Wednesday, February 6, 2013

คำสอนของหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโตเป็นลัทธิปฏิเสธความจริงหรือเปล่า?

หลายๆคนคงข้องใจทีหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโตมักจะเทศน์ว่า ไม่อยู่แล้ว ไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้ว ไม่อย่างเดียวลูก แล้วตั้งข้อสังเกตเอาเองว่าเป็นการปฏิเสธความจริงหรือเปล่า

ผมถามกลับว่าความจริงของคุณคืออะไร ความจริงที่เห็นได้ด้วยตา ได้ยินด้วยหู สัมผัสได้ด้วยกายหรือ?

ความจริงหนึ่งเดียวในโลกธาตุและสังสารวัฏนั้น คือสัจธรรมแห่งพระนิพพานที่พระพุทเจ้าทุกๆพระองค์ทรงประกาศเท่านั้น นั่นหมายความถึงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่หนีไปจากนี้ ซึ่งแปลได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความเป็นอะไร หรือมีความหมายอะไร และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่คงที่คงตัวอยู่แล้ว หรือสรุปง่ายๆก็คือ ทุกอย่างเป็นเพียงมายาที่ยึดเอาไม่ได้นั่นแหละ สัจธรรมความเป็นจริงนี้ เป็นจริงกับทุกๆอย่าง แม้กระทั่งกายเรา ใจเราด้วย ไอ้ที่เราเห็นๆกันอยู่ รู้สึกกันอยู่นี่แหละมายาทั้งนั้น ซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นมายา มันก็ยึดไม่ได้ หลวงพ่อฯท่านจึงสอนว่าทุกอย่างก็คือไม่ยึดติด ไม่ๆๆๆ ไม่อยู่แล้วนั่นแหละ ซึ่งก็ตรงกับกฎของไตรลักษณ์เป๊ะๆชนิดเถียงไม่ออก

ส่วนความจริงอื่นๆที่เรารับรู้ เราคิด เรานึก เราศึกษานั้นล้วนไม่ใช่ความจริงทั้งนั้นเป็นเพียงมายาแห่งสังสารวัฏทั้งหมด ซึ่งรากแห่งมายานั้นก็มาจากความหลงหรือโมหะนั่นแหละ ที่ทำให้เราเข้าไปยึดว่ามันคือความจริง ซึ่งความจริงเหล่านี้ล้วนเป็นแต่เพียง ความจริงของใครของมันทั้งนั้น คือถูกจริตหรือถูกทิฏฐิใครก็เป็นความจริงของคนนั้น

ดังนั้นการที่ท่านสอนว่าไม่อยู่แล้ว ไม่....ตลอด นั่นแหละคือการตัดเชื้อโมหะอันเป็นจุดกำเนิดของสังสารวัฏแล้วก็จะได้ตรงต่อเนื้อหาสัจธรรมความเป็นจริงที่มันไม่อยู่แล้วนั่นเอง

ตอบแบบนี้คงหมดความสงสัยแล้วนะครับว่าหลวงพ่อฯท่านสอนให้ปฏิเสธความเป็นจริงหรือเปล่า?

เอ้าทีนี้เลิกหลอนได้หรือยัง?

No comments:

Post a Comment