Wednesday, February 6, 2013

"ไม่ต้องไม่ตั้ง" เป็นธรรมคู่กับ "ต้องตั้ง" หรือไม่?

อันนี้เป็นข้อสังเกตจากคุณ 000 ที่บอกว่าผมติดในอรูปฌาณ ผมก็เลยนำขึ้นมาตอบเป็นบทความสั้นๆเลยก็แล้วกัน

ไม่ต้องไม่ตั้งนั้น ไม่ใช่การเข้าไปมี "ตัวตั้ง"เพื่อจะไม่ต้องไม่ตั้ง แต่ไม่ต้องไม่ตั้งนั้น รากของวลีนี้คือ อนัตตา ครับ

อนัตตา คือ ไม่มีสิ่งใดทั้งในสังสารวัฏหรือนิพพานเป็นตัวตนอยู่แล้ว ทุกอย่างมันจึง "ไม่ต้องไม่ตั้ง" อยู่แล้ว ชัดไหม

แต่ที่คุณ 000 เข้าใจว่าเป็นธรรมคู่นั้น เพราะไปตีความเข้าใจไปในทางที่จะนำไปปฏิบัติครับ พอมีการปฏิบัติก็ต้องมีตัวขึ้นมาปฏิบัติ มันก็ตั้งเอาความไม่ต้องไม่ตั้ง สรุปคือเอาแนวทางในการที่ต้องปฏิบัติเข้ามาจับความคำว่า "ไม่ต้อง ไม่ตั้ง" ผมถึงได้บอกเอาไว้ไงว่าการปฏิบัติบังพระนิพพาน พอคิดเข้าทางตัวเองมันก็เป็นธรรมคู่ในบัดดล

ก็ทุกอย่างมันไม่ต้องไม่ตั้งอยู่แล้วทั้งนั้น ฟังตรงๆ ไม่ต้องคิด ไม่ต้องวิเคราะห์ตาม เพราะปัญญาที่มีกันน่ะมันเป็นปัญญาบนความหลงครับ

สั้นพอหรือยัง?

No comments:

Post a Comment