Monday, February 11, 2013

ใต้ร่มโพธิธรรม#4

          ว่าง 

 ว่าง หมายถึง ความไม่มีอะไร(ที่แท้)  การ มี อะไร จึงเป็นเพียงสิ่งอุปโลกน์ขึ้นเท่านั้น ความว่าง – ความไม่ทุกข์ – วิมุติความหลุดพ้น, ความไม่ยึดติด ,ความดับลงของตัณหา – นิโรธ – นิพพาน – ศานติ - ไกวัล – วิโมกข์ ล้วนมีเนื้อหาเดียวกัน
 • ไม่ใช่อะไร  ถ้าใช่ นั่นก็ไม่ใช่ว่าง เรียบร้อยแล้ว แต่จะกลายเป็นเป้าให้อุปาทานได้ที่ยึดเกาะทันที
 • ไปเสียแล้ว( เข้าใจคำว่า “ เสียแล้ว” หรือเปล่าล่ะ!)
 • ว่าง ไม่มีเนื้อหาของการ คอยอยู่ ไม่ว่าจะคอยอยู่กับสิ่งใด กายหรือจิต – ทุกสภาวะแม้แต่จะ คอยอยู่กับว่าง เองก็ตาม เพราะเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่ว่างอีกต่อไป
 • อย่ารักษา ว่าง เพราะการรักษาก็หมด ว่าง ไปแล้ว มีแต่เนื้อหาของโมหะ (มีอัตตาจอมปลอม)ตัณหา – อุปาทานแทนที่อีกต่างหาก
 • เจตนากรรม – การกระทำ – เงื่อนไข – ข้อแม้ – จะ – จ้อง – ต้อง – ตั้ง – เพ่ง – ทรง – ดำรง – ประคอง – ระแวง – ระวัง – รักษา – รอ – คอย – ค้นหา – แสวงหา – ควานหา -ห่วง – หวง  – เฝ้า – จม – งม – สาระวน – หมกมุ่น – ฝักใฝ่ – ปรารถนา – ฉันทะ – เพียร – พยายาม – มุ่ง – มั่น – จดจ่อ – กำหนด ล้วนแต่เป็นเนื้อหาของความวุ่นวายหรือลวดลายจากตัณหา – อุปาทาน – อวิชชา ทั้งสิ้น  มิใช่เนื้อหาของความนิรทุกข์ – ว่างอยู่แล้ว
 • ว่าง มี อยู่แล้ว เป็นความสมบูรณ์พร้อม  ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นเพียงภาพ (ภาวะ) สะท้อนของ ว่าง เท่านั้น อย่าหลงงมเงากันอยู่เลย
 • ว่าง เป็น สัจจะ ของทุกธาตุ – ขันธ์ คือ ความไม่ยึดติด ปราศจากความเป็นอะไร...ที่จริงแท้  เป็นก็เพียงแต่ชั่วคราวจึงเรียก ว่า ว่างอยู่แล้ว กล่าวได้เลยว่า ความว่างรองรับสังสารวัฏ 
 • อย่าหาว่าง ,อย่าทำว่าง อย่ายึดว่าง  อย่าติดว่าง  อย่าอยู่กับว่าง  อย่าแช่กับว่าง   อย่าเอาว่าง ถ้าเป็นเช่นนั้น มันก็พ้น , เลย หรือ เกิน “ว่าง” เรียบร้อยแล้ว
 • ความว่าง ปราศจากเหตุ – ปัจจัย ไม่เนื่องด้วย... อย่าไป    วุ่นวายสร้างความว่าง  รักษาความว่าง เอาความว่าง เสาะหา ความว่าง 
 • “ว่าง” สมบูรณ์ด้วยตัวว่างเองอยู่แล้ว อย่าได้วุ่นวายไปกับ การ “ปรับ” , “ปรุง” , “ตัด” , “แต่ง” , “ต่อ” , “เติม” , “เสริม”,  “เพิ่ม”, “ซ่อม” , “แซม” , “แถม” , “ทวง” , “ท้วง” , “หวง” , “ห่วง” , “โหย” , “หา” , “คว้า” , “ไขว่”... นั่นแหละ หมดเนื้อหาของ “ว่าง” ไปแล้ว
 • ว่างมีเนื้อหาที่ตรงกัน คือ ไม่...อยู่แล้ว หรือความไม่ยึดติดอยู่แล้ว , ไม่ต้อง ไม่ตั้ง ก็ตรงต่อดับอยู่เองแล้ว  วางเอง  ว่างเอง ว่างไม่อาจจัดได้ว่าเป็นอะไร  ไม่เนื่องด้วยวิถี  วิธีการ หรือการปฏิบัติใดๆ

No comments:

Post a Comment