Wednesday, May 8, 2013

บทขอขมากรรม อโหสิกรรม (Apology/Forgiveness Statement)

นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)
Namo tassa phakawato arahato samma samphut-thassa(3 times)

ข้าพเจ้าพร้อมทั้งจิตญาณที่สัมพันธ์ทั้งหลาย น้อมกราบขอขมากรรมขออโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหลายที่ได้ประมาทพลาดพลั้งไปแล้วด้วยกาย วาจา ใจ เพื่อความสิ้นไปแห่งอุปทานความหลงยึดติดในกรรมทั้งหลายที่มีต่อกัน ให้เป็นโมฆะกรรมและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
I would like to state my apology to all those I have wronged, be it wrongdoing through action, speech, or thought. I humbly and truly ask for forgiveness, and ask for myself and those involved in my personal web of Karma to be able to end the endless exchange between us.

ขอขมากรรมต่อกรรมอันใด ที่เป็นการประมาทล่วงเกิน องค์มหาบารมี ต่อองค์พุทธะ พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ ทั้งหลายทั้งปวง ผู้มีคุณทั้งหมดทั้งสิ้น คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ พระอริยเจ้า อริยสงฆ์ อริยบุคคลทั้งหลาย ผู้โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย
I apologize for all offensive attitudes/behaviors and wrongful conducts toward the enlightened and the worthy ones; the Buddha, Bodhisattvas, Maha Bodhisattvas, holy and noble individuals, reverenced ones and benefactors including mothers, fathers, teachers and gurus of all lives I have lived, and those who have virtue and morals, goodness and honor.

ขอขมากรรมต่อกรรมที่ได้ประมาทพลาดพลั้ง ปฏิเสธ เพิกเฉยเมินเฉย วิจัย วิจารณ์ ลังเลสงสัย ขัดแย้ง โต้เถียง ต่อคำสอนแห่งองค์ธรรม ที่ได้ประกาศพระสัจธรรม แห่งการปรับเปลี่ยนตามธรรมชาติของมันเอง นอกเหนือการควบคุมการทำเอา ไม่ยึดติดโดยตัวมันเองและเสื่อมในตัวมันเองอยู่แล้ว
I apologize to all enlightened teachers for rejecting, ignoring, criticizing, disagreeing with or arguing with their reverenced doctrines revealing the truth that all things are transitory, subject to uncontrollable alteration, impermanent and decaying by themselves.

ขอขมากรรมต่อการกระทำด้วยกายวาจาใจ ที่ยังไม่ได้ตรงต่อสัจธรรม และได้เคยชี้นำบุคคลอื่นทั้งหลาย ให้หลงวกวน ติดยึดในธาตุในขันธ์ ติดยึดในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง จนเป็นเหตุให้เกิดการปิดกั้นไม่สามารถฉับพลัน ต่อสัจธรรมได้ กรรมที่ได้เคยทำร้ายทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และ เบียดเบียนต่อศาสนาทั้งหลาย
I apologize for all thoughts, speech and actions that I have performed that are contrary to the ultimate truth and also for leading others to be attached to worldly matters and blinding them from the truth thereby also misleading and blinding myself.I also apologize for destroying religious and holy places.

ขอขมากรรมต่อสิ่งใดที่เป็นการเบียดเบียนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย  การทำร้ายทำลายต่อชีวิต การแย่งชิงในทรัพย์สมบัติทั้งหลาย การที่ได้เคยปฏิฆะปรามาสทั้งหมดทั้งสิ้น  ที่เคยผิดต่อสามีบุคคลอื่นทั้งหลาย เคยผิดต่อภรรยาบุคคลอื่นทั้งหลาย เคยผิดต่อบุคคลต้องห้ามทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้กระทำไปแล้ว ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
I apologize to all those I have wronged by killing or hurting them, by stealing from them, by insulting them, or by having affairs or sexual misconduct with them in this or any previous lives I have lived.


ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้กับทุกชีวิตจิตวิญญาณที่ได้เคยกระทำกรรมใดๆที่เป็นการเบียดเบียนทำร้ายทำลาย แย่งชิง ปฏิฆะปรามาส ทำให้เกิดทุกข์โทษต่อข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติอย่างหมดจิตหมดใจ
I would also like to forgive those who may have harmed, bullied, lied to, stolen from or acted against me in the present life and all past lives. With all my heart, I forgive all who have wronged me in any way.

ขออาราธนา มหาบารมีแห่งองค์พุทธะ  พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์ พระอริยะเจ้า พระอริยะสงฆ์ทั้งหมดทั้งสิ้น ทรงโปรดเป็นประธาน ในการขอขมากรรมและอโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในทุกชั้นทุกภูมิ ในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกดวงจิตดวงวิญญาณ  ขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นอโหสิกรรม ตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปเทอญ สาธุ อโหสิ อโหสิ อโหสิ
I humbly ask the enlightened and the worthy ones; the Buddha, Bodhisattvas, Maha Bodhisattvas, holy and noble individuals to preside over this apology and forgiveness statement.  Through their power and grace, may my bad deeds be forgiven and may all karmic intertwinement of all beings come to an end from this moment on. Sadhu. Ahosi, Ahosi, Ahosi!
(May all be forgiven, may all be forgiven, may all be forgiven!)

Download the paper of Apology/Forgiveness Statement, please click here.

No comments:

Post a Comment