Friday, June 22, 2018

Tuesday, May 22, 2018

บทขอขมากรรมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและกรรมจำกัดการเคลื่อนไหว

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนตรัย แด่พระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมี

กรรมใด ๆ ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยกักขังจองจำ ผูกมัดพันธนาการ ล่ามโซ่ตีตรวน จำกัดการเคลื่อนไหว ด้วยการผูกมัดรัดรึง ตอกตรึงให้อยู่กับที่ กระทำทรมานทางกาย วาจา ใจ ด้วยสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลาย ให้เกิดความเจ็บปวด การทำร้ายให้บาดเจ็บ การทำลายอายตนะทั้งหลาย จนพิกลพิการ หมดเรี่ยวแรง หรือวางยา จนไม่สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้ ตลอดจนถึง กรรมที่เคยปิดกั้นปิดบัง บีบบังคับ หรือจำกัดผู้อื่น ไม่ให้แสดงออกทั้งทางกาย วาจา ใจ ทั้งหมดทั้งสิ้น ที่เคยกระทำต่อองค์มหาบารมี ต่อผู้โปรดสัตว์ ต่อคุรุครูบาอาจารย์ ต่อผู้มีอธิวาสนาทั้งหลาย ต่อพ่อแม่ ต่อผู้มีคุณ ต่อวงศาคณาญาติ ลูกหลานบริวาร หรือต่อดวงจิตอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งภาคทิพย์ภาคหยาบ จนเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย ทุกข์ทรมานเรื้อรัง พิกลพิการ ในกายในจิตทั้งหลาย ที่เคยกระทำมาทุกภพทุกชาติ ทุกกัลป์ทุกกัป ทุกพุทธันดร