Monday, January 28, 2013

คำแนะนำในการฟังธรรมะของหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต

ผมได้ขึ้นไฟล์เสียงธรรมบรรยายของหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต ในเว็บไซต์ http://rombodhidharma.net/ ไปแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการบรรยายส่วนใหญ่ท่านจะพูดซ้ำๆ ย้ำๆอยู่ไม่กี่คำ และคำเหล่านั้นมุ่งที่จะเข้าไปคลายอุปาทานในธาตุขันธ์ของเราทุกคน และเนื้อหาในการบรรยายแต่ละครั้งนั้นเป็นโลกุตรธรรมโดยแท้จริง มุ่งตรงต่อนิพพาน ไม่อ้อมค้อม ไม่เนื่องด้วยด้วยวิธีการ กระบวนการ หรือขั้นตอนปฏิบัติอันยุ่งยากซับซ้อน อันจะทำให้เราหลงเข้าไปติดวนอยู่ในขันธ์ทั้งห้าจนไม่พบพระนิพพาน เพราะนิพพานนั้นมันอยู่กับเราแล้ว เพียงแต่คลายจากอุปาทานขันธ์ หรือปลงขันธ์ได้ นั่นแหละจึงจะพบพระนิพพาน คือความว่างอยู่เองแล้ว ไม่ใช่ว่างที่เกิดจากการเจริญตัวรู้เพื่อสร้างสภาวะอันว่างจากเจตสิกแต่อย่างใด (แบบนี้เรียกว่าความว่างเทียม คือว่างแต่ยังมีตัวรู้ หรือตัวกูอยู่ เพียงแต่มันเป็นโมหะที่แยบคายจนมองไม่ออก)

ธรรมะของหลวงพ่อฯนั้นสอนให้เราดับ ให้เราไร้ตัวไร้ตน ไม่ใช่เจริญเอา เพราะการเจริญก็ยังถูกกิเลสตัณหาพาขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่หยุดหย่อน คนที่ปฏิบัติธรรมจึงได้แต่อัพเกรด (upgrade) หรือยกระดับตัวเอง เปลี่ยนที่ใช้กรรมไปเรื่อย และคลาดกับนิพพานอยู่ตลอดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ

ผู้ที่ต้องการฟังธรรมะของหลวงพ่อฯควรฟังไฟล์ขอขมากรรมก่อน เพื่อเปิดกรรมให้เข้าใจสัจธรรมแห่งพุทธะที่แท้จริง วางความรู้ ความคิด ความเห็นเอาไว้ก่อน เปิดใจรับฟังสิ่งเหล่านี้ อย่าให้กิเลสอนุสัย (คือความคิด ความเข้าใจ อคติ และทัศนคติต่างๆ) ลากคุณให้ออกห่างสัจธรรมที่แท้เลย

เอาสั้นๆแค่นี้แหละ ลองไปโหลดฟังกันดูครับ ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร

No comments:

Post a Comment