Tuesday, February 19, 2013

ทุกอย่างคือนิพพาน

ถอดความไฟล์เสียง
“ ทุกอย่างคือนิพพาน ”
หลวงพ่อโพธิ์ศรสุริยะ  เขมรโต

ทุกอย่างก็คือ..ไม่..ไม่ตั้ง..นั่นแหละลูก  มันจะได้เป็นพลังแห่งความดับที่กว้างขวางออกไป  ในสรรพสิ่ง..สรรพธาตุแบบไร้ขอบเขต  มันจะเป็นเนื้อหาของการโปรดไปด้วยในตัว  ไม่ใช่เป็นการดับเฉพาะตัว..หรือดับเฉพาะในตน..ดับอยู่แค่นี้  ก็..ทุกอย่างไปเลยลูก ก็คือ...ไม่..น่ะแหละ  ทุกอย่างก็คือ..ไม่..นี่แหละ  ทุกอย่างก็คือ..ไม่ต้อง..ไม่ตั้ง..ทุกอย่าง  มันก็เป็นอานุภาพแห่งนิโรธ  ที่เรียกว่าเป็นการเกื้อกูลไปด้วยในตัวเลย

เนื้อหาพุทธะมหาโพธิสัตว์..ลูก  หมายถึง..ทุกอย่าง  และมันก็จะเป็นพลังของการโปรด  เป็นพลังทะลุ..ทะลวงไปได้ในทุกสิ่ง..ทุกอย่าง..ทุกเรื่อง..ทุกเรื่อง  ไม่หนีเรื่อง..ไม่หนีทุกเรื่อง  จะได้ตรงต่อเนื้อหาที่ว่าทุกอย่างก็คือ..นิพพานอยู่แล้ว..นิพพานอยู่แล้วลูก  ซึ่งไม่ใช่ตรงอะไร..นิพพานอยู่แล้ว..นิพพานอยู่แล้ว  ไม่มัวแต่อย่างนี้..อย่างนั้นลูก  ฉะนั้นก็มันจะไม่แคบอยู่แค่นี้..แค่นั้น..หรือว่าแค่ไหน..หรือว่าแค่อะไรสักอย่างหนึ่ง.....มันจะไม่แคบ  มันจะหมดแคบ..หมดอึดอัด  จะได้หมดทั้งคติ..หมดทั้งอคติ  ทุกอย่างก็คือ..ไม่ตั้ง..ไม่ต้องลูก  ทุกอย่างก็คือ..ไม่อะไรกับอะไร  มันจะได้หมดคติ..หมดอคติ  พอไม่ถือคติ..ไม่ถืออคติก็  จะคติชนิดไหนก็ตามทีก็  ถ้ามันทิ้ง..มันไม่ถือก็..มันก็หมดแล้วลูก  หมดวน..ไม่วน..ไม่แคบ  ไม่มีสภาพที่จะคับแคบอะไร  โปรดได้หมดน่ะ

ทุกอย่าง..ทุกอย่าง  ไม่ใช่เฉพาะในตัวเองลูก  ทุกอย่างก็คือ..ไม่  ลูกจะได้ไม่วนอยู่แค่อะไร  มันจะเป็นพลังแห่งความไร้ขอบเขตขึ้นทันที  ทุกอย่างลูก..ทุกอย่าง  ไม่ใช่มานิ่งหรือว่าเนิบนาบอยู่แค่ในตัวเอง..ทุกอย่าง..ทุกอย่าง..ทุกอย่าง  นั่นแหละมันจะได้เป็นพลังเบิกบาน..ไร้ขอบเขต..ตื่นไร้ขอบเขต  เป็นอานุภาพที่ไร้ขอบเขตไปด้วย

ถ้าฝึกวิชาหอยมาก็ลำบากหน่อยนะ  ชอบแช่..ชอบทรงอะไร  วิชาหอยอ่ะ..ลำบากหน่อย  ชอบแช่..ชอบทรง  ดังนั้นทุกอย่างก็คือ..ไม่..ไปเลยลูก  ถ้าตื่น..ทุกอย่างก็คือ..ตื่นไปเลย  ถ้าโพล่ง..ก็คือทุกอย่างก็คือ..โพล่งไปเลยลูก  ถ้าไม่ต้อง..ไม่ตั้ง..ทุกอย่างก็คือ..ไม่ต้อง..ไม่ตั้ง..ไปเลยนั่นแหละลูก  อานุภาพจะได้ทะลุ..ทะลวงหมด..นอก..ใน  นั่นแหละเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะ..ตัวเองนิพพานแล้ว..ตัวเองนิพพานแล้ว..ไม่ใช่..นิพพานอยู่แล้ว  ไม่ใช่เรานิพพาน  ไม่ใช่แค่เรานิพพานหรือจิตดวงหนึ่งดวงใดนิพพาน  หมายถึง..นิพพานอยู่แล้วเลยลูก  ไม่ใช่ว่าจิตดวงหนึ่งดวงใดเป็นผู้หลุดผู้พ้นนะ  แต่หมายถึง..ทุกอย่างคือ..ความไม่ยึดติดอยู่แล้ว  ทุกอย่างลูก..คือความไม่ยึดติดอยู่แล้ว  ไม่ใช่จิตดวงหนึ่งดวงใดเป็นผู้หลุดพ้นนะ

ฉะนั้น..ไม่ต้อง..ไม่ตั้งนั่นแหละลูก  มันก็ยุติสมุทัยให้หมดแล้ว..ยุติเหตุให้ทั้งหมด  ไม่ว่าจะกรรมวิบาก..อนุสัย..จริตนั้น..จริตนี้อะไร  มันยุติให้หมดแหละ  ทิ้งทุกจริต..ทิ้งทุกนิสัย..ทิ้งทุกกรรม..ทุกวิบาก  ประโยคเดียวน่ะแหละลูก  แต่ว่ามากไปด้วยอานุภาพ

คติ..อคติ..ทิ้งให้หมด
จริง..ไม่จริง..ทิ้งให้หมด
ใช่..ไม่ใช่..ทิ้งให้หมด  เป็นโมหะคติทั้งนั้น  เป็นตัณหาซ้อนทิฐิทั้งนั้น..โมหะทิฐิทั้งนั้น  ทิ้งให้หมด  กุศล..อกุศล..ก็ทิ้งให้หมด  ไม่ต้องเอา  โดยที่ไม่ต้อง..ไม่ตั้ง..นั่นแหละลูก.........ทิ้ง  ลูกก็จะได้นิโรธ..ทุกอย่างก็คือ..นิโรธอยู่แล้ว  ทุกอย่างก็คือ..ดับอยู่แล้ว  ทุกอย่างก็คือ..นิโรธอยู่แล้ว

นอกเหนือการเวียนเกิด..เวียนดับ  นี่เรียกว่าจบให้กับสังสารวัฏ  ให้นอกเหนือความคิดเห็น..เป็น  นอกเหนือญาณทัศนะ..เป็นลูก  นอกเหนือคติ..เป็น  ฉันทาคติ..คติ..อคติ..คติทั้งหลาย  นอกเหนือคติ..เป็น  รู้..ไม่รู้..ไม่ต้องเอาลูก  เห็น..ไม่เห็น..ไม่ต้องเอา  เข้าใจ..ไม่เข้าใจ..ก็ไม่ต้องเอา  นั่นแหละทุกอย่างก็คือ..ไม่....  ทุกอย่างก็คือ..ไม่ต้อง..ไม่ตั้ง  เรียกว่าเลิกวนกับญาณทัศนะ..เป็น  เลิกวนกับคติทั้งหลาย..เป็น  ไม่วนกับ..ความคิด..ความเห็น..ความหมายอะไร

ไม่ใช่ไร้พลัง..ลูก  ให้ไร้ร่องรอยแทน  การที่ไม่หาที่เกาะ..ที่จับอยู่แล้วนี่ลูก  ที่ไม่ต้อง..ไม่ตั้งอยู่แล้ว  ที่ไม่เกาะ..ไม่จับอะไรอยู่แล้ว  เรียกว่า..ไร้ร่องรอยแห่งการยึดเกาะ..ยึดจับ  ไม่ใช่ไร้พลัง..แต่ให้..ไร้ร่องรอยแทน  ไม่ใช่อยู่แค่..พลัง..หรือ..ไม่มีพลัง  ไร้..ไร้ร่องรอยแทน

ไม่ต้องคอยเกาะอะไร..ไม่ต้องคอยจับอะไร  มันก็ไม่เมื่อย  ไม่ต้องไปคอยยึด..คอยติดอะไร  มันก็ไม่เหนื่อย..ไม่เมื่อยลูก  รู้..ไม่รู้..ก็ไม่ต้องเอา  ไม่เกาะรู้..ไม่จับรู้  มันก็ไม่เหนื่อยเพราะยึดรู้  นี่มันเหนื่อยเพราะยึดรู้..เกาะรู้  มันเมื่อย  มันต้องรู้..รู้..รู้..รู้..รู้..สัมผัส..สัมผัส..ผัสสะ..ผัสสะ..กระทบกระเทือน..กระทบกระเทือน......เมื่อย  มีแต่เวทนากับเวทนา  เหนื่อยเพราะไอ้ตัวไปรู้น่ะแหละ  อันนี้มันไม่ต้องเกาะ..ไม่ต้องจับอะไร  มันก็ไม่ต้องเหนื่อย..มันก็ไม่ต้องเมื่อย..มันก็ไม่ต้องทุกข์

เข้าใจ..ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเอา  ไอ้อะไรเข้าใจอะไรมันก็ยังเมื่อยอยู่  เข้าใจ..ไม่เข้าใจ..คอยเข้าใจเนี่ย  คอยเทียวไล้..เทียวขื่อ  ในการคอยเข้าใจ..คอยรู้เข้าใจอะไรเนี่ย  มันยังเมื่อย  งั้นโดยที่ไม่ต้อง..ไม่ตั้ง..นั่นแหละลูก  มันก็ยุติเหตุ..ยุติทุกข์ทั้งหมด  ไม่ต้องลำบากกับธาตุหนึ่งขันธ์ใด  หรือสรรพสิ่ง..สรรพธาตุทั้งหลาย

ถ้าลูกตรงต่อความพ้นทุกข์...มันก็พ้นทุกข์
แต่ถ้าตรงต่อทุกข์....มันก็ทุกข์  มันเข้าไปตั้งไง
เรียกว่ามันตรงต่อเหตุ..ตรงต่อทุกข์..ตรงต่อกรรม..............มันก็กรรม

                                                    +++++++++++++++++++++++                    

No comments:

Post a Comment