจัย วิจารณ์ ลังเลสงสัย ขัดแย้ง โต้เถียง ต่อคำสอนแห่งองค์ธรรม ที่ได้ประกาศพระสัจธรรม แห่งการปรับเปลี่ยนตามธรรมชาติของมันเอง นอกเหนือการควบคุมการทำเอา ไม่ยึดติดโดยตัวมันเองและเสื่อมในตัวมันเองอยู่แล้ว

I apologize for any time in which I have intentionally or unintentionally misinterpreted this truth, changed this truth or shared this truth with others incorrectly.
ขอขมากรรมต่อกรรมใดๆที่ได้หลงเข้าใจผิดต่อสัจธรรมคำสอน บิดเบือนพระสัจธรรมและนำไปถ่ายทอด เป็นเหตุให้ผู้อื่นผิดต่อพระสัจธรรม จะด้วยเจตนาหรือมิได้เจตนาก็ตาม

I apologize to all I have wronged  through my unhelpful thoughts, speech and actions and to those I have wronged by stealing from them, insulting them, hurting them or killing them, or by having affairs or sexual misconduct with them in this or any previous lives I have lived.
ขอขมากรรมต่อทุกสรรพชีวิตจิตวิญญาณต่อสิ่งที่เป็นกรรมทั้งทางกาย วาจาและใจ ที่ได้เคยเบียดเบียนทำร้ายทำลายต่อชีวิตและจิตใจ การแย่งชิงในทรัพย์สมบัติทั้งหลาย การที่ได้เคยปฏิฆะปรามาสทั้งหมดทั้งสิ้น การผิดต่อสามี ภรรยาบุคคลอื่น และบุคคลต้องห้ามทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้กระทำไปแล้ว ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

I would also like to forgive those who may have harmed, bullied, lied to, stolen from or acted against me in the present life and all past lives. With all my heart, I forgive all who have wronged me in any way.
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้กับทุกชีวิตจิตวิญญาณที่ได้เคยกระทำกรรมใดๆที่เป็นการเบียดเบียนทำร้ายทำลาย แย่งชิง โกหกหลอกลวง ปฏิฆะปรามาส ทำให้เกิดทุกข์โทษต่อข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติอย่างหมดจิตหมดใจ

I ask these things for myself, for the benefit of all beings in general and for those who are connected to me in any way. May our Karmic entwinement come to an end through the holy power and grace of the worthy ones and all sacred beings. Sadhu. Sadhu. Sadhu.
ด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวง ข้าพเจ้าพร้อมทั้งจิตญาณที่สัมพันธ์ทั้งหลาย ขอให้สรรพดวงใจทุกๆดวงจงมีส่วนในการขอขมากรรม อโหสิกรรม การประกาศสละและการประกาศชดเชยชดใช้หนี้กรรมและหนี้บุญคุณ เพื่อความสิ้นไปแห่งอุปทานความหลงยึดติดในกรรมวิบากส่วนตน ตลอดจนถึงกรรมทั้งหลายที่มีต่อกันและกันตลอดกาลนานเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

Click here to download the paper of above content.

No comments:

Post a Comment