Tuesday, May 22, 2018

บทขอขมากรรมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและกรรมจำกัดการเคลื่อนไหว

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี

กรรมใด ๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยกักขังจองจำ ผูกมัดพันธนาการ ล่ามโซ่ตีตรวน จำกัดการเคลื่อนไหว ด้วยการผูกมัดรัดรึง ตอกตรึงให้อยู่กับที่ กระทำทรมานทางกาย วาจา ใจ ด้วยสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลาย ให้เกิดความเจ็บปวด การทำร้ายให้บาดเจ็บ การทำลายอายตนะทั้งหลาย จนพิกลพิการ หมดเรี่ยวแรง หรือวางยา จนไม่สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้ ตลอดจนถึง กรรมที่เคยปิดกั้นปิดบัง บีบบังคับ หรือจำกัดผู้อื่น ไม่ให้แสดงออกทั้งทางกาย วาจา ใจ ทั้งหมดทั้งสิ้น ที่เคยกระทำต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ ต่อผู้มีอธิวาสนาทั้งหลาย ต่อพ่อแม่ ต่อผู้มีคุณ ต่อวงศาคณาญาติ ลูกหลานบริวาร หรือต่อดวงจิตอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งภาคทิพย์ภาคหยาบ จนเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย ทุกข์ทรมานเรื้อรัง พิกลพิการ ในกายในจิตทั้งหลาย ที่เคยกระทำมาทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร

Sunday, May 6, 2018

บทขอขมากรรมล้างจริตอนุสัย

#บทขอขมากรรมล้างจริตอนุสัย


ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรม และการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมี

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ยังเป็นไปเพื่อการตอกย้ำ หรือยังเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องหลงตอกย้ำ หลงวกวน ในจริตราคะ ในอนุสัยกรรมแห่งตน ยังเป็นไปเพื่อความเป็นความอยู่ สาละวนกับอารมณ์ความรู้สึก ความคิดความเชื่อ คติ-อคติ เงื่อนไขแห่งตนเอง หรือความห่วงหวงทั้งหลาย ยังเนื่องด้วยความเพลิดเพลิน ความพึงพอใจ ในผัสสะอายตนะทั้งหลาย หลงวกวนฟุ้งเฟ้อในโลกียวิสัยทั้งหลาย ยังหมกมุ่นในตัวมันเอง จนทำให้เพิกเฉยเมินเฉย ลังเลสังสัย กลายเป็นนิวรณ์ เครื่องปิดกั้นปิดบัง ต่อพระสัจธรรม ต่อความคลี่คลายสว่างไสว ต่อการให้การสละ การโปรดสัตว์อย่างกว้างขวาง ตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย

บทประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมต่อครอบครัวและบริวาร


ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ ในหนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย กรรมในลักษณะหนี้แรงงาน ช่วงใช้ไหว้วานผู้อื่น การปรนเปรอทั้งหลายจนเกินความจำเป็น หนี้กรรมในการเบียดเบียนทรัพย์สินเงินทอง อาหารการกินที่อยู่ที่อาศัย ปัจจัยสี่ กรรมที่เคยผิดต่อคำมั่นสัญญาทั้งหลาย ที่เคยติดค้าง ต่อวัดวาศาสนา องค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ คุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ต่อครอบครัว วงศ์ตระกูล สามีภรรยา บุตรธิดา พี่น้องวงศ์วาร ลูกหลานบริวาร ญาติสนิทมิตรสหายที่พ่วงพันสัมพันธ์กันมาทั้งหมดทั้งสิ้น รวมถึงอกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยกระทำต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมา นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน จนเป็นเหตุแห่งพันธะภาระ ที่ผูกมัดผูกพัน ต้องมาวกวนอยู่กับการชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลาย จนไม่สามารถคลี่คลายสว่างไสวตาม หรือโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีได้

บทขอขมากรรมสั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม


ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

กรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยหลงบำเพ็ญ ในตบะ ฌาน ญาณ สติ สมาธิ ในอิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์เดช อภิญญา ในการปฏิบัติธรรม เอาธรรมทั้งหลาย หรือเคยเป็นเหตุเป็นปัจจัย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการถ่ายทอด พร่ำสอน ส่งเสริมสนับสนุน หรือชักชวน ในการทำให้ผู้อื่น ต้องหลงวกวนในการบำเพ็ญธรรมเอาธรรมเหล่านี้ทั้งหลาย กรรมที่เคยเพิกเฉยเมินเฉย ดื้อดึงดื้อรั้น หรือปฏิเสธต่อพระสัจธรรม ต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบารมี หรือของคุรุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย หลงเอาแต่การบำเพ็ญเฉพาะตัว ไม่เปิดใจ ไม่เปิดอายตนะ ในการรับฟังพระสัจธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริง

สัจธรรม 101 ตอน ออกจากพื้นที่ส่วนตัว