Tuesday, January 29, 2013

นิพพานรองรับสังสารวัฏอยู่แล้ว

นิพพานนั้นรองรับสังสารวัฏอยู่แล้ว..ตลอด

ก้อนหิน ต้นไม้ ล้วนนิพพานอยู่แล้วทั้งสิ้นเพราะมันไม่ติด ไม่ขัด ไม่ข้อง ไม่คา กับอะไร มันว่างอยู่แล้ว

ดังนั้นการมุ่งไป การเข้า การบรรลุพระนิพพานนั้น มันไม่ใช่ เป็นกิริยาที่ใช้กับพระนิพพานไม่ได้ เพราะทั้งหมดนั้นคือตัณหาอุปาทาน ที่ผลักดันให้ "เลย" พระนิพพานอยู่ตลอดเวลา ที่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่พบพระนิพพานหรือความ "ว่างอยู่แล้ว" นั้นก็เพราะมนุษย์และสรรพสัตว์ หรือไม่ว่าจะเป็นเทวดา พรหม เปรต อสุรกายนั้น "ไม่ว่าง" จากอุปาทานในขันธ์ทั้งหลาย ไปยึด ไปจับขันธ์ เวียนวน จมแช่อยู่อย่างนั้น ถูกโมหะตัณหามันหลอกให้มุ่ง ให้พุ่ง ไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา จน "ไม่ว่าง" เมื่อไม่ว่างก็ไม่พบพระนิพพาน เพราะพระนิพพานนั้นไร้สภาวะ ไม่ต้อง ไม่ตั้ง ไม่ติด ไม่ขัด ไม่คา แล้วๆไป รู้ก็ไม่ได้ เพราะพระนิพพานนั้นไร้สภาวะโดยสิ้นเชิง ไม่มีฌาน ญาณ ปัญญา สติ สมาธิ ใดๆหยั่งถึง เพราะที่ผู้ปฏิบัติธรรมฝึกกันนั้นมันเป็นสภาวะทั้งนั้น

การที่เราจะออกจากวังวนของวัฏฏะได้ก็ต้องปลงขันธ์ คือไม่ต้องไปเจริญมัน ไม่ต้องเอาแม้สภาวะไหนอย่างไรก็ไม่ต้อง ไม่ต้องแม้กระทั่งรู้ สอดรู้ แส่รู้ เพราะรู้ก็ยังเป็นวิญญาณขันธ์อยู่ดี เมื่อเจริญมันมากๆเข้าก็เกิดวัฏฏะวน วนจนมืด เพียงแค่ไม่ต้องไม่ตั้ง ไม่อะไรกับอะไรไปเรื่อยๆ มันก็จะคลายจากอุปาทานขันธ์ไปเอง สว่างโพล่งไปเอง นอกเหนือกาย นอกเหนือจิต นอกเหนือความเป็นสัตว์โลกไปเอง

No comments:

Post a Comment