Friday, May 31, 2013

ความเมตตา 101

อาจจะมีหลายคนแปลกใจที่ผมยกเรื่องความเมตตามาอยู่ในหนังสือชุด โลกธาตุ สังสารวัฏ ศาสตร์แห่งการโปรดสรรพสัตว์

ที่ต้องยกเรื่องความเมตตาเอามาพูดตรงนี้ก็เพราะ ทุกวันนี้เราเข้าใจเรื่องการโปรดสัตว์ผิดไปจากเนื้อหาเดิมมากๆ เรื่องความเมตตาจึงเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ถูกเข้าใจผิดแบบเหมารวมไปด้วยมากที่สุด ไม่ใช่แค่เฉพาะในหมู่ผู้คนทั้งหลาย แต่ผู้โปรดสัตว์เองก็ยังเข้าใจผิดอยู่มากเช่นกัน

Tuesday, May 28, 2013

สามัคคีธรรมที่แท้จริง

เห็นผู้คนมากมายพยายามแก้ไขความแตกแยกในบ้านเมืองแล้วเซ็ง ไม่ว่าจะเป็นการออกหลักสูตรการแก้ไขความขัดแย้งในสังคม การเปลี่ยนทัศนคติ การเสนอแนวทางปฏิบัติ จนถึงการสร้างความสามัคคีด้วยการสร้างกิจกรรมร่วมกัน โดยหารู้ไม่ว่าสามัคคีธรรมจริงๆนั้นคืออะไร

Wednesday, May 22, 2013

ทิฏฐิแห่งความเป็นนิกาย

หลายครั้งที่เจอคนทักว่าคำสอนของวัดร่มโพธิธรรมเป็นแนวทางของนิกายเซน ไม่ใช่แนวทางเถรวาท จากนั้นคนที่ทักก็ทิ้งการสนทนาไปเลย ทั้งๆที่ยังไม่ได้เข้าใจเนื้อหาจริงๆของสัจธรรม อย่างนี้เรียกว่ากรรมทิฏฐิมันบังครับ เพราะความเป็นนิกายนั้น มันมีภาพลักษณ์ที่เป็นมรดกตกทอดมาซึ่งยังติดอยู่ในใจของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ผู้คนเข้าใจคำสอนของนิกายต่างๆไปในแนวทางที่เชื่อต่อๆกันมาจนกลายเป็นกรรมที่บังสัจธรรมในที่สุด

ไม่เชื่อลองเอ่ยถึงคำว่าเซนสิครับ นึกถึงอะไร?

Friday, May 17, 2013

Statement of Renunciation, Compensation, Apology and Forgiveness คำประกาศสละ การชดเชยชดใช้หนี้กรรมหนี้บุญคุณ คำขอขมาและอโหสิกรรม

Namo tassa phakawato arahato samma samphut-thassa (3 times)
นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (สามจบ)

Realizing that delusive attachments, desires and expectations can conceal the truth, I renounce my attachment to my own being, other beings, objects and phenomena.
เพื่อมิให้เป็นกรรมปิดบังปิดกั้นต่อพระสัจธรรมอันเนื่องมาจากตัณหาอุปทาน ความหลงยึดยิดและความมุ่งหวังตั้งเอา ข้าพเจ้าขอประกาศสละความยึดติดในตนเอง บุคคลและสัตว์และความมีความเป็นทั้งหลาย ความยึดติดในสรรพสิ่งทั้งหลาย และในเหตุการณ์สถานการณ์ทั้งหมดทั้งสิ้น

Tuesday, May 14, 2013

ลีลาธรรม มายากรรม 4 ตอนที่ 4 กามสุขัลลิกานุโยค-อัตตกิลมถานุโยค

โพสต์หัวข้อที่เป็นบาลียาวๆแล้วผื่นจะขึ้นครับ นัยว่าแพ้ทางบาลีจริงๆ แต่พอเห็นปั๊บมันก็เข้าใจเนื้อหาของสองคำนี้อย่างกระจ่างดังจะอธิบายต่อไปนี้ครับ

Saturday, May 11, 2013

Compensation of Karmic Debts and Indebtedness Statement (คำประกาศชดเชยชดใช้หนี้กรรม หนี้บุญคุณ)

I humbly ask the enlightened and the worthy ones; the Buddha, Bodhisattvas and Maha Bodhisattvas, holy and noble individuals to witness my announcement of compensation for any of my indebtedness or debts of gratitude and any karmic debts that are outstanding.
ขอน้อมองค์มหาบารมี พระพุทธเจ้า  พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์และอริยะและผู้มีคุณทั้งหมดทั้งมวล ทรงได้โปรดเป็นประธานในการประกาศชดเชย ชดใช้หนี้บุญคุณ หนี้เวร หนี้กรรม ทั้งหลายทั้งปวง

Wednesday, May 8, 2013

บทขอขมากรรม อโหสิกรรม (Apology/Forgiveness Statement)

นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)
Namo tassa phakawato arahato samma samphut-thassa(3 times)

ข้าพเจ้าพร้อมทั้งจิตญาณที่สัมพันธ์ทั้งหลาย น้อมกราบขอขมากรรมขออโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหลายที่ได้ประมาทพลาดพลั้งไปแล้วด้วยกาย วาจา ใจ เพื่อความสิ้นไปแห่งอุปทานความหลงยึดติดในกรรมทั้งหลายที่มีต่อกัน ให้เป็นโมฆะกรรมและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
I would like to state my apology to all those I have wronged, be it wrongdoing through action, speech, or thought. I humbly and truly ask for forgiveness, and ask for myself and those involved in my personal web of Karma to be able to end the endless exchange between us.

Saturday, May 4, 2013

สัจธรรมจาก Facebook#40

อาการแห่งใจทั้งหลายล้วนเป็นมายา
ไม่ต่างอะไรกับอารมณ์
ไม่ต่างอะไรกับความรู้สึก
ที่เกิดจากการหลงปรุงแต่งในความหมายอันเป็นสมมติ