Monday, February 11, 2013

ใต้ร่มโพธิธรรม#1


ใครจะรู้บ้างไหมหนอ
ว่า...เนื้อหาที่แท้ของปรากฏการณ์นี้คืออะไร และอย่างไร

********************
                                                      หลงรู้
                         ตัณหา ใน  ปัญญา
                      อวิชชา      ใน         วิชชา
                 กิเลส(ธรรมะ)  ใน  ธรรมะ(กิเลส)
               ธรรม        โดย             ธรรม  
             กรรม                ซ้อน                ธรรม 
          กรรมบัง         การปฏิบัติทำ  ปิดบังพระนิพพาน
               ปล่อย (วาง)     ซ้อน         ปล่อย (วาง)
                      กรรม          ซ้อน       วิบาก
  • ตรัสรู้     หมายถึง จิตใจที่
ไม่แสวงหารู้และความรู้  ไม่อิน(in)รู้   ไม่เอารู้   ไม่หลงรู้   ไม่วุ่นวายแส่ส่ายกับการรู้หรือไม่รู้  ไม่อะไรกับอะไรในการรู้ ตรงต่อเนื้อหาของสัจจะที่ว่า อนัตตา เพราะว่าทุกสรรพสิ่งปราศจากความหมาย  ไร้ความเป็น… เหนื่อยเปล่าที่จะมั่วไปวุ่นวายกับการให้ความหมายที่ไม่ใช่ความจริง  (นอกจากเพื่อใช้ในสมมติโลกเท่านั้น) ท่านจึงว่า    ตัดซะรู้   ตัดซะ ...รู้
  • อย่ามัว หลงเกาะ  หลงแกะ
        เพราะทุกสรรพสิ่ง ไม่ใช่สิ่งยึดติดอยู่แล้ว  หลุดกันเองอยู่แล้ว ปล่อยกันเองอยู่แล้ว วางกันเองอยู่แล้ว นี้คือ เนื้อหาของสัจธรรมที่เรียกว่า อนิจจัง  ทุกขัง ซึ่งเป็นคุณสมบัติของทุกสภาวะอยู่เองแล้วโดยบริบูรณ์  ไม่ต้องการเหตุ-ปัจจัยใดๆทั้งสิ้น มิใช่ไม่เที่ยงเพราะ...และมิใช่ไม่เที่ยงเพื่อ...นี้จึงเรียกว่า สิ่งนอกเหตุ (คือมิใช่หลุดเพราะ...หรือด้วยเหตุอันใด ) และเหนือผล( คือ มิใช่หลุดเพื่อ... หรือ ด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ทั้งสิ้น) การไปหลง (ทำ) อะไร ๆ เช่น ทำบุญก็เพื่อความสุข  ทำๆๆๆอะไรๆๆเพื่อให้พ้นทุกข์  เพื่อให้ถึงพระนิพพานหรือเพื่อให้มีสติ  สมาธิ  ฌาน ญาณ  ปัญญา (เพื่อ)เอาไว้เกาะ(สิ่งดีๆ) หรือ

       แม้แต่การเริ่มต้นด้วยการอิง – อาศัย(ยืมใช้) เพื่อหวังจะเอาไปแกะอะไร ๆ โดยเฉพาะสิ่งที่ยึดว่าไม่ดี(กิเลส)ให้หลุด, ให้หมด, ให้ไม่มี, ให้ไม่เกิด จึงนับได้ว่าเป็นความหลงโดยแท้

No comments:

Post a Comment